#18 Orașul și Culturile Lui cu Almaz ISAKOV [KG] / Город и его Культуры / City and Culture, 27 martie 2018, ora 19:00

_фильм4_web

– – – ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

#18 Orașul și Culturile Lui cu Almaz ISAKOV [KG]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

În căutarea orașului – prezentarea programului artistic și de cercetare urmată de o proiecție video
27 martie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Din septembrie până în noiembrie 2017 Laboratorul CI a realizat programul artistic și de cercetare “În căutarea orașului”. Expoziția omonimă este rezultatul acestui program. Proiectul a fost axat atât explorarea orașului din punctul de vedere al teoriei sociale, cât și pe cercetarea și fixarea ulterioară prin metode artistice.
– – –
Bazându-ne pe teoria sociologică, putem distinge trei limbaje de înțelegere a orașului: modernismul înalt, cel nou și hipster urbanismul. Conform acestei optici, orașul este format de către limbajul dominant al descrierii, care determină transformarea și logica dezvoltării sale.

Elementele/spațiile, corespunzătoare acestor limbaje, pot fi găsite în Bișkek. La expoziția În căutarea orașului au fost prezentate trei obiecte care au fost cercetate timp de două luni, fiecare reprezentând unul dintre aspectele unui limbaj sau altul pentru descrierea orașului. Acestea au fost piața Ala Too, un cămin și apartament tipic sovietic. Prin intermediul obiectelor prezentate se poate vedea transformarea practicii cotidiene a cetățenilor și, prin limbajele descrierii vieții urbane, se fac vizibile și explicabile diferite ideologii urbane.
Almaz ISAKOV [KG] este curatorul Laboratorului CI. A făcut studii în economie la Universitatea Națională J. Balasagyn din Kârgâzstan. A lucrat în organizații sindicale și de protejare a drepturilor omului. Autor al unor proiecte și eseuri fotografice documentare. Din 2015 este curator al Laboratorului CI.

Această prezentare face parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și este susținută de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public. Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane (sau rurale).

07.12.2017, 21 50 13-web

RU
– – –

#18 Город и его Культуры с Алмазом Исаковым [KG]
Цикл презентаций в рамках программы Библиотеки Публичного Пространства

«В поисках города» – презентация художественно-исследовательской программы и видео-показ
27 марта 2018, 19:00
Zpațiu / Прозтранство (ул. А. Щусева, 103, Кишинэу)

В период с сентября по ноябрь Лаборатория СИ проводила художественно-исследовательскую программу «В поисках города». Итогом программы стала одноименная выставка. Программа была сосредоточена на изучении города с позиций социальной теории и дальнейшем исследовании и фиксации художественными методами.

Опираясь на социологическую теорию можно выделить три языка описания города: высокий модернизм, новый и хипстерский урбанизм. Согласно данной оптике город формируется, в первую очередь, доминирующим языком описания, который определяет его трансформацию и логику развития.

Элементы/пространства, соответствующие данным языкам можно найти в Бишкеке. На выставке “В поисках города” представлены три объекта, которые были исследованы в течение двух месяцев, каждый из них репрезентирует в большей мере один из трех языков описания города: площадь Ала-тоо, советская типовая квартира 105 серии, общежитие. Посредством представленных объектов можно увидеть трансформации повседневной практики горожан и, через языки описания городской жизни, сделать видимыми и объяснимыми различные городские идеологии.
– – –
Алмаз Исаков – куратор Лаборатории СИ. Имеет экономическое образование Кыргызского Национального Университета им. Ж. Баласагына. Работал в профсоюзных и правозащитных организациях. Автор документальных фото-проектов и эссе. С 2015 года является куратором Лаборатории СИ.

Эти презентации часть цикла Город и его Культуры и организованы под эгидой Библиотеки Публичного Пространства. Проект поддерживается Европейского Культурного Фонда в рамках программы Коллективное Действие для Общественных Благ. Цикл Город и его Культуры имеет целью представить город и его среду с точки зрения разных дисциплин: истории, антропологии, философим, политики, экономии, культурологии, изобразитeльных искусств.

labci_pic03_web

EN
– – –

#18 City and Cultures with Almaz ISAKOV [KG]
a cycle of presentations in the frame of  Public Space Library program

In search of the сity – public presentation of artistic and research program followed by a video screening
March 27, 2018, 7 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

From September to November 2017 Laboratoria CI has conducted an artistic and research program “In search of the city”. The eponymous exhibition became a result of this program. The program was focused on exploring the city from the standpoint of social theory and further research and fixation by artistic methods.

Based on the sociological theory, three languages of understanding of the city can be distinguished: high modernism, hipster and new urbanism. According to this optics, the city is formed by the dominant language of description, which determines its transformation and the logic of development.

Elements / spaces, corresponding to these languages can be found in Bishkek. At the exhibition “In search of the city” three objects that were investigated within two months are presented, each of them represents one of the aspects of one or another language for description of the city. This was an Ala Too square, dormitory and typical Soviet apartment. By means of the presented objects one can see the transformation of everyday practice of citizens and, through the languages of the description of city life, make various urban ideologies visible and explainable.
– – –
Almaz ISAKOV [KG] – curator at Laboratoria CI. Has an economic education of the Kyrgyz National University named after Yusuf  Balasaguni. Worked in trade union and human rights organizations. Author of the documentary photo projects and essays. Since 2015 curator Laboratoria CI.

This presentation is part of the series City and Culture and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of Public Space Library program. The series City and Culture aims to explore the CITY and the urban (and rural) life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: