SPACES: Actvism urban, advocacy și inovație instituțională în contexte post-socialiste / Urban activism, advocacy and institutional innovation in post-socialist contexts, 12-13 august 2014, ora 13:00–19:00

dsc_2180_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPACES: Activism urban, advocacy şi inovaţie instituţională în contexte post-socialiste – conferință internațională

12-13 august, 2014, ora 13:00-19:00
locaţie: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

organizator: Asociaţia Oberliht, Chişinău
coordonatorii: Vitalie SPRÎNCEANĂ, Vladimir US

Scopul acestui eveniment este de a organiza în Chişinău o serie de discuţii publice şi o conferinţă pe tema activării, protejării, deschiderii și revitalizării spațiilor publice şi a rolului pe care îl pot exercita în acest proces activiştii și artiștii.
Conferinţa va aduna grupuri de activişti locali şi regionali din câteva ţări din Europa de Est (Croaţia, Moldova, Polonia, România, Slovacia, Ucraina). Ţelul de bază al acestor evenimente este de a stabili un cadru de dialog şi colaborare între diverse mişcări urbane din regiune (ONG-uri, mass-media, arhitecţi, experţi, activişti artistici şi urbani), dar şi de a discuta şi împărtăşi forme de inovare instituţională.

PROGRAM

12 august, 2014 (ziua 1)

Spaţii publice şi activism artistic în Chişinău

13:00-14:30
moderator: Ovidiu ŢICHINDELEANU, filosof, activist [RO/MD]
vorbitori: Vladimir US (Oberliht) [MD], Valeria BARBAS [MD], Maxim CUZMENCO [MD]
proiecție de lucrări/documentație video ale artiștilor din Moldova

Inovaţie instituţională

15:00-16:30
moderator: Vitalie SPRÎNCEANĂ
Agnieszka WISNIEWSKA (Critică Politică) [PL]: Cultura activismului. De la creativitate spre instituţii
În cadrul discuţiei despre activism în contexte post-socialiste am ales să ne concentrăm în mod special asupra problemei culturii. De ce? În Polonia, cultura este deseori primul teritoriu asupra căruia oamenii operează într-o manieră activistă. Cultura este un paşaport spre acţinuni sociale şi politice. În ultimii ani multe dintre luptele cetăţenilor erau legate de cultură – instrumentele culturale au fost utilizate pentru a obţine puterea, sau au avut loc pe terenul culturii, incluzând lupte ale muncitorilor, lupte pentru bunuri comune şi împotriva privatizării acestora, lupte politice pe fundal religios şi al valorilor democratice, precum şi lupte împotriva cenzurii şi în apărarea drepturilor omului. În ultimii ani cultura a servit, de asemenea, ca domeniu al invenţiilor politice, drept câmp de luptă pentru noi protocoale politice, fantasmagorii şi puteri de transformare. Reflecţiile asupra culturii permit să se pună în discuţie realizările şi limitările activismului, de la chestiunea creativităţii individuale, până la problema instituţiilor, a scopurilor şi structurii acestora.

participanți la discuție: Dusan DOBIAS (Stanica) [SK], Vladimir US, curator (Oberliht) [MD], Nora DOROGAN, manager cultural (Teatru Spălătorie) [MD], Eugenia ROȘU, manager cultural / Vasiluța VASILACHE, artist (Cocoșul Roșu) [MD]

Activism local. Anatol Mătăsaru: politică, artă, activism

17:00-17:45
Discuție între Teodor AJDER și Anatol MĂTĂSARU

18:15-19:00
proiecție de film: Locuri în transformare, 2011 (Polonia)

13 august 2014 (ziua 2)

Activism şi critică. Online şi offline

Activismul local: unde suntem? Încotro mergem?

13:00-14:30
moderator (masă rotundă): Vitalie SPRÎNCEANĂ, sociolog, activist urban [MD]
participanţi: Vitalii VOZNOI, activist urban  [MD], Alexei DIMITROV, ecologist [MD], Dmitrii KAVRUK, activist urban [MD], Ion ŞTEFĂNIȚĂ, şeful Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, Ministerul Culturii [MD], Oleg BREGA, jurnalist şi activist [MD]

Activism în contexte post-socialiste

15:00-16:30
moderator: Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD]
Agnieszka WISNIEWSKA, scriitoare (Critică Politică) [PL], Vasyl CHEREPANYN, cercetător (Centrul de Cercetare a Culturii Vizuale) [UA], Norbert PETROVICI (Grupul pentru Acţiune Socială) [RO]

Norbert PETROVICI (Grupul pentru Acţiune Socială) [RO]: Capitalism și Narcisism
Voi discuta despre contexte organizaționale de activism în Europa de Est și Centrală pornind de la teoria valorii așa cum e elaborată acum de către grupul Krisis și expunerile făcute de Ansleme Jappe și Moishe Postone pornind de la Krisis voi discuta despre “subiectul contemporan” și prescrierile de acțiuni ce derivă din analizele lor. Voi nuanța pornind de la miscările de protest din Cluj și România, pentru a arăta că avem nevoie de contexte în care să tematizăm procesele emoționale și cele inconștiente. Avem nevoie să ne reconectam la tradițiile Central si Est europene de gândire a subiectului descentrat de pe sine în jocul dintre conștient/inconștient.

Internet şi activism

17:00-18:00
Studii de caz urmate de o masă rotundă: starea activismului în contexte post-socialiste: Unde ne aflăm şi unde trebuie să mergem?
Vitalie SPRÎNCEANĂ / Petru NEGURĂ (Platzforma) [MD], Agnieszka WISNIEWSKA (Critică Politică) [PL], Norbert PETROVICI (Grupul pentru Acţiune Socială) [RO]

17:45-18:15
Prezentarea hărții colective Aici Chișinăul Civic!

18:00
proiecție de film: Justiție Spațială, 2011 (Croația)

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.

http://www.spacesproject.net

img_5276_web

EN
– – – – –

SPACES: Urban activism, advocacy and institutional innovation in post-socialist contexts – international conference

August 12-13, 2014, 1-7 pm
location: Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev St. 103, Chisinau

organizer: Oberliht Association, Chisinau
coordinators: Vitalie SPRINCEANA, Vladimir US

The purpose of this event is to organize in Chișinău a series of public discussions and a conference focused on the issue of protecting urban commons and the roles that cultural workers and activists can play in this process.
The conference will gather together local and regional activist groups from several Eastern European countries (Croatia, Moldova, Poland, Slovakia, Romania, Ukraine). The main goal of these events is to establish a framework of dialogue and collaboration between different urban movements from the region (NGOs, media outlets, architects, experts, art and urban activists), but also to discuss and share forms of institutional innovation.

PROGRAM

August 12, 2014 (day 1)

Public spaces and artistic activism in Chisinau

Art and public space

1 pm – 2:30 pm
moderator: Ovidiu TICHINDELEANU, philosopher, activist [RO/MD]
Vladimir US (Oberliht) [MD], Valeria BARBAS [MD], Maxim CUZMENCO [MD]
screening of works / video documentation of Moldovan artists

Institutional innovation

3 pm – 4:30 pm
moderator: Vitalie SPRÎNCEANĂ
Agnieszka WISNIEWSKA (Political Critique) [PL]: Culture of activism. From creativity to institutions
In the discussion on activism in post-socialist contexts we chose to focus specifically on the issue of culture. Why? In Poland culture is often the first territory on which people operate in an activist manner. Culture is a passport towards social and political actions. In the recent years many of citizens’ struggles were related to culture – utilized cultural instruments in order to get empowered or had been held on the terrain of culture, including workers struggles, struggles for commons and against privatisation of public goods, political struggles against the background of religion and democratic values as well as struggles against censorship and in advocacy for human rights. Culture in the recent years has also served as a domain of political inventions, battlefield for new political protocols, imaginaries and transformational powers. Reflections upon culture allow to discuss achievements and limitations of activism from the issue of individual creativity up to the matter of institutions, their goals and structures.

participants in the discussion: Dusan DOBIAS (Stanica) [SK], Vladimir US, curator (Oberliht) [MD], Nora DOROGAN, cultural manager (Spalatorie Theatre) [MD], Eugenia ROSU, cultural manager / Vasiluta VASILACHE, artist (Cocosul Rosu) [MD]

Local activism. Anatol Mătăsaru: politics, art, activism.

5 pm – 5:30 pm
A discussion between Teodor AJDER and Anatol MATASARU

6 pm – 7 pm
film screening: Places of transformation, 2011 (Poland)

August 13, 2014 (day 2)

Activism and critique. Online and offline

Local activism: where are we? Where are we going?

1 pm – 2:30 pm
moderator (roundtable): Vitalie SPRINCEANA, sociologist, urban activist [MD]
participants: Vitalii VOZNOI, urban activist [MD], Alexei DIMITROV, ecologist [MD], Dmitrii KAVRUK, urban activist [MD], Ion STEFANITA, head of the Agency for Inspection and Restoration of Monuments, Ministry of Culture [MD], Oleg BREGA, journalist and activist [MD]

Activism in post-socialist contexts

3 pm – 4:30 pm
moderator: Vitalie SPRINCEANA
speakers: Agnieszka WISNIEWSKA (Political Critique) [PL], Vasyl CHEREPANYN (Visual Culture Research Center) [UA], Norbert PETROVICI (Group for Social Action) [RO]

Internet and activism. Case-studies followed by a roundtable: the state of activism in post-socialist contexts.

5 pm – 6 pm
Vitalie SPRINCEANA / Petru NEGURA (Platzforma) [MD], Agnieszka WISNIEWSKA (Political Critique) [PL], Norbert PETROVICI (Group for Social Action) [RO]

6 pm – 6:15 pm
presentation of the crowdmap Aici Chișinăul Civic!

6:15 pm – 7 pm
film screening: Spatial Justice, (Croatia)

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi

Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: