Archive for the ‘prezentare’ Category

edit

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Ovidiu GHERASIM-PROCA: “Clasa de mijloc în România. Imagini ale succesului și frustrării ideologice”
26 septembrie 2017, ora 18:00

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

“Proiectul “Strălucirea şi Nefericirea Claselor de Mijloc Europene” continuă în luna septembrie cu contribuţia lui Ovidiu GHERASIM-PROCA. De data aceasta vom fi la Chişinău unde, împreună cu partenerii noştri din proiect – Oberliht – vă vom aştepta la Zpațiu pentru o prezentare şi o discuţie cu invitatul nostru.” (Tranzit.ro/Iași)

“Răspunzând programului cultural «Strălucirea şi Nefericirea Claselor de Mijloc Europene», care explorează şi situaţia şi aşteptările claselor de mijloc est europene contemporane, prezentarea publică va examina o selecţie de exemple vizuale şi textuale, pornind de la propriile cercetări de analiză a discursului. Această selecție este capabilă să ilustreze ambivalenţa şi ambiguitatea politică a rolului pe care clasa de mijloc din România, cu aspiraţiile sale globale, îl are în formarea imaginarului post-socialist. Prezentarea va avea loc în limba română, iar conţinutul și interpretarea lui vor fi în întregime deschise dezbaterii.” (Ovidiu GHERASIM-PROCA, septembrie 2017)

Ovidiu GHERASIM-PROCA este lector, membru al Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). Printre domeniile de interes în cercetare se regăsesc studiul ideologiilor politice, tranziţiile politice şi procesele de democratizare, antropologia politică şi studiile culturale. Co-editor al unui volum despre politica digitalizată (Guvernanța electronică. De la promisiuni teoretice la realități empirice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014), este preocupat de studiul revizuirii tehnologice a practicilor democratice și îngrijorat de confuzia intelectuală care o însoțește. Cele mai recente proiecte ale sale urmăresc să dezvolte mijloace teoretice și colaborativ-conversaționale de a înțelege tendințele curente în planul mobilizării politice („Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures), construcția și deconstrucția discursului politic („Cadre discursive: cultură – politică”, Tranzit.ro/Iași) sau reexaminarea critică a „sferei publice burgheze” („Retracing the subject”, Tranzit.ro/Iași).

STRĂLUCIREA ŞI NEFERICIREA CLASELOR DE MIJLOC EUROPENE este un proiect organizat de către tranzit.ro/ Iaşi între iunie şi noiembrie 2017.

Dintre participanţi: Noa Treister, Ovidiu Pop, Ana Vilenica, Andreea Cioară, Dan Acostioaei, h.arta, BOEM & Migrating Kitchen, Bojana Piškur & Đorđe Balmazović, Katarzyna Bielińska-Kowalewska şi Zbigniew Marcin-Kowalewski, Ovidiu Gherasim-Proca, Sönke Hallmann & Inga Zimprich şi Smaranda Ursuleanu.

Co-curatorii proiectului sunt: Nebojša Milikić, Livia Pancu şi Florin Bobu.

Parteneri: Asociaţia Oberliht, Chişinău, Centrul Cultural Rex, Belgrad și Centrul Cultural German din Iaşi.

10427279_634717526632657_4381013586395860597_n

EN

Ovidiu GHERASIM-PROCA: Middle Class in Romania. Images of ideological success and frustration
Tuesday, 26th of September 2017, 6 p.m.

Zpace (Zemstvei Gubernial House)
103, Al. Șciusev Street, Chisinau

”The project “The Glitter(Y) And The Misery Of The European Middle Classes” is continuing in September with the contribution of Ovidiu GHERASIM-PROCA. This time we will be in Chişinău where, together with our project partners – Oberliht – we will be waiting for you at Zpace for a presentation and a discussion with our guest.” (Tranzit.ro/Iași)

“Replaying to the «The Glitter(Y) And The Misery Of The European Middle Classes» proposal, a program that is exploring both the state and prospects of the contemporary Eastern European middle classes, the public presentation will examine a selection of visual and textual examples, drawing on my discourse analysis research. This selection is able to illustrate the political ambivalence/ambiguity of the role played by the Romanian middle class, with its global aspirations, in the formation of the post-socialist imaginary. The talk will be given in Romanian. The content and its interpretation will be fully open to discussion.” (Ovidiu GHERASIM-PROCA, September 2017)

Ovidiu GHERASIM-PROCA is lecturer, member of the Political Science Department, International Relations and European Studies (Al.I.Cuza University, Iasi). Among researched domains one can name: the study of political ideologies, political transitions and democratization precesses, political anthropology and cultural studies. Co-editor of one volume on digitalized politics (Electronic Governance. From Theoretical Promisses to Empirical Realities, University “Al. I. Cuza” Printing House, Iaşi, 2014) Gherasim-Proca is concerned about the study of the technological review of democratic practices and worried about the intellectual confusion accompanying it. The most recent projects attempt to develop theoretical or collaborative-conversational means to understand the current trends in political mobilization („Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures), political discourse („Discursive frames: culture – politics”, Tranzit.ro/Iași) and the critical reexamination of the „bourgeois public sphere” („Retracing the subject”, Tranzit.ro/Iași).

THE GLITTER(Y) AND THE MISERY OF THE EUROPEAN MIDDLE CLASSES is a project organized by tranzit.ro/ Iasi between June and November 2017.

Among Participants: Noa Treister, Ovidiu Pop, Ana Vilenica, Andreea Cioară, Dan Acostioaei, h.arta, BOEM & Migrating Kitchen, Bojana Piškur & Đorđe Balmazović, Katarzyna Bielińska-Kowalewska & Zbigniew Marcin-Kowalewski, Ovidiu Gherasim Proca, Sönke Hallmann & Inga Zimprich and Smaranda Ursuleanu.

Co-curators of the project are Nebojša Milikić, Livia Pancu and Florin Bobu.

Project Partners: Oberliht Association, Chisinau, Cultural Center Rex Belgrade and German Cultural Center in Iasi.

Advertisements

32

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#13 Orașul și Culturile Lui cu Céline Brunko și Moritz Holenstein [CH]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Ce fel de flori avem?
16 august 2017, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Céline Brunko și Moritz Holenstein au devenit interesați de Chișinău în timpul ultimei lor vizite la Zilele Spațiului Public în 2016 și respectiv au decis să conducă un proiect de cercetare asupra intereselor comune. Proiectul “What kind of flowers do you have?” (”Ce fel de flori avem?”) abordează diferențele culturale și o perspectivă subiectivă asupra Chișinăului. Punctul de start al proiectului este interesul în planificarea urbană, arhitectură și spațiul public raportate la diversitatea pe care o oferă orașul Chișinău și identitatea sa unică. Scopul proiectului constă în explorarea conceptelor de post-comunism și modernism socialist prin prizma arhitecturii și unor spații și locuri cu o încărcătură puternică datorită semnificației sale istorice, dar și posibilitatea de recontextualizare a acestora. Céline și Moritz vor face o prezentare și vor genera o discuție la acest subiect miercuri, pe 16 August începînd cu ora 19:00. Proiectul finalizat va fi expus sub forma unei video proiecții și într-o publicație la sfârșitul acestui an.

Céline Brunko este o artistă din domeniul fotografiei și artei video, în prezent activând la Centrul de Fotografie din Winterthur, Elveția. Înainte de studiile ei în artele plastice Céline a activat în domenii precum marketing, teatru și muzeologie. Este absolventă licențiată a Universității de Arte Plastice din Zurich specializată în fotografia despre colonizarea spațiului în contextul secolului 21. În lucrările sale, Céline contestă influența puterii asupra structurilor sociale, producerii informației și formării identităților. Ambianța din spațiul video-instalațiilor ei este un instrument important pentru conștientizarea contextului.

Moritz Holenstein activează ca arhitect și predă drept asistent al catedrei Gigon Guyer la ETH Zürich. El a construit o casă fiind arhitect liber profesionist și lucrează din 2012 pentru oficiile Staufer & Hasler și Meili & Peter drept coordonator de proiect pentru diverse competiții și proiecte cum ar fi cooperative culturale și locative. Moritz a absolvit Universitatea ZHAW din Zürich în 2012 cu teza de master despre transformarea clădirii unui oficiu într-un sector cu o gentrificare continuă. Programul care și l-a setat pentru lucrul său investighează ideea posibilității de transformare a unui complex de oficii construit in anii 1960 într-un concept diferit a tipului de locuință compactă cu diversitate socială sporită. Lucrările și proiectele sale includ idei de sustenabilitate ecologică și cât de mult este necesar de a adăuga pentru a adapta arhitectura la necesitățile progresului și a menținerii sau chiar avansarea calităților arhitecturale.

Această prezentare face parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și este susținută de Ministerul Culturii al Republicii Moldova în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public.
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

EN
– – – – –

#13 City and Cultures with Céline Brunko and Moritz Holenstein [CH]
a cycle of presentations in the frame of  Public Space Library program

What kind of flowers do you have?
August 16, 2017, 7 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

Céline Brunko and Moritz Holenstein became interested in Chisinau during their last stay at the Public Space Days in 2016 and decided to make together a research project about the overlapping interests. The project “What kind of flowers do you have?” is dealing with the fact of cultural differences and a subjective view on Chisinau. Their interest on city-planning, architecture and public space related to the different qualities and unique identity of Chisinau is the starting point. The aim is to deal with the post-communism and soviet-modernism topic with focus on architecture and places which have a strong meaning because of their past and re-contextualize them. Céline and Moritz will present themselves and show some research material about the project to open up a discussion on Wednesday 16th of august 2017 starting with 7 pm. The finished project will be presented in form of a video screening and a publication at the end of the year.

Céline Brunko is a photography and new-media based artist and works in the Centre of Photography Winterthur in Switzerland. Before her studies in fine arts she worked in different branches like marketing, theatre and museum. She graduated from the University of Fine Arts in Zürich with a Bachelor in specification of photography about the colonization of the space in the 21th century. In her works she questions the influence of power on social structures, production of knowledge and formed identities. The atmosphere in her room- video-installations is an important instrument to create an awareness to the context.

Moritz Holenstein works as an architect and teaches as an assistant at the chair of Gigon Guyer at the ETH Zürich. He has built a house as a self-employed architect and works since 2012 for the offices Staufer & Hasler and Meili, Peter as project leader for several competitions and projects for example culture and housing cooperative. He graduated from the University ZHAW Zürich in 2012 with a Master thesis about the transformation of an office building in a district with an ongoing gentrification. The program he set for his work questioned if it would be possible to transform an office building from the 1960s into a different concept of compact living with a high social diversity. It also contains thoughts to ecological sustainability and how much it needs to add to transform the architecture to its new use and keep or even increase the architectural qualities.

This presentation is part of the series City and Culture and is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova in the frame of Public Space Library program.
The series City and Culture aims to explore the CITY and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.

mcrm

– – – scroll down for English – – –

RO

#12 Orașul și Culturile Lui cu Antoine Pickels [BE]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

SIGNAL și Klaxon: Corpul dinăuntrul orașului
28 iunie 2017, ora 20:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Continue Reading »

Spațiul IN SITU
12 – 16 iunie 2017

Zpațiu (str. Al. Șciusev, 103, Chișinău)

IN SITU este o rețea care aduce împreună programatori pasionați de noi forme ale artei și spațiului public, și care începând cu 2003 dezvoltă proiecte europene comune. Până în prezent IN SITU a susținut peste 180 de artiști, și a adunat 25 de parteneri cu experiențele practice și artistice diferite, venind din 17 țări. Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO

Atelier Vast – Savurează procesul
6 iunie 2017, ora 19:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Atunci cînd atragem atenția prea mult la rezultatul final, tindem să neglijăm bucuria muncii, bucuria actului de a produce. În fapt, doar clienții curioși vor aprecia atenția către detalii cu care tratăm obiectele noastre. Cum am putea face această muncă mai vizibilă? Continue Reading »

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

#11 Orașul și Culturile Lui cu Dinara KANYBEK kyzy
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Biblioteca noului format: o încercare de a regîndi funcția și sensul spațiului public
1 iunie 2017, ora 19:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău) Continue Reading »

– – – scroll down for English –––

RO
– – – – –

#10 Orașul și Culturile Lui cu Ludmila BOT și Iuliana POSTOVANU
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

O bancă pentru oraș
19 aprilie 2017, ora 18:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău) Continue Reading »

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#9 Orașul și Culturile Lui cu Ilia LITVINCIUK
Cultura urbanistică a orașului Tiraspol, din sec. XVIII pînă în prezent. Continuitate și transformări.
Un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

17 februarie 2017, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău) Continue Reading »

15078902_10210939818188449_4146048760864368712_n-1

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#8 Orașul și Culturile Lui cu Anastasia FELCHER
Cum literatura (nu) păstrează patrimoniul arhitectural: cazul Colinei Pușkin din Chișinău
Un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

12 ianuarie 2017, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Prezentarea este dedicată relației dintre literatură și spațiul urban pe exemplul unei zone a orașului Chișinău. Datorită prezenței în oraș, în anii 1820 ai sec. XIX, a poetului rus Aleksandr Pușkin, o serie de locuri legate de Pușkin în mod real sau închipuit au devenit locuri ale memoriei încă în veacul trecut. Aceste locuri sunt concentrate cu precădere în centrul istoric al orașului, inclusiv parcul orășenesc ce-și are și el partea sa de legendă. După al Doilea Război Mondial, ”Chișinăul Pușkinist” s-a ”mutat” spre casa-muzeu dedicată poetului (inaugurată în 1948), care se găsește în regiunea Colinei Pușkin. Prezența acestei clădiri – important monument cultural în canonul sovietic și loc de ”pelerinaj” cultural – nu a putut preveni însă demolarea patrimoniului arhitectural al zonei din imediata apropiere, care, pînă prin anii 1970 nu era considerat drept un lucru valoros ce ar merita păstrat. Prezentarea urmărește evoluția ideii ”Colinei Pușkin” ca obiect de patrimoniu rus și local, cu începere din a doua jumătate a sec. XIX pînă în zilele noastre. Continue Reading »

place-web-2

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Strategii culturale de nivel local: Place a l’Art / Marsilia – prezentare
13 septembrie 2016, ora 18:00 – 19:30

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Place à l’Art (fă loc pentru artă/ art square)
Prezentatori: Cendrine CHANUT and Jihanne EL MEDDEB (Les Têtes de l’art), Anne GUILMIN (Politique de la Ville), Julien ABITOL (Collectif Etc)

“Place à l’Art” este o activitate multianuală coordonată din 2010 de Asociația Les Tête de l’art în Marseille.
De-a lungul anilor, atelierele participative de artă sunt organizate în spațiile publice din centrul orașului Marseille. Ele sunt gratuite și deschise rezidenților și utilizatorilor. Artiștii profesionali invită rezidenții și utilizatorii acestora să se implice într-o experiență unică de creație artistică colaborativă, fie efemeră sau de durată.
Ei invită participanții să se întrebe și să redefinească relația lor cu mediul de viață prin intermediul creației artistice. Procedînd astfel, rezidenții interacționează și își consolidează relațiile și angajamentul pentru comunitate și locul în care trăiesc. Continue Reading »