Animalul din mine / Зверь во мне / Animal in me – expoziție personală de Nadya Izosimova, 15.10.2021, 19:00

izo1

– читайте ниже на русском –
– scroll down for English –

RO

Vă invităm la expoziția personală a artistei Nadya Izosimova Animalul din mine / Зверь во мне / Animal in me, care va avea loc între 15-22 octombrie 2021, între orele 19:00 – 21:00, la Zpatiu, Centrul Cultural din Casa Zemstvei.

Animalul din mine – expoziție personală, născută din dorința de a depăși limitele obișnuite în creativitate și viață și de a vorbi despre sentimente complexe care se ascund în umbră.
Despre furie și durerea nerecunoscută din spatele ei.
Despre sexualitate, despre propria imperfecțiune, slăbiciune, vulnerabilitate, protest împotriva propriilor limitări. Despre dorința de a găsi libertatea interioară și de a trimite totul la dracu’.

Am găsit posibil ca prin artă să fac ceea ce cu greu pot face în viață. Prin în limbajul imaginilor arhetipale ale animalelor, picturii abstracte, culorilor, liniilor și expresiei vizuale.

Această expoziție este permisiunea mea de a face ceva greșit, de a greși, de a arăta prost, de a-mi recunoaște sentimentele.

Expoziția include picturi figurative și abstracte, video performance și instalații.
Am pregătit-o timp de un an și jumătate.
Întâlnirea cu propria umbră s-a dovedit a fi în același timp înspăimântătoare și eliberatoare, făcându-mă să simt puterea și confruntându-mă cu nevoia de a împăcare și de a admite propria-mi neputința.

Aceasta este permisiunea mea.
Acum pot fi.

izo2

Animalele sălbatice trăiesc în pădurea mea.
Sunt periculoși și mușcă dureros, deoarece și pe ei îi doare.
Sunt sălbatici și nu le pasă de decență.
Fiarele din mine își aduc aminte de ranchiună
Nu le pasă să vorbească despre iertare, își amintesc bine durerea pe care au simțit-o,
Nu vor să repete greșeli.
Fiarele din mine nu au încredere.
Au fost înșelați cu înțelepciune de multe ori și nu cred în convingere.
Animalele din pădurea mea au fost trădate de mine de mai multe ori.
Animalelor din mine nu le place când nu sunt luate în calcul,
Când sunt ascunși în colțuri
Când prezența lor nu este observată,
Când cineva este rușinat de ei
Sau spune că nu ei merită să trăiască.
Ei nu respectă comenzile
Sunt sălbatici și cinstiți
Vreau să trăiască
Vreau libertate
Vreau dragoste
Cu greu cred că acest lucru este posibil.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face, ținându-se cont de recomandările Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

izo3

RU

Приглашаем вас на персональную выставку художницы Нади Изосимовой Animalul din mine/ Зверь во мне/ Animal in me, которая состоится 15-22 октября 2021 года с 19:00 до 21:00 в Zpatiu, Музей Земств.

Зверь во мне / Animal in me – персональная выставка, родившаяся из желания выйти за рамки привычных ограничений в творчестве и жизни, и поговорить о сложных чувствах, скрывающихся в тени.
О злости и непризнанной боли, которая за ней стоит.
О сексуальности, о собственном несовершенстве, слабости, уязвимости, протесте против собственных ограничений.
О желании обрести внутреннюю свободу и послать все к чертям.

Я нашла возможным сделать в творчестве то, что с трудом могу сделать в жизни. Рассказать об этом на языке архетипических образов животных, абстрактной живописи, цвета, линий и визуальной экспрессии.

Эта выставка мое разрешение себе делать что-то неправильно, ошибаться, выглядеть глупо, признавать свои чувства.

Выставка включает в себя фигуративные и абстрактные живописные работы, видео перформанс и инсталляцию.
Она готовилась мной полтора года.
Встреча с собственной тенью оказалась одновременно пугающей и освобождающей, дающей почувствовать свою силу и сталкивающей с необходимостью смириться и признать свое бессилие.

Это мое разрешение.
Теперь я могу быть.

В моем лесу живут дикие звери.
Они опасные и кусают больно, потому что было больно им.
Они дикие и им нет дела до приличий.
Звери во мне помнят обиды
Им нет дела до разговоров о прощении, они хорошо помнят причиненную боль,
Они не хотят повторять ошибок.
Звери во мне не доверяют.
Они были ловко обмануты много раз, и не верят уговорам.
Звери в моем лесу были преданы мной не раз.
Звери во мне не любят когда с ними не считаются,
Когда их Прячут по углам,
Не замечают их присутствия,
Стыдятся,
Говорят что они не заслуживают жизни.
Они не исполняют команд,
Они дикие и честные
Хотят жить
Хотят свободы
Хотят любви
С трудом верят что это возможно.

Меры по предотвращению распространения COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет осуществляться с учетом рекомендаций Национального агентства общественного здравоохранения. Представителей общественности просят носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (расстояние 1 м, проверка температуры на входе, отсутствие алкогольных напитков, другие возможные требования) в течение всего мероприятия. Спасибо!

izo4

EN

We invite you to the personal exhibition of the artist Nadya Izosimova Animalul din mine / Зверь во мне / Animal in me, which will take place October 15-22, 2021, between 19:00 – 21:00, at Zpatiu, Cultural Center from Casa Zemstvei.

Animal in me is a personal exhibition, born out of the desire to go beyond the usual limitations in creativity and life, and talk about complex feelings lurking in the shadows.
About the anger and unrecognized pain behind it.
About sexuality, about my own imperfection, weakness, vulnerability; a protest against my own limitations.
About the desire to find inner freedom and send everything to hell.

Through art I found it possible to do what I can hardly do in life. Through the use of archetypal images of animals, abstract painting, color, lines and visual expression.

This exhibition is my permission to do something wrong, make mistakes, look stupid, recognize my feelings.

The exhibition includes figurative and abstract paintings, video performance and installations.
It took last year and a half to prepare.
Meeting my own shadow turned out to be frightening and liberating, making me feel my strength and confront the need to reconcile with and admit my powerlessness.

This is my permission.
Now I can be.

Wild animals live in my forest.
They are dangerous and bite painfully because they themselves are hurt.
They are wild and don’t care about decency.
The beasts in me remember grudges
They don’t care about talking about forgiveness, they remember well the pain caused to them,
They don’t want to repeat mistakes.
The beasts in me don’t trust.
They have been cleverly deceived many times, and do not believe in persuasion.
The animals in my forest have been betrayed by me more than once.
The animals in me do not like when they are not reckoned with,
When they are hidden in the corners
their presence not noticed,
Ashamed of,
told they don’t deserve to live.
They don’t follow commands
They are wild and honest
They want to live
They want freedom
They want love
They hardly believe that this is possible.

They hardly believe that this is possible.

Measures to prevent the spread of COVID virus19
Access to all events will be made based on the recommendations of the National Agency for Public Health. Members of the public are asked to wear masks and comply with mandatory safety rules (distance of 1 m, checking the temperature at the entrance, it is forbidden to consume alcoholic beverages, other possible requirements) throughout the event. Thank you!
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: