EDU-ART 2020 / APEL: 3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – atelier condus de colectivul de artă KOLXOZ / CALL: 3rd Space Studio / Collectivity research through art – workshop

RO

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE

3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă
un atelier de 10 sesiuni condus de colectivul de artă KOLXOZ (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD]), cu participarea lui Vladimir Us [MD] – apel de participare
1 septembrie – 31 octombrie 2020
Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei, str. Șciusev 103) / Apartamentul Deschis (str. București 68/1) în Chișinău

Atelierul 3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă își propune să dezvolte o înțelegere a muncii colective în raport cu un subiect social localizat în contextul urban al Chișinăului. Scopul atelierului este de a cunoaște diferite metode de autoorganizare și conducere a unor acțiuni colective, dar și de a înțelege relația lor cu mediul urban prin cercetare artistică.

Activitatea va fi organizată în jurul a 4 module diferite, în timpul cărora participanții vor putea experimenta colectiv cu metode de lucru precum Explorarea și documentarea urbană folosind instrumente de observare și antropologie urbană; Construirea de către participanți a unei camere obscure și realizarea de fotografii; Experimentarea unor metode simple de editare și tipărire a publicațiilor, care să relateze despre descoperirile din teren. O parte din cercetările acumulate, precum și rezultatele atelierului vor fi prezentate public sub forma unei expoziții într-un spațiu alternativ de cultură accesibil publicului din Chișinău.

Subiectul atelierului este axat pe cercetarea colectivității în contextul periferiei urbane.
Poate fi oare colectivitatea percepută ca o acțiune artistică? – este una din întrebări la care vom încerca să răspundem pe parcursul atelierului.

Doritorii de se înscrie la atelier sunt rugați să completeze acest formular și să informeze suplimentar organizatorii prin email la info(a)oberliht.org.
Data limită: în curs de desfășurare

Taxa de participare
Participarea la atelier este gratuită, pentru că credem că accesul la educație trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social. Participanții ar trebui să-și acopere singuri costurile aferente călătoriei internaționale, cazării la Chișinău și alte costuri legate de participarea lor.

Programul preliminar al atelierului: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/
Mai multe detalii despre proiectul Edu-Art 2020 se găsesc la acest link: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

Aviz COVID-19
Rugăm toți participanții să își asigure măști și mănuși pentru zilele de lucru în atelier. La rândul nostru, vom asigura dezinfectant pentru mâini și suprafețe, și instrumente de lucru, spații de lucru mai largi și posibilitatea de a lucra în aer liber pentru a asigura respectarea distanțării fizice de 1,5 m. În caz că manifestați simptomele virusului Covid-19, vă rugăm să optați doar pentru componentele online propuse în cadrul activității.

informație pentru contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional din România (AFCN), Centrul Cultural Ceh din București și Ambasada Republicii Cehe din Chișinău. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Acest program nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

EN

EDU-ART 2020 / ART RESEARCH AND CULTURAL ACTIVISM ON THE PERIPHERY

3rd Space Studio / Collectivity research through art
a workshop with 10 sessions lead by KOLXOZ art collective (Viktor Vejvoda [CZ] and Maxim Polyakov [MD]), with the participation of Vladimir Us [MD] – call for participation
September 1st – October 31st, 2020
Zpace-Workshop (Zemstva House, 103 Sciusev Street) / Flat Space (68/1 Bucuresti str.) in Chisinau

3rd Space Studio / Collectivity research through art aims to develop a sense of collective work around a social topic localized inside the urban context of Chișinău. The aim of the workshop is to deepen our understanding of various ways of self-organizing and collective action formats, and their relation to the urban environment through artistic research.

The activity will be organized around 4 different modules, during which the participants will be able to experiment collectively with such working methods like Field walks, urban exploration and documentation using observation and urban anthropology tools; Building self-made analog cameras and making photographs; Experimenting with simple publishing methods and printing publications in order to communicate about their findings. Some parts of the research and findings, as well as the workshop’s outputs, will be presented publicly in a form of an exhibition in an alternative culture space in Chisinau, accessible to the audience.

The topic of the workshop is focused on the research of collectivity in the context of the urban periphery. 
Can the collective be perceived as an act of art? – is one of the questions that we will try to answer during the workshop.

If you wish to take part in the workshop please register by filling in this form.
Additionally please notify the organizers by sending an email to: info(a)oberliht.org
Deadline: ongoing

Participation fee
Participation in the workshop is free, because we believe that access to education should be provided to all who wish, regardless of their economic or social status. Participants should cover the costs of international travel and medical insurance, accommodation in Chisinau and other costs related to their own participation.

Preliminary program of the workshop: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/
More information about the Edu-Art 2020 project: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

COVID-19 note
We ask the participants to bring their own masks and gloves for the workshop days. In our turn, we will provide hand sanitizer, tools, large enough workspaces and the possibility to work outdoors too, in order to insure physical distancing of 1,5 m. If you experience symptoms of Covid-19 virus, please opt only for the online components of the program.

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund in Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova.

 
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: