Fondul Solidarității pentru Artiști/e Independenți/e – masă rotundă / Фонд Поддержки Независимых Художников/-ц – круглый стол


Colectivul de artă Kolxoz, Zpațiu / 3rd Space Studio, 2020

– – – читайте ниже на русском – – –

RO

Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM și cu suportul CEC ArtsLink vă invită la o masă rotundă dedicată temei solidarității cu membrii comunității culturale independente din Republica Moldova, la care vor participa artiștii/ele și lucrătorilor/oarelor independenți/e din sfera culturii, beneficiari/e a Fondului Solidarității pentru Artiști/e Independenți/e din acest an.

Participanții/ele sunt invitați să-și expună părerea despre situația anului 2020 și modul în care au fost afectați/e de situația pandemică. În acest context, ne dorim o discuție despre rolul autorităților și mecanismele de suport de care dispun ele pentru a susține comunitatea de artiști independenți în situații de criză (similară cu cea provocată de COVID19). Totodată, vă invităm să analizăm posibilele modalități de suport reciproc identificate în sânul comunității culturale independente.

Discuția va avea loc sâmbăta, 19 decembrie 2020, începând cu ora 15:00. Detalii vor fi publicate în evenimentul FB: fb.com/events/897007981040002/

În urma campaniei organizate în luna noiembrie 2020, au fost acordate 48 burse pentru următorii artiști și membri ai colectivelor artistice:

Gutu Maria – fotografă, cineastă
Carolina Dutca / Valentin Sidorenko – artiști
Vadim Belocur – cineast
Ghenadie Popescu – artist vizual
Nicolai Ischimji – artist multimedia, arhitect
Veaceslav Fisticanu – pictor, profesor de artă
Victor Ciobanu – pictor, activist cultural
Anton Polyakov – fotograf
Alexandru Macrinici – dramaturg, activist cultural
Anna Bantiuc – artistă
Ramin Mazur / Ecaterina Șoșeva – fotografi
Maxim Polyakov – cercetător, curator, jurnalist cultural, artist

Teatrul Radical – 2 persoane
Cocoșul Roșu – 1 persoană
Asociația de Dezvoltare a Dansului Modern – 3 persoane
Azart – centrul de proiecte culturale – 3 persoane
Art-Labyrinth – 6 persoane
Moldox – 3 persoane
Art Platforma – 1 persoană
Teatru-Studio ritual-dramatic ZAO – 1 persoană
UR – Spațiu în Transformare – 2 persoane
Oberliht – 4 persoane
Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] – 3 persoane
teatru spălătorie – 3 persoane
Ritmurile Rezistenței / ROR – 2 persoane
Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova – 2 persoane

Despre campanie

Pe parcursul anului 2020, în contextul pandemiei COVID19, au fost expediate mai multe demersuri în adresa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM (MECC) privind nevoia implementării unor măsuri de protecție pentru artiști/ele independenți/e. În lipsa unui răspuns constructiv din partea MECC a fost lansată campania Fondul Solidarității pentru Artiști/e Independenți/e, cu scopul inițierii unei discuții publice pe marginea nevoii asigurării artiștilor/elor independenți/e cu un program de protecție socială. În cadrul campaniei se prevede organizarea unui concurs de granturi pentru artiști/e și lucrători/oare independenți/e din sfera culturii din Republica Moldova, a unei mese rotunde la tema nevoii adoptării un set de măsuri de protecție socială a artiștilor/elor (Legea Artistului) și crearea unei baze de date cu lucrări și proiecte de artă contemporană din Republica Moldova.

Susține campania!

Doritorii de a susține campania își pot direcționa suportul financiar pe contul Asociației Oberliht:
IBAN: MD05ML000002224425002678
Beneficiar: AO Asociaţia Tinerilor Artişti “Oberliht”
Codul fiscal: 1011620005103
Destinația plății: donație pentru campania Fondul Solidarității pentru Artiști/e Independenți/e

Bursele acordate în calitate de suport în cadrul acestei campanii satisfac doar într-o mică măsură nevoile curente ale membrilor comunității culturale independente și reprezintă mai curând un gest simbolic de atenție acordat comunității artistice pe fundalul absenței totale a unui sprijin din partea statului.

Organizator

Fondată în anul 2000 și bazându-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația „Oberliht” are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistică, utilizând spațiile publice. Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor profesională. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atât a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale și pledează pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune.

Parteneri

CEC ArtsLink promovează comunicarea internațională și proiectele inovative, axate pe colaborare și beneficiu mutual. Creăm și susținem programe care încurajează artiști în artele spectacolului, artiști vizuali, manageri culturali din Statele Unite și altele 37 de țări. În calitate de organizație internațională, credem că arta este cea mai cizelată și complexă cale de comunicare, și că munca artiștilor și a lucrătorilor în artă poate ajuta națiunile să treacă peste perioadele lungi de neîncredere, izolare și conflict.

Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, în calitate de organizație-umbrelă, reunește organizații neguvernamentale și inițiative necomerciale din sectorul culturii, care își desfășoară activitatea într-un mod autonom, fără imixtiunea statului sau sectorului comercial în politica lor curatorială și editorială.

Informație pentru contact
tel: 022 286317
email: info(a)noberliht.org
http://oberliht.org


Colectivul de artă Kolxoz, Zpațiu / 3rd Space Studio, 2020

РУ

Фонд Поддержки Независимых Художников/-ц – круглый стол

Ассоциация «Оберлихт» в партнерстве с Коалицией Независимого Культурного Сектора РМ, при поддержке CEC ArtsLink, приглашает на круглый стол, посвящённый солидарности с членами независимого культурного сообщества Республики Молдова. В событии примут участие независимые художники и работники культуры, бенефициарии программы Фонда Поддержки Независимых Художников этого года.

Участникам/цам предлагается выразить свою точку зрения о ситуации, сложившейся в 2020 году, и рассказать, как пандемия затронула лично их и их творчество. В обсуждении пойдёт речь и о роли властей, и о механизмах помощи с их стороны для поддержки независимого культурного сектора в кризисной ситуации (спровоцированной COVID-19), а также о способах взаимопомощи между членами независимого культурного сообщества.

Встреча пройдет в субботу, 19 декабря 2020, в 15:00.
Детали в мероприятии на Фейсбуке: fb.com/events/897007981040002/

В результате кампании, организованной в ноябре 2020 г., было выделено 48 стипендий следующим художникам и членам творческих коллективов:

Мария Гуцу, фотограф, деятель кино
Каролина Дутка / Валентин Сидоренко, художники
Вадим Белокур, кинорежиссёр
Геннадий Попеску, визуальный художник
Николай Искимжи, мультимедиа художник, архитектор
Вячеслав Фистикану, художник, преподаватель
Виктор Чобану, художник, творческий активист
Антон Поляков, фотограф
Александру Макринич, драматург, культурный активист
Анна Бантюк, художница
Рамин Мазур / Катерина Шошева, фотографы
Максим Поляков, исследователь, куратор, журналист, художник

Tеатр Radical: 2 человека
Cocoșul Roșu: 1 человек
Ассоциация Развития Современного Танца: 3 человека
Azart, центр культурных проектов: 3 человека
Art-Labyrinth: 6 человек
MOLDOX: 3 человека
Art Platforma: 1 человек
Ритуально-драматический театр ZAO: 1 человек
UR — Трансформация Пространства: 2 человека
Oberliht: 4 человека
Центр Современного Искусства [ksa:k]: 3 persoane
театр spălătorie: 3 человека
Ритмы Сопротивления / ROR: 2 человека
Коалиция Независимого Культурного Сектора РМ: 2 человека

О кампании

В течение 2020 года, в контексте пандемии, вызванной вирусом COVID-19, было отправлено несколько заявлений в адрес Министерства просвещения, культуры и исследований РМ (MECC) о необходимости применения некоторых мер поддержки для независимых художников/-ц. В отсутствии конструктивного ответа со стороны министерства была запущена кампания «Фонд солидарности с независимыми художниками/цами» с целью начала общественного обсуждения необходимости социальной поддержки независимых художников/-ц. В рамках кампании предусмотрена организация конкурса грантов для независимых художников/-ц и работников/-ц культурной сферы Молдовы, а также круглого стола на тему необходимости принятия пакета мер социальной поддержки художников/-ц (Закон художника) и создание базы данных работ и проектов молдавского современного искусства.

Поддержите кампанию!
Желающих поддержать кампанию просим направлять финансовую поддержку на счёт ассоциации «Оберлихт»:
IBAN: MD05ML000002224425002678
Бенефициар: AO Asociaţia Tinerilor Artişti “Oberliht”
Фискальный код: 1011620005103
Назначение платежа: donație pentru campania Fondul Solidarității pentru Artiști/e Independenți/e

Предоставленные в рамках этой кампании стипендии, удовлетворяют только часть текущих потребностей членов независимого культурного сообщества, и представляют собой символический жест внимания художественному сообщество ввиду отсутствия такового со стороны государства.

Организатор
Ассоциация «Оберлихт», основанная в 2000 году и зарекомендовавшая себя как независимый актор культурной сферы, ставит перед собой цель связать разобщённые художественные сцены и сформировать сообщество художников, используя публичное пространство. Ассоциация задаётся целью поддержать начинающих художников и способствовать их профессиональному развитию. Она развивает и поддерживает междисциплинарные платформы и проекты, которые создают связь как с местными художественными инициативами современного искусства, так и с международными, и выступает за устойчивый и независимый культурный сектор в Молдове и регионе.

Партнёры
CEC ArtsLink — международная организация, служащая целям развития культуры и искусства. На протяжении 50-ти лет CEC ArtsLink способствует международному сотрудничеству и взаимопониманию, осуществляя инновационные художественные проекты. Организация поддерживает программы, содействующие культурному обмену среди художников и арт-менеджеров из 37-ми стран мира. CEC ArtsLink искренне верит в способность искусства быть многогранным и продуктивным способом коммуникации, формирующим ценности знания, профессионализма и творчества.

Коалиция Независимого Культурного Сектора из Республики Молдова, в качестве объединяющей платформы, объединяет неправительственные организации и некоммерческие инициативы культурного сектора, которые действуют автономно без вмешательства государства или коммерческого сектора в их редакционную политику и кураторскую практику.

Контакты
тел.: 022 286317
e-mail: info@oberliht.org
http://oberliht.org
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: