EDU-ART 2020 / APEL: Capsula Timpului – atelier deschis cu Anna Bantiuc și Anastasia Osoianu / CALL: Time Capsule – open workshop

– – – scroll down for English – – –

RO

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE – apel de participare

Capsula Timpului – atelier deschis cu Anna Bantiuc [MD] și Anasasia Osoianu [MD]

Ce? un laborator de creație
Când? 5 sesiuni (offline și online) planificate între 25 iulie și 23 august 2020 (25-26.07; 01-02.08; 08-09.08; 15-16.08, 22-23.08)
Unde? Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău) + sesiuni online

***

Cine suntem? Cum trăim, în ce condiții? Ce ne inspiră și care ne sunt nevoile? Care acțiuni își vor păstra valoarea timp de o jumătate de secol? Prin ce se va deosebi omul din anul 2070 de omul din prezent? Putem aduna fragmente într-o istorie colectivă, care ar descrie perioada prin care trecem?

Invităm tinerii artiști și persoanele pasionate de artă să se alăture unui laborator de creație, unde, pe parcursul celor 5 săptămâni, să analizăm subiectul „periferiei” într-un context urban, cercetându-l și reprezentându-l cu ajutorul unor mijloace artistice, cu scopul identificării și extinderii limitelor de percepție asupra orașului ca loc de locuit.

În fiecare zi de luni participanții vor primi câte un mesaj cu sarcini, care vor trebui finalizate timp de o săptămână (fiecare participant este liber să decidă asupra timpului alocat activităților planificate). Lucrările create, informațiile și obiectele colectate pe parcursul unei săptămâni, ca urmare a sarcinilor realizate, vor forma conținutul unei „Capsule de Timp”.

Sesiunile de lucru în atelier vor fi de natură practică, iar discuțiile online vor avea drept scop cunoașterea participanților și crearea unui context în care aceștia să-și dezvolte propriile lor idei.

Vă puteți înscrie în calitate de participant completând acest formular.
Participanții înscriși vor primi instrucțiuni prin email cu o zi înaintea fiecărei sesiuni.
Mai multe detalii despre proiectul Edu-Art 2020 se găsesc la acest link: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

Taxa de participare
Participarea la atelier este gratuită, pentru că credem că accesul la educație trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social. Participanții ar trebui să-și acopere singuri costurile aferente călătoriei internaționale, cazării la Chișinău și alte costuri legate de participarea lor.

informație pentru contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org

Rugăm toți participanții să își asigure măști și mănuși pentru zilele de atelier. La rîndul nostru, vom asigura dezinfectant pentru mâini, suprafețe și instrumente de lucru, spații de lucru largi și posibilitatea de a lucra la aer liber pentru a facilita respectarea distanței sociale (maxim 3 persoane într-o încăpere).

În caz că manifestați simptomele virusului Covid-19, vă rugăm să optați doar pentru varianta online a evenimentului.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Acest program nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

EN

EDU-ART / ART RESEARCH AND CULTURAL ACTIVISM ON THE PERIPHERY – open call

The Time Capsule – open workshop with Anna Bantiuc [MD] and Anastasia Osoianu [MD]

What? an art laboratory
When? 5 sessions (offline and online) between the 25th of July and 23rd of August 2020 (25-26.07; 01-02.08; 08-09.08; 15-16.08, 22-23.08)
Where? Zpace-Workshop (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Mateevici str., Chisinau) + online sessions

***

Who are we? How do we live, in what conditions? What are our needs and inspirations? Which actions will preserve their value for at least half a century? What will be the differences between us and a person living in 2070? Can we collect fragments into a common history that would describe the times we are going through?

We invite emerging artists and young people that are passionate about art to join an art laboratory, where during 5 weekends we will be analyzing the topic of “periphery” in an urban context, researching it and representing it in a creative way, in order to define and extend the limits of the perception of the city as a living place.

Every Monday the participants will receive a message with tasks that need to be fulfilled during the week (every participant is free to decide about the time s/he needs to fulfill the tasks). In the end, the artworks that will be created and the information or objects that will be collected during the workshop will contribute to the content of a “Time Capsule”.

The offline sessions will involve physical work and will be taking place in the studio, while the online sessions will aim to get the participants acquainted with the topic and provide a context, in which they could develop their own ideas.

You can register as a participant by completing this form.
Participants will receive instructions regarding the day before every meeting, via email.

Participation fee
Participation in the workshop is free, because we believe that access to education must be provided to all who wish, regardless of their economic or social status. Participants should cover for themselves the costs of international travel and medical insurance, accommodation in Chisinau and other costs related to their participation.

More information about the Edu-Art 2020 project: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org

We ask all participants to provide masks and gloves for the workshop days. In our turn, we will provide hand sanitizer, work surfaces and tools, large workspaces and the possibility to work outdoors to facilitate the observance of social distance (maximum 3 people in a room).

If you experience symptoms of Covid-19 virus, please opt for the online version of the event only.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund (AFCN). The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: