CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – „Auto-organizare pe timp de criză” cu Nastia Khlestova [UA], Iuliia Kosterieva [UA] și Yuriy Kruchak [UA] / KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers ”Self-organizing in times of crises” with Nastia Khlestova [UA], Iuliia Kosterieva [UA] and Yuriy Kruchak [UA]

“127 garage” de Nastia Khlestova [UA]

– scroll down for English –

RO

CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii
Auto-organizare pe timp de criză – o serie de discuții și prezentări

“Garajul 127” – o prezentare de Nastia Khlestova [UA]
”Forme nomade de rezidență” – o prezentare de Iuliia Kosterieva [UA] și Yuriy Kruchak [UA]
urmate de o discuție cu curatorii

Joi, 29 septembrie 2022, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

În prezentarea Garajul 127″ de Nastia Khlestova [UA] va vorbi despre Garaj 127 – un spațiu pentru inițiative culturale și pentru artiști cu sediul în Kharkiv, Ucraina. Scopul și misiunea noastră principală este să creăm un spațiu confortabil pentru muncă și interacțiune, sprijinind tinerii artiști. Garajul 127 se străduiește pentru o lume a hegemoniilor orizontale, fără granițe și tărâmuri de graniță, ghidată de curiozitatea și urgență.

Prezentarea „Forma nomadă de rezidență” va relata despre munca Open Place privind cercetarea practicilor de coexistență colectivă, construirea de structuri orizontale și învățarea de la egal la egal. Open Place este o organizație care a luat naștere din inițiativa artiștilor și a trecut prin multe căutări, experimente și transformări. O parte semnificativă a activităților Open Place vizează construirea de conexiuni între diferite grupuri sociale și profesionale, diferite contexte și diferite tipuri de cunoștințe. Din 2015, Open Place dezvoltă formatul de rezidențe nomade, care apar atunci când o rezidență nu are o locație sau un loc permanent și se desfășoară în diferite locații din diferite orașe. Această formă este specială, deoarece aduce o schimbare în înțelegerea relației oaspeți-gazdă și o regândire a structurii ierarhice a organizării rezidenței. Sarcina principală este de a dezvolta practici de comunicare și interacțiune care au loc la diferite niveluri, atât în ​​cadrul grupului în sine, cât și cu lumea exterioară.

Platforma Open Place este o inițiativă artistică. Obiectivul său principal este de a facilita discuțiile și de a face schimb de opinii, idei și experiențe între artiști, curatori și diverse grupuri sociale din Ucraina și din alte țări. Platforma își propune să organizeze întâlniri, să desfășoare acțiuni comune și să propună posibile perspective de dezvoltare a artei, politicii și tranziției socio-culturale. Open Place sprijină proiecte interdisciplinare care vizează extinderea înțelegerii artei și atragerea de noi grupuri de oameni în procesul creativ. Open Place reunește experiențele colegilor ucraineni și străini în lucrul cu spațiile publice și în practicile și strategiile participative pentru atragerea diferitelor grupuri sociale.

Întâlnirea se va desfășura în limba engleză.

Nastia Khlestova [UA] este curatoarea de artă contemporană. Master în istoria artei (Academia de Stat de Design și Artă din Harkov). Curatoare și fondatoarea garajul 127, condus de artiști, din Harkov. Garajul 127 este un spațiu pentru expoziții, prelegeri, spectacole, întâlniri, discuții și, cel mai important, experimente în garaj.

Iuliia Kosterieva [UA] – născută în 1973 la Harkov. Artistă și curatoare ucraineană. Din 1989 până în 1992 a studiat la departamentul de scenă de teatru al Școlii de Artă de Stat din Harkov, din 1992 până în 1998 – la departamentul de grafică al Institutului de Artă și Industrială din Harkov, din 1998 până în 2001 – la departamentul de grafică al Academiei Naționale a Arte Plastice și Arhitectură. Din 1999, împreună cu artistul Yuriy Kruchak, a creat platforma de artă numită Open Place unde a lucrat până astăzi. Locuiește și lucrează în Kiev.

Yuriy Kruchak [UA] este artist, curator și co-fondator al Platformei pentru Practică Interdisciplinară Open Place. În 2011, a intrat în finala competiției internaționale HenkelArtAward cu proiectul ArtIntervention. Interesele profesionale ale lui Kruchak includ: practici interdisciplinare și post-artistice, intensificarea conexiunilor dintre procesul artistic și diferitele pături ale societății moderne. Expoziții personale: Migration in Transition, the Flux Factory Gallery, New York, SUA (2018); Underground of Heaven, Galeria Municipală Harkiv, Harkiv (2008); Coca-Cola și războiul sacru, Galeria Maisternia, Kiev (2004); O.T.S.E, Galeria Naprotiv, Harkiv (1999). Expoziții internaționale de grup: Taiwan Annual, Taipei, Taiwan (2019); Somewhere Now, Galeria Labirynt, Lublin, Polonia (2018).

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place, în cadrul programului CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii și este susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect.

 ”Nomadic form of residency” by Iuliia Kosterieva [UA] and Yuriy Kruchak [UA]

EN

KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers
Self-organizing in times of crises – a series of artist talks and presentations

“127 garage” – a  presentation by Nastia Khlestova [UA]
”Nomadic form of residency” – a  presentation by Iuliia Kosterieva [UA] and Yuriy Kruchak [UA]
followed by a discussion with the curators

Thursday, September 29, 2022, 19:00
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Sciusev Street, Chisinau)

In her presentation 127 garage, Nastia Khlestova [UA] will talk about 127 garage is a space for cultural initiatives from artists and for artists based in Kharkiv, Ukraine. Our main goal and mission are to create a space comfortable for work and interaction, supporting young artists. 127 garage strives for a world of horizontal hegemonies, borderlessness, and borderlands, guided by our curiosity and urgency. 

“Nomadic form of residency”presentation will speak about Open Place’s work on researching practices of collective coexistence, building horizontal structures, and peer-to-peer learning. Open Place is an organization that grew out of the initiative of artists and has gone through many searches, experiments and transformations. A significant part of Open Place’s activities is aimed at building connections between different social and professional groups, different contexts and different types of knowledge. Since 2015, Open Place has been developing the format of nomadic residencies, which occur when a residency does not have a permanent venue or place and takes place in different locations in different cities. This form is special since it brings about a change in the understanding of the guest-host relationship, and a rethinking of the hierarchical structure of residency organization. The main task is to develop communication and interaction practices that take place at different levels, both within the group itself and with the outside world.

The Platform Open Place is an artistic initiative. Its primary objective is to facilitate discussions and exchange opinions, ideas and experiences between artists, curators and various social groups from across Ukraine and other countries. The platform aims to hold meetings, conduct joint actions and propose possible prospects for the development of art, politics and socio‑cultural transition. Open Place supports interdisciplinary projects aimed at expanding the understanding of art and attracting new groups of people to the creative process. Open Place brings together the experiences of Ukrainian and foreign colleagues in working with public spaces, and in participatory practices and strategies for attracting various social groups.

The meeting will be held in English

Nastia Khlestova [UA] is the contemporary art curator. Master of Art History (Kharkiv State Academy of Design and Art). Curator and founder in artist-run space 127 garage in Kharkiv. It is a space for exhibitions, lectures, shows, meetings, discussions, and, most importantly, experiments in the garage. 

Iuliia Kosterieva [UA] – born in 1973 in Kharkiv. Ukrainian artist and curator. From 1989 to 1992 she studied at the theater stage design department of the Kharkiv State Art School, from 1992 to 1998 – at the graphics department of the Kharkiv Art and Industrial Institute, from 1998 to 2001 – at the graphics department of the National Academy of Fine Arts and Architecture. Since 1999, together with the artist Yuriy Kruchak, she created the art platform called Open Place where she has been working until today. Resides and works in Kyiv.

Yuriy Kruchak [UA] is an artist, curator and co‑founder of the Platform for Interdisciplinary Practice Open Place. In 2011, he entered the final of the HenkelArtAward international competition with the ArtIntervention project. Kruchak’s professional interests include: interdisciplinary and post‑artistic practices, intensification of connections between the artistic process and various strata of modern society. Personal exhibitions: Migration in Transition, the Flux Factory Gallery, New York, USA (2018); Underground of Heaven, the Kharkiv Municipal Gallery, Kharkiv (2008); Coca‑Cola and the Sacred War, the Maisternia Gallery, Kyiv (2004); O.T.S.E, the Naprotiv Gallery, Kharkiv (1999). International group exhibitions: Taiwaan Annual, Taipei, Taiwan (2019); Somewhere Now, the Labirynt Gallery, Lublin, Poland (2018).

This event is organized by Oberliht Association in partnership with Open Place, in the frame of KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers laboratory and is supported by CEC Arts Link in the frame of Art Prospect network.

Advertisement  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: