Nistrenii – expoziție, 9-13 octombrie 2021

img_5249

– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Nistrenii – expoziție
9 octombrie 2021, ora 18:00vernisaj
12-13 octombrie 2021, 17:00-20:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Expoziția de față rezultă în urma expediției de cercetare pe biciclete organizate de-a lungul râului Nistru și pe ambele lui maluri între 7-18 august curent, în cadrul proiectului Edu-Art 2021.

IMG_5534

expediția

Scopul expediției a constat în cercetarea, observarea și documentarea transformărilor de ordin  cultural, ecologic și demografic din regiunea bazinului râului Nistru. Interesul participanților s-a îndreptat către lucrările de artă monumentală și alte piese de patrimoniu întâlnite în călătorie (sculpturi și mozaicuri amplasate de-a lungul drumului), situația ecologică din regiune, fiind preocupați în particular de calitatea și accesul la apă potabilă drept un bun comun, soarta localităților abandonate în urma migrației masive a populației în căutare de muncă și alte teme specifice tranziției de la un sistem socialist la unul capitalist.

Ruta aleasă a trecut prin localități mai mici precum Coșernița, Onițcani, Slobozia-Dușca, Ustia, Viscăuți, Jora, Lopatna, Nistreni, Lalova, Țîpova, Saharna, Goian, dar și mai mari, printre care orașele Criuleni, Rezina, Rîbnița și Dubăsari, fiind prioritizate drumurile secundare, deseori nepavate și pe alocuri înfundate, dar care se întindeau de-a lungul râului și în imediata lui proximitate. Traseul „schițat” cu ajutorul bicicletelor exprimă dorința noastră de a interacționa cu locuitorii din ambele regiuni și nevoia reconcilierii comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului în urma conflictului transnistrean din 1992.

IMG_5633

bicicleta

Expoziția de față pune accent pe bicicletă în calitate de mijloc de transport alternativ transportului auto personal, nepoluant și prietenos mediului, dar și în calitate de mijloc de cercetare artistică, care permite și oferă o perspectivă aparte asupra realităților din jur (în termeni de distanțe zilnice parcurse și de cantitatea de informație ce e posibil de asimilat, timp și efort investit în deplasare, posibilitatea de a purta un dialog cu oamenii locului și de a interacționa cu împrejurările într-un mod direct).

Astfel, în expoziție se regăsesc fotografiile lui Ghenadie Popescu, realizate în 2006, într-o călătorie cu bicicleta din Moldova în Franța la invitația școlii Ecole du Magasin. Însoțite de mesaje scrise și expediate prin SMS, ce au fost prezentate public sub forma unei expoziții în cadrul proiectului „Un Pas de Cote / Un Pas într-o Parte”, acestea s-au regăsit într-o publicație întitulată „Cronicile lui Popescu ce le adună pe toate la un loc. Frații Poleacov (Anton și Maxim) au făcut numeroase ture în regiunea transnistreană și alte regiuni ale Moldovei cu ajutorul bicicletei, unde au documentat localități parțial părăsite sau totalmente abandonate. O altă serie de fotografii cu titlul #lecțiidegeografie realizate într-o călătorie pe două roți ce a conectat orașele Chișinău și Bratislava îi aparține subsemnatului. Acestea examinează impactul activității umane asupra mediului înconjurător, care devine din ce în ce mai sărac.

IMG_5938

artifactele

Colecția de lucruri adunate în timpul expediției de cercetare cuprinde atât obiecte (piese de bicicletă, calendare, obiecte din plastic și alte materiale) fabricate de om, cât și roci, scoice, vegetație și insecte, care au fost expuse în calitate de mărturii din călătorie și referințe despre specificul zonei tranzitate. Cele 2 săptămâni au fost documentate prin fotografii, video secvențe, notițe din călătorie, desene și hărți, prezentate și ele alături de obiectele colectate și lucrările de artă expuse. Acestea oferă o perspectivă individuală asupra unei experiențe colective trăite în comun.

Chiar dacă pentru unii din noi experiența dată s-a adeverit a fi o încercare dificilă de adaptare la noile condiții, atât din punct de vedere fizic (participanții la expediție fiind nevoiți să facă față unor provocări neașteptate precum temperaturi înalte, lipsa apei potabile, teren dificil etc.), cât și mental dacă e să ținem cont și de posibile diferențe culturale, participarea la o astfel de acțiune te face să resimți mai acut lipsele și neajunsurile dar și farmecul unei escapade din rutina zilnică trăită într-un mediu urban poluat. În cele din urmă, pentru o scurtă perioadă, cu toții am devenit Nistreni.

Vladimir Us, curator

participanții

Maurice Grosbusch [LU] / Cristina Jacot [MD] / Anastasia Osoianu  [MD] / Maxim Poleacov [MD] / Ghenadie Popescu [MD] / Elena Russu [MD] / Vladimir Us [MD] / Viktor Vejvoda [CZ]

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face, ținându-se cont de recomandările Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Acest eveniment face parte din programul public al proiectului Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice, care este organizat și se desfășoară în spații culturale alternative din orașele Rîbnița, Dubăsari și Chișinău.

РУ

Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами

Днестровцы – художественная выставка
9 октября 2021, 18:00 – выставка
12-13 октября, 17:00-20:00
“Дом Земств” (Кишинев, ул. Щусева, 103 / вход через главный вход)

Настоящая выставка является результатом исследовательской экспедиции на велосипедах, организованной вдоль Днестра по обоим берегам реки с 7 по 18 августа этого года в рамках проекта Edu-Art 2021.

экспедиция

Целью экспедиции было исследование, наблюдение и документирование культурных, экологических и демографических изменений в регионе бассейна реки Днестр. Интерес участников был направлен на произведения монументального искусства и другие объекты наследия, встреченные во время поездки (скульптуры и мозаики, установленные вдоль дорог), экологическую ситуацию в регионе, особенно качество и доступ к питьевой воде как общему благу, судьба деревень, заброшенных из-за массовой миграции населения в поисках работы, и другие темы, характерные для перехода от социалистической к капиталистической системе.

Выбранный маршрут проходил через небольшие населенные пункты, такие как Кошерница, Оницканы, Слобозия-Душка, Устия, Вышкауцы, Жора, Лопатна, Нистрень, Лалова, Ципова, Сахарна, Гоян, а также более крупные, включая города Криулень, Резина, Рыбница и Дубоссары, отдавая предпочтение второстепенным дорогам, часто грунтовым и иногда затопленным, но тянущимся вдоль реки и в непосредственной близости от нее. Маршрут, “набросанный” с помощью велосипедов, выражает наше желание взаимодействовать с жителями обоих регионов и необходимость примирения сообществ по обе стороны Днестра после приднестровского конфликта 1992 года.

велосипед

Эта выставка посвящена велосипеду как альтернативе автомобилю, в качестве личного, экологически чистого и безопасного средства передвижения, а также как средству художественного исследования, которое позволяет и предлагает особый взгляд на окружающие реалии (с точки зрения ежедневно преодолеваемого расстояния и объема информации, которую можно усвоить, времени и усилий, затрачиваемых на поездку, возможности вести диалог с местными жителями и напрямую взаимодействовать с обстоятельствами).

Так, на выставке представлены фотографии Геннадия Попеску, сделанные в 2006 году во время велосипедного путешествия из Молдовы во Францию по приглашению школы Ecole du Magasin. В сопровождении сообщений, написанных и отправленных по SMS, которые были представлены публике в виде выставки в рамках проекта “Un Pas de Cote“, они были включены в публикацию под названием “Хроники Попеску“, которая объединяет их все вместе. Братья Поляковы (Антон и Максим) совершили многочисленные поездки по Приднестровью и другим регионам Молдовы на велосипедах, где они задокументировали частично заброшенные или полностью покинутые населенные пункты. Другая серия фотографий с названием #lecțiidegeografie, сделанная во время двухколесной поездки, соединяющей города Кишинев и Братислава, принадлежит нижеподписавшемуся. Они изучают влияние человеческой деятельности на окружающую среду, которая становится все беднее и беднее.

артефакты

Коллекция артефактов, собранных во время исследовательской экспедиции, включает как рукотворные предметы (детали велосипедов, календари, пластиковые предметы и другие материалы), так и камни, ракушки, растительность и насекомых, которые были выставлены в качестве свидетельств путешествия и ссылок на специфику пройденной территории. Эти две недели были задокументированы с помощью фотографий, видеоматериалов, заметок о поездке, рисунков и карт, которые также были представлены вместе с собранными предметами и произведениями искусства на выставке. Они представляют индивидуальный взгляд на коллективный опыт, пережитый вместе.

Даже если для некоторых из нас этот опыт оказался сложным испытанием на адаптацию к новым условиям, как физическим (участникам экспедиции пришлось столкнуться с неожиданными проблемами, такими как высокая температура, отсутствие питьевой воды, сложный рельеф и т.д.), так и психологическим, если принять во внимание возможные культурные различия, участие в таком мероприятии заставляет острее почувствовать недостатки и лишения, но также и очарование побега от повседневной рутины, проживаемой в загрязненной городской среде. В конце концов, на короткое время мы все стали Днестровцами.

Владимир Ус, куратор

участники

Морис Гросбуш [LU] / Кристина Жакот [MD] / Анастасия Осояну [MD] / Максим Поляков [MD] / Геннадий Попеску [MD] / Елена Руссу [MD] / Владимир Ус [MD] / Виктор Вейвода [CZ]

Меры по предотвращению распространения COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет осуществляться с учетом рекомендаций Национального агентства общественного здравоохранения. Представителей общественности просят носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (расстояние 1 м, проверка температуры на входе, отсутствие алкогольных напитков, другие возможные требования) в течение всего мероприятия. Спасибо!

Это мероприятие является частью общественной программы проекта Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами, который организуется и проводится в альтернативных культурных пространствах в городах Рыбница, Дубоссары и Кишинев.%d bloggers like this: