SHOW ME YOUR PAIN – performance Vol. II – 26 august 2017 / ora 15:00 – 21:00

Pbanner

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN vol. II – performance

26 august 2017 / ora 15:00 – 21:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Există mai multe metode de cercetare a durerii și, respectiv, de parametrizare și generalizare a rezultatelor obținute. Cu toate acestea, durerea rămâne o percepție individuală, atât în sens fizic, cât și cognitiv/intelectual.

Instrumentele utilizate în prezent pentru evaluarea durerii pacientului nu sunt suficient de bune pentru o parametrizare exactă, care, la rândul ei, să poată garanta un management eficient al durerii. Pentru o cercetare mai detaliată a percepției individuale a durerii, se aplică metoda asocierii durerii cu alte simțuri fundamentale, care ar putea fi în stare să descrie mai bine senzațiile pacientului. În această ordine de idei, scopul evenimentului dat este luarea cunoștinței cu variabilitatea percepției durerii la pacienți și la persoanele sănătoase, cu posibilitatea aplicării informației respective pentru soluționarea aspectelor importante, care se referă la complianța dintre pacient și doctor.

Dorim să vă povestim despre importanța problemei date nu doar din punctul de vedere al  domeniului medical, dar și să vă atragem atenția asupra impactului social al durerii. Astfel, acțiunile pot fi coordonate spre un management cât mai eficient al durerii.

Durerea este nu doar o experiență senzorială, care implică organe sau sisteme separate, dar și o maladie independentă, interdisciplinară, care impune o atenție și o abordare deosebită. Fiind un domeniu multidisciplinar, durerea trebuie studiată în mod corespunzător și continuu. Și nu ne referim aici la durerea din spitale sau clinici, unde ea reprezintă o ”constatare” obișnuită pentru personalul medical, dar, în special, la pacientul care iși are „conturile” sale cu problema durerii.

Variabilitatea descrierilor individuale ale durerii, date de pacient, nu permite o abordare tradițională în rezolvarea problemei; anume de aceea, este necesară o atitudine trepidantă față de durere a tuturor persoanelor implicate.

Am ales fotografia drept cel mai relevant mijloc de imortalizare a emoțiilor pacientului. Imaginea reprezintă o secvență relevantă din viața persoanei suferinde de durere cronică. Senzațiile, descrise de pacient, se marchează, de obicei, cu ajutorul unor chestionare standardizate, dar care, deseori, nu sunt în stare să includă tot diapazonul variațiilor.

Cum ați descrie durerea proprie?

SMUP2 desc

RU
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN vol. II – performance

26 августа 2017 / 15:00 – 21:00
Zpațiu (Земский Музей)
(ул. Ал. Щусев, 103, Кишинев)

Существуют различные методики исследования боли и вместе с тем, параметризация показателей и их приведение к общему знаменателю. При этом, боль всегда остается индивидуальным чувством, как на физическом, так и на интеллектуальном/ментальном уровнях.

Современные инструменты регистрации болевых ощущений пациента, не достаточны для характеристик и параметров для корректного менеджмента боли. Для более подробного изучения индивидуальности болевой перцепции существует практика ассоциации боли с другими чувствами, способными описать ощущения пациента. Таким образом, главной целью проекта является ознакомление с вариабельностью болевой перцепции у пациентов и здоровых людей*, с возможностью применения данной информации для разрешения фундаментально важных вопросов касающихся комплаенса между пациентом и доктором.

Мы хотим рассказать не только о важности данной проблемы в области медицины, но и обратить внимание на высокую социальную роль данного вопроса. Таким образом может быть достигнута наиболее эффективная работа для правильного менеджмента боли.

Боль, является не только физическим ощущением, вовлекающим отдельные органы и системы, но и серьезной мультидисциплинарной патологией требующей особого внимания и подхода.   Являясь многоплановой наукой, менеджмент боли должен осуществляться всесторонне и постоянно. Речь идет не только о боли в условиях стационара и клиники, где боль является рутинной находкой для практикующих врачей, в первую очередь речь идет о личных счетах* пациента с проблемой боли.

Вариабельность описываемых ощущений пациента, не позволяет применять стандартные подходы для разрешения проблемы, именно поэтому стоит уделить особо трепетное отношение данному вопросу всем вовлеченным лицам.

Наиболее ярким способом запечатления эмоций, мы выбрали снимок, отражающий один момент из жизни пациентов страдающих хронической болью. Ощущения, описываемые пациентами будут регистрироваться согласно регламентированным опросникам, которые часто не включают всего диапазона вариаций.

Как Вы могли бы описать свою боль?

 
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: