Uși Deschise la Casa Zemstvei / Open doors pe 10, 11, 12, 17, 18 și 19 iunie 2022, orele 16:00-20:00

– scroll down for English –

RO 

Uși Deschise la Casa Zemstvei
(str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Vă invităm să vedeți expozițiile organizate în cadrul programului #SCA2022 / Spații Culturale Alternative pe parcursul lunii iunie. Ușile Casei Zemstvei vor fi din nou deschise pentru a vizita expozițiile sau pentru a vă întâlni cu artiștii în diferitele spații în zilele de 10, 11, 12, 17, 18 și 19 iunie, între orele 16:00 și 20:00. 

Atelierul 3rd Space cu Maxim Polyakov (KOLXOZ) [MD]
vineri, sâmbăta și duminica, 10, 11, 17, 18 și 19 iunie 2022, 16:00-20:00

Colectivul Kolxoz a lucrat cu 3rd Space Studio în ultimii 4 ani, folosindu-l ca spațiu mobil de tipografie, expoziție și comunicare.

Cămara – o instalație de Anna Bantiuc [MD]
vineri, 10 și 17 iunie 2022, 16:00-20:00

O instalație despre iluzia permanenței, păcii și stabilității în care mintea umană încearcă să coexiste și despre haosul organizat la care aspiră natura.

Club
This You Must Remember – o instalație de Sam Jury [GB]
vineri, 10 și 17 iunie 2022, 16:00-20:00

Amintirile colective ale locului, evenimentelor și pierderilor din Abhazia de după conflict sunt tema centrală a noului proiect de film la scară largă al artistului Sam Jury, This You Must Remember. Având forma dublă a unui film cu un singur canal și a unei instalații audio-vizuale multicanal, proiectul combină imagini originale și istorice cu un montaj de arhive fotografice și narațiuni personale. Soundscape, creat în colaborare cu compozitorul Rob Godman, utilizează tehnici experimentale de întindere spațială și granulară pentru a evoca un sentiment sporit de sunet și percepție. Proiectul, care a fost creat pe parcursul a trei ani, este primul de acest gen, lucrând cu narațiuni din Abhazia care provin din nevoia continuă a oamenilor obișnuiți de a-și articula experiențele personale la un sfert de secol de la războiul dintre Georgia și Abhazia din 1992/3. Proiectul a fost creat în cadrul a două rezidențe de producție în Abhazia, între 2017 și 2020, în parteneriat cu producătorul Asida Butba și cu Centrul Cultural SKLAD.

Coridor
Coridor – o expoziție curatoriată de Tatiana Fiodorova [MD]
Desene de Alexandru Harabagiu [MD]
vineri, sâmbăta și duminica, 10, 11, 12, 17, 18 și 19 iunie 2022, 16:00-20:00

Proiectul expozițional “Coridor” al artistei Tatiana Fedorova este un spațiu pe care aceasta l-a creat ca un coridor umanitar simbolic pentru artiștii din spațiul post-sovietic (postsocialist) pentru a se sprijini reciproc și a gândi împreună la lumea noastră viitoare. Proiectul se concentrează pe noile provocări și schimbări geopolitice legate de recentă transformare a spațiului post-sovietic. 

La vernisaj și pe parcursul expoziției, artistul invită pe toată lumea să completeze expoziția cu declarațiile și lucrările lor legate de vremurile turbulente în care ne aflăm în acest moment.

Zpațiu
o expoziție de Ciprian Antoci [MD]
vineri, sâmbăta și duminica, 10, 11, 12, 17, 18 și 19 iunie 2022, 16:00-20:00

„Este ca și cum ceva, undeva, este cunoscut sub formă de imagini – dar nu de noi.” – Marie-Louise von Franz

Lucrările lui Ciprian Antoci se concentrează asupra procesului personal de individuație. Ele includ experiențe, reflecții și căutarea unei formule estetice personale. “Am încercat să extrag caracteristicile comune din ceea ce mă înconjoară. Le-am descris prin elemente plastice vizuale de bază, într-un cuvânt: abstracție.”

intrare liberă

EN

Open Doors at Casa Zemstvei: 10, 11, 12, 17, 18 and 19 June, 16:00-20:00
Casa Zemstvei (Al. Șciusev street 103, Chișinău)

We invite you to see the exhibitions organised in the frame of the Alternative Cultural Spaces during the month of June. The doors of Casa Zemstvei will be open again for visiting the exhibitions, or meeting the artists in the different spaces during the 10, 11, 12, 17, 18 and 19 June from 16:00 to 20:00. 

3rd Space Studio
Atelier with Maxim Polyakov (KOLXOZ) [MD]
Friday 10 and 17 June 2022, 16:00-20:00

The Kolxoz collective has been working with 3rd Space Studio for the past 4 years, using it as a mobile typography, exhibition and communication space. 

Camara
installation by Anna Bantiuc [MD]
Friday 10 and 17 June 2022, 16:00-22:00

An installation about the illusion of permanence, peace and stability in which the human mind tries to coexist and about the organised chaos to which nature aspires. 

Club
This You Must Remember, installation by Sam Jury [GB]
Friday 10 and 17 June 2022, 16:00-20:00

Collective memories of the place, events and losses in post-conflict Abkhazia are the central theme of artist Sam Jury‘s large-scale new film project, This You Must Remember. Taking the dual form of a single-channel film and a multi-channel audio-visual installation, the project combines original and historical footage with a montage of photographic archives and personal narratives. Soundscape, created in collaboration with composer Rob Godman, uses experimental spatial and granular stretching techniques to evoke a heightened sense of sound and perception. The project, which was created over three years, is the first of its kind, working with narratives within Abkhazia that stem from the continuing need of ordinary people to articulate their personal experiences a quarter of a century after the Georgian-Abkhaz war of 1992/3. The project was created within two production residencies in Abkhazia between 2017 and 2020, in partnership with producer Asida Butba and the SKLAD Cultural Centre.

Corridor
Corridor” Exhibition curated by Tatiana Fiodorova [MD]
Drawings by Alexandru Harabagiu [MD] 
Friday, Saturday and Sunday, 10, 11, 12, 17, 18 and 19 June 2022, 16:00-20:00

The exhibition project “Corridor” by the artist Tatiana Fedorova is a space she created as a symbolic humanitarian corridor for artists from the post-Soviet (postsocialist) space to support each other and think together about our future world. The project focuses on new challenges and geopolitical changes related to the recent transformation of the post-Soviet space. 

At the opening and during the exhibition, the artist invites everyone to complement the exhibition with their statements and works related to the turbulent times we find ourselves in at the moment.

Zpatiu
exhibition by Ciprian Antoci [MD]
Friday, Saturday and Sunday, 11, 12, 17, 18 and 19 June 2022, 16:00-20:00

It is as if something, somewhere, is known in the form of images-but not by us.” -Marie-Louise von Franz
Ciprian Antoci’s works focus on the personal process of individuation.They include experiences, reflections and the search for a personal aesthetic formula.
“I tried to extract the common characteristics of what surrounds me. I depicted them through basic visual plastic elements, in a word: abstraction.”

free entrance%d bloggers like this: