Instituții culturale „des/închise” comunității I CMA22 / Cultural institution „open/closed” to the community, 21 octombrie 2022, ora 19:00

– scroll down for English –

RO

Vineri, 21 octombrie 2022, ora 19:00
Zpațiu
(Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Scopul acestei mesei rotunde este să facă vizibile instituțiile și programele culturale din orașele București, Chișinău și Lublin, create într-un mod participativ și cu implicarea activă a comunităților locale, dar și unele practici mai puțin recomandate de instituționalizare și birocratizare excesivă a activităților desfășurate în domeniul culturii. La întâlnire sunt invitați să participe Dariusz Figura (Fundația pentru Creativitate, Educație și Animare a Tinerilor) din Lublin, Alex Axinte (Studio Basar / Garaj Deschis) din București, Rusanda Curcă (Arta Azi / Artă în Mahala) din Hîrtop, Nora Dorogan (Teatru Spălătorie) și Vladimir Us (Asociația Oberliht / Chioșc) din Chișinău. Prezentarea studiilor de caz va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu participarea publicului.

Prezentatori

Darek Figura este trainer, activist al comunităților non-guvernamentale și de tineret. A absolvit filologie ucraineană la Universitatea „Maria Curie-Skłodowska” din Lublin, Polonia și Școala de Formatori ai Organizațiilor Non-guvernamentale. Absolvent al Incubatorului de Animare Culturală, Academiei Nonformale pentru Calitatea Proiectelor și NGO Master. De peste 15 ani lucrează în mod activ cu tinerii, animând activități datorită cărora tinerii rezolvă în mod independent problemele comunităților lor locale.
În 2013 și 2014 a coordonat unul dintre cele mai mari festivaluri din Lublin – Noaptea Culturii. Este unul dintre fondatorii Centrului comunitar non-formal „Narnia”. Coordonator al Campionatelor poloneze de studenți pentru creatori de jocuri. Din 2010 este președintele Consiliului de Administrație al Fundației pentru Creativitate, Educație și Animare a Tineretului „Teatrikon” și este vicepreședinte al Fundației Castelul Bełżyce.La locul lui de muncă se concentrează pe aplicarea metodologiei de proiectare a serviciilor în activități sociale și culturale. În prezent este responsabil pentru conducerea spațiului de tineret din Lublin „Hej”.

Alex Axinte este arhitect, cercetător și educator care locuiește și lucrează în București. Este interesat de documentarea și susținerea practicilor colective informale de gestionare a spațiilor comune, în contextul locuințelor colective în oraș post-socialist. Alex este implicat în proiecte de cercetare-acțiune, educație aplicată, design participativ și activități culturale și civice. Este co-fondator al studioului de practică a spațiului public BASAR (2006). În prezent, este doctorand la Universitatea din Sheffield, Sheffield School of Architecture (SSoA) și coordonator al proiectului de cercetare și activare Garaj Deschis (2020).

Nora Dorogran este lucrătoare culturală care locuiește și lucrează în Chișinău, Rep. Moldova. A studiat Sociologie la Universitatea din București, iar în anii 2007/2008 a fost membru al programului Managerii Culturali din Europa Centrală și de Est.În 2010, împreună cu un grup de artiști locali, a co-înființat Teatru-Spălătorie – un colectiv de teatru politic, unde lucrează până în prezent.

Rusanda Curcă este lucrătoare culturală și comunitară, activistă de mediu și civică stabilită în satul Hîrtop, Republica Moldova. Este co-directoare a Centrului de Proiecte Culturale Arta Azi și directoare a Coaliției Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, organizație umbrelă care reunește reprezentanții scenei culturale independente în vederea consolidării acesteia și care urmărește îmbunătățirea legislației din domeniul cultural prin acțiuni de tip advocacy.

Vladimir Us, artist și curator stabilit în Chișinău, Rep. Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural si politică culturala la Chișinău, Grenoble și Belgrad. În 2000, sub umbrela Asociației Oberliht, a inițiat și coordonează până în prezent mai multe platforme culturale în colaborare cu artiști, arhitecți, curatori, activiști, cercetători și lucrători culturali din întreagă regiune. Prin activitatea sa curatorială, el își propune să îmbunătățească accesul la artă și cultură critică pentru diferite comunități, subliniind nevoia de justiție a spațiului și un mediu urban incluziv în orașele post-sovietice. Invitând artiștii să reutilizeze diverse zone din oraș, a început să se înființeze o rețea alternativă de spații publice din Chișinău. Activitatea sa de activism cultural se concentrează pe dezvoltarea spațiilor publice ca parte a infrastructurii democratice a orașului, dar și pe dezvoltarea curriculei de educație artistică prin introducerea noilor practici artistice și module teoretice, precum și pe construire a unei scene culturale independente sustenabile din Rep. Moldova și regiune. De câțiva ani este pasionat de cultura ciclismului și ciclismul pe distanțe lungi și susține activ dezvoltarea mișcării bicicliștilor ca alternativă la mijloacele de transport motorizate din mediul urban.

Această masă rotundă este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM și EUNIC Moldova în cadrul Academiei de Management Cultural 2022: „Infrastructuri Sustenabile pentru un Sector Cultural Rezilient”, care este găzduită de Zpațiu.

EN

Friday, October 21, 2022, 19:00
Zpace
(The House of Zemstvo, 103, Al. Șciusev Str., Chisinau) 

The aim of this round table is to make visible cultural institutions and programmes in Bucharest, Chișinău and Lublin, created in a participatory way and with the active involvement of local communities, but also some less recommended practices of institutionalisation and excessive bureaucratisation of cultural activities. Dariusz Figura (Foundation for Creativity, Education and Youth Animation) from Lublin, Alex Axinte (studioBasar / Open Garage) from Bucharest, Rusanda Curcă (Arta Azi / Artă în Mahala) from Hirtop, Nora Dorogan (Laundry Theatre) and Vladimir Us (Oberliht Association / Kiosk project) from Chisinau are invited to participate in the meeting. The presentation of the case studies will be followed by a question and answer session with participation of the audiences.

Speakers

Darek Figura is a trainer and activist of non-governmental and youth communities. He graduated in Ukrainian philology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and the School for Trainers of Non-governmental Organizations, he is a a graduate of the Culture Animation Incubator, Non-formal Academy for Project Quality and NGO Master. For over 15 years he has been actively working with young people, animating activities thanks to which young people independently solve the problems of their local communities.In 2013 and 2014 he coordinated one of the largest festivals in Lublin – the Night of Culture. He is one of the founders of the non-formal “Narnia” Community Center. Coordinator of the Polish Championships for university undergraduates game makers. From 2010 he is the President of the Board of the Teatrikon Foundation for Creativity, Education and Animation of Youth. Vice-president of the Bełżyce Castle Foundation.At work, he focuses on the application of service design methodology in social and cultural activities. Currently, he is responsible for running the Lublin youth space “Hej”.

Alex Axinte is an architect, researcher and educator who lives and works in Bucharest. He is interested in documenting and supporting informal collective practices of managing common spaces, in the context of collective housing in the post-socialist city. Alex is involved in action research projects, applied education, participatory design and cultural and civic activation. Alex is co-founder of the spatial practice studioBASAR (2006). He is currently a PhD student at the University of Sheffield, Sheffield School of Architecture (SSoA) and coordinator of the Open Garage (2020) research and activation project.

Nora Dorogan is a cultural worker who lives and works in Chișinău, Moldova. She studied Sociology at Bucharest State University and in 2007/2008 she was a fellow of the Cultural Managers from Central and Eastern Europe program. In 2010 together with a collective of local artists she co-initiated Teatru-Spălătorie – a political theater collective, where she works until now.

Ruxanda Curcă is a cultural and community worker, environmental and civic activist based in Hîrtop village, Republic of Moldova. She is the co-directrice of the Centre for Cultural Projects Arta Azi and the directrice of the Coalition of the Independent Cultural Sector from the Republic of Moldova, an umbrella organisation that unites the representatives of the independent cultural scene in order to consolidate it and which aims to improve the legislation in the field of culture through advocacy activities.

Vladimir Us is an artist and curator based in Chișinău, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade. In 2000, under the umbrella of Oberliht Association, he initiated and is coordinating several cultural platforms in collaboration with artists, architects, curators, activists, researchers and cultural workers from across the region.Through his curatorial work he aims to improve the access to critical art and culture for different communities, stressing the need for spatial justice and an inclusive urban environment in post-soviet cities. By inviting artists to repurpose various areas in the city, an alternative network of public spaces in Chișinău is being conceptualised.His cultural activism work is focused on development of the public spaces as part of democratic infrastructure of the city, but also on development of the art education curricula through introduction of the new art practices and theoretical modules, as well as on building a resilient independent culture scene in Moldova and in the region.For a few years now he has been passionate about cycling culture and long-distance cycling, and he is actively supporting the growth of the bicycle movement as an alternative to the motorised means of transportation in urban areas.

This round table is organized by Oberliht Association in partnership with the Coalition of the Independent Culture Sector from Republic of Moldova and EUNIC Moldova in the frame of the Culture Management Academy 2022: ”Sustainable Infrastructures for a Resilient Cultural Sector”, which is hosted by Zpace.

Advertisement  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: