Archive for the ‘expoziție’ Category

афиша выставки в арт лабиринте

– – – ниже на русском – – –

RO

Pictură Ontologică – expoziție de Victor CUZMENCO
deschidere: 1 noiembrie 2018, ora 18:00
locul: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)
Expoziția va fi deschisă publicului larg pe data de 2, 3, 4 și 5 noiembrie 2018, între orele 16:00-18:00

Expoziția dată prezintă în continuare studiului pictorului asupra posibilităților de creație în ramele conceptului de pictură ontologică. În seria sa de picturi, artistul analizează rolul culorilor de ulei la un nivel egal cu materiale din natură pe care le folosește: pământ, nisip, argilă, calcar fin mărunțit, praf de bronz și aluminiu).

Cunoscutul pictor moldovean, Victor Cuzmenco s-a născut la data de 17 august 1948, lângă Odesa. În 1974 a absolvit Institutul de Artă Surikov din Moscova.
Până în prezent, a participat la peste 200 de expoziții naționale și internaționale. Lucrările sale se află în colecțiile Muzeului Național de Artă al Molodvei, în muzeele țărilor CSI în fondurile Ministerului Culturii al Rusiei. A avut expoziții personale în Rusia la ”Casa Centrală a Artiștilor” din Moscova, Elveția, Germania, Moldova.

RU

Oнтологическая Живопись – выставка Виктора КУЗЬМЕНКО
открытие: 1 ноября 2018, 18:00
место: Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)
Выставка будет открыта для посещения в следующие дни: 2, 3, 4 и 5 ноября 2018, с 16:00 до 18:00

Выставка представляет дальнейшее исследование художника пластических возможностей созданиа картин в рамках концепции онтологической живописи. В серии картин художник исследует повышению роль масленной краски как материала на ровне с использованием природных материалов: земли, песка, глины, мелкотёртого ракушечника, порошка бронзы и аллюминия.

Известный молдавский художник, Виктор Кузьменко родился 17 08 1948 возле Одессы. В 1974 окончил Московский ходожественный институт имени Сурикова.
До 2018 года учиастник более 200 республиканских и межунароных выставок. Работы художника находится в национальном художественном музее Молдовы, в музеях стран СНГ в фондах министерства культуры России. Персональные выставки прошли: в России “ЦДХ Москва”, Швеции, Германии, Молдове.

 

Advertisements

43787740_712265165801426_3437672809898180608_o

– – – ниже на русском – – –

RO

Re:art – expoziție mixed media de Ana BANTIUC
deschidere: 17 octombrie 2018, ora 19:00
locul: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)
Expoziția va fi deschisă publicului larg pe data de 18, 19 si 20 octombrie 2018, între orele 16:00-19:00

Încercările de a organiza haosul duc la extinderea acestuia, transformându-se într-un proces continuu, în care extremele se renasc și se susțin reciproc. Eliberând arta de controlul rațiunii, stabilim un dialog cu Copilul fiară, ce comunică prin simboluri și imagini. Dar sunt oare acestea subiective, sau aduc cu sine mesaje din conștiința comună? Visăm similar pentru că ne împărtășim visurile, sau pentru că ne prăbușim în aceleași adâncimi?
Procesul se transformă-n joacă, iar lumea – în teren de joacă, pe care se desfășoară acțiunea. Primul lucru cu care te ciocnești – este frica. Ea te imobilizează, te respinge, te plasează în regim de așteptare… Dar nu este cazul s-o luăm prea-n serios: unele eșecuri așa și rămân eșecuri, altele, însă, devin fundamentul.
Se întâmplă să-ntâlnești reflecții în oglinzi sparte: concurând cu creatorul, ești condamnat să-ți descoperi imperfecțiunile.
În condiții de supraviețuire începi să studiezi limbajul, prin care lumea comunică cu tine, prin oameni și lucruri, care unesc fiecare puzzle într-o singură imagine.
Se întâmplă uneori să te afli în mijlocul unui proces, pe care nu-l poți înțelege: lumea este în continuă transformare.
Prea mic ca să cuprind totul.
Prea muritor ca să trăiesc totul.

RU

Re:art – выставка смешанной техники Анны БАНТЮК
открытие: 17 октября 2018, 19:00
место: Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)
Выставка будет открыта для посещения в следующие дни: 18, 19 и 20 октября 2018, с 16:00 до 19:00

Попытки организовать хаос ведут к его расширению, превращаясь в непрерывный процесс, где оппозиции рождают и взаимно поддерживают друг друга. Освобождая творчество от контроля разума мы устанавливаем диалог с ребёнком – зверем, который начинает общаться через символы и образы. Являются ли они субъективными или несут в себе информацию из общего источника? Мы видим схожие сны потому что рассказываем о них друг другу, или потому что проваливаемся в ту же яму? Процесс становится игрой, а мир – площадкой на которой разворачивается действие. Первое с чем встречаешься на пути – это страх. Он парализует или отталкивает. Ставит в режим ожидания. Не стоит воспринимать происходящее слишком серьезно: некоторые неудачи так и остаются неудачами, а некоторые становятся фундаментом.
Бывает сталкиваешься с отражениями в разбитом зеркале: соревнуясь с творцом ты обречён лицезреть своё несовершенство.
В условиях выживания начинаешь изучать язык через который мир общается с тобой, посылая людей и предметы, которые склеивают детали пазла в цельную картину.
Бывает просыпаешься в процессе того, чего сам не понимаешь: мир постоянно обновляется.
Слишком мал чтобы вместить все.
Слишком смертен чтобы прожить все.


afiș elaborat de Aliona Ciobanu

– – – ниже на русском – – –

RO

Telecomunicațiile

deschidere: marți, 2 octombrie 2018, ora 19:00
20:00 – performance cu sunet de Ana Bantiuc

locul: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Expoziția va fi deschisă publicului larg pe data de 3, 4, 5, 9, 10, 11 si 12 octombrie 2018, între orele 17:00-20:00

Vă invităm la expoziția experimentială de grup „Telecomunicațiile”, curatoriată de Cătălina Bucos.

Pornind de la noțiunile teoretice, сare abordează arta și estetica telecomunicațiilor, artiștii din dreapta și din stânga Nistrului se află în procesul de explorare a materialului (telecomunicația) ca formă de artă și infrastructură, într-un context politic, care a dus la fragmentarea Republicii Moldova în teritorii separate. De la contextul local spre unul abstract, de la un context utopic, spre unul distopic.

participanți(te):
BANTIUC Ana
BUCOS Cătălina
NOVAC Alexandra
PÎSLARI Ecaterina
POLEACOV Maxim
ROMANENCO Alea

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.

РУ

Телекоммуникации

открытие во вторник, 2го октября 2018, 19:00
20:00 – перформанс со звуком с участием Анны Бантюк

место: Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)

Выставка будет открыта для посещения в следующие дни: 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 октября 2018, с 17:00 до 20:00

Приглашаем вас на групповую экспериментальную выставку “Телекоммуникации” курируемую Кэтэлиной Букос.

Исходя из теоретических представлений, посвященных искусству и эстетике телекоммуникаций, художники с правого и левого берегов Днестра находятся в процессе изучения данного материала (телекоммуникации) как формы искусства и инфраструктуры, беря также во внимание политический контекст который послужил распаду Республики Молдова на отдельные территории. От локального контекста до абстрактного, от утопического до искаженного.

участники(цы):
БАНТЮК Анна
БУКОС Кэтэлина
НОВАК Александра
ПОЛЯКОВ Максим
ПЫСЛАРЬ Екатерина
РОМАНЕНКО Аля

Мероприятие организовано Ассоциацией Оберлихт в сотрудничестве с ИПЦ «Априори» / Apriori ILC, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства Образования, Культуры и Науки РМ.


sticker_v8

– – – читайте ниже на русском – – –

Failing forward: creative frustration exhibition
19th of july 2018: opening at 19:00
20th and 21st of july from 16:00 to 20:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

“Frustration is a common emotional response to opposition, related to anger, annoyance and disappointment, frustration arises from the perceived resistance to the fulfillment of an individual’s will or goal.”
This feeling can be transformed into an artistic creation. Come to the exhibition to see examples of this transformation and bring your artwork related to your own experience of frustration.

Continue Reading »

fotopetica

– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

Fotopoetica la jumatatea anului – expoziție de fotografie
Deschidere: 22 iunie 2018, ora 18:00
Perioada: 22 – 24 iunie 2018, 15:00-19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău) Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –

Travelling Poster Show “Tolerance” la Chișinău

9 decembrie 2017, ora 19:00
10 decembrie 2017, ora 10:00 – 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău
și
parcul catedralei pe aleea panourilor cu ziare.

Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Lucrări ale studenților absolvenți: București, Chișinău, Iași
18 octombrie 2017, ora 19:00
Zpaţiu
(Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

program:
joi-vineri (19-20.10.2017) 17:00-19:00
luni-marţi (23-24.10.2017) 17:00-19:00

participanţi:
VLAD ALBU
LIVIA FĂLCARU
(artiști propuși de Universitatea Națională de Arte din BUCUREȘTI)
TUDOR LAZARENCO
(artist propus de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea de Arte Plastice din CHIȘINĂU)
GEORGIANA ATASIEI
(artist propus de Universitatea Națională de Arte George Enescu din IAȘI) Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –
CHIPURILE CHIPURI – Expoziție comună de portrete
Organizatori: Maximilian Graur și Lucia Codreanu
2 – 3 Septembrie 2017, ora 11:00 – 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău
Vă invităm să admirați zeci de chipuri (și ele chipurile să vă admire pe voi) la o expoziție comună de artă în care participă peste zece artiști locali. Vă așteaptă o atmosferă prietenoasă și o variație bogată de stiluri, tehnici și ochi.
Expoziția include, dar nu se limitează la: ilustrație, caricatură, pictură și chiar și performance.

Continue Reading »

„Urmele erau încă acolo. Dar timpul le va şterge încet şi nu va mai rămâne nimic”

– Edgar Hilsenrath

Un val de extremism de dreapta, xenofobie, naţionalism, rasism şi antisemitism inundă din nou ceea ce credeam că sunt societăţi deschise şi democratice, încolţindu-ne pe noi toţi şi toate, saturând interacţiunile sociale cu frică şi ură faţă de „celălalt” – inamic invizibil şi adesea imaginar, care se schimbă odată cu interesele politice dominante.

Continue Reading »

Spațiul IN SITU
12 – 16 iunie 2017

Zpațiu (str. Al. Șciusev, 103, Chișinău)

IN SITU este o rețea care aduce împreună programatori pasionați de noi forme ale artei și spațiului public, și care începând cu 2003 dezvoltă proiecte europene comune. Până în prezent IN SITU a susținut peste 180 de artiști, și a adunat 25 de parteneri cu experiențele practice și artistice diferite, venind din 17 țări. Continue Reading »