Archive for the ‘proiecție’ Category

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –
Confesiunile unui Eco-Terorist
film documentar de Peter Brown
89’ / 2010 / SUA

3 aprilie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Regizat de Peter Brown, Confesiunile unui Eco-Terorist este un documentar narațiune care dezvăluie adevărata odisee de 30 de ani a celui mai căutat ecologist de astăzi, căpitanul Paul Watson, eroul din “Războiul balenelor”, producție apreciată critic de Animal Planet. Fondatorul Greenpeace, Watson a fost în cele din urmă înlăturat din organizație pentru pasiunea sa necompromisă de a proteja planeta și metodologia sa neconvențională. Fără birocrație și politică, Watson și-a contrafăcut Armada personală, Societatea Shepherd Sea, o mică organizație vigilantă dedicată protejării cu orice preț a vieții acvatice a planetei.

proiecție în limba engleza

intrare liberă

Această proiecție este parte a programului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN
– – – – –

Confessions of an Eco-Terrorist
Documentary film by Peter Brown
89’ / 2010 / USA

April 3, 2018, 7 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

Directed by Peter Brown, Confessions of an Eco-Terrorist is a feature documentary that reveals the true 30-year odyssey of the most wanted environmentalist today, Captain Paul Watson, the cult hero of Animal Planet’s critically acclaimed “Whale Wars”. The founder of Greenpeace, Watson was eventually ousted from the organization for his uncompromising passion to protect the planet and his unconventional methodology. Free of bureaucracy and politics, Watson forged his own personal Armada, The Sea Shepherd Society, a small vigilante organization dedicated to protect the aquatic life of the planet at all costs.

English language

free entrance

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema program and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

Advertisements

_фильм4_web

– – – ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – –

#18 Orașul și Culturile Lui cu Almaz ISAKOV [KG]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

În căutarea orașului – prezentarea programului artistic și de cercetare urmată de o proiecție video
27 martie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Din septembrie până în noiembrie 2017 Laboratorul CI a realizat programul artistic și de cercetare “În căutarea orașului”. Expoziția omonimă este rezultatul acestui program. Proiectul a fost axat atât explorarea orașului din punctul de vedere al teoriei sociale, cât și pe cercetarea și fixarea ulterioară prin metode artistice.

Bazându-ne pe teoria sociologică, putem distinge trei limbaje de înțelegere a orașului: modernismul înalt, cel nou și hipster urbanismul. Conform acestei optici, orașul este format de către limbajul dominant al descrierii, care determină transformarea și logica dezvoltării sale.

Elementele/spațiile, corespunzătoare acestor limbaje, pot fi găsite în Bișkek. La expoziția În căutarea orașului au fost prezentate trei obiecte care au fost cercetate timp de două luni, fiecare reprezentând unul dintre aspectele unui limbaj sau altul pentru descrierea orașului. Acestea au fost piața Ala Too, un cămin și apartament tipic sovietic. Prin intermediul obiectelor prezentate se poate vedea transformarea practicii cotidiene a cetățenilor și, prin limbajele descrierii vieții urbane, se fac vizibile și explicabile diferite ideologii urbane.
– – –
Almaz ISAKOV [KG] este curatorul Laboratorului CI. A făcut studii în economie la Universitatea Națională J. Balasagyn din Kârgâzstan. A lucrat în organizații sindicale și de protejare a drepturilor omului. Autor al unor proiecte și eseuri fotografice documentare. Din 2015 este curator al Laboratorului CI.

Această prezentare face parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și este susținută de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public. Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane (sau rurale).

07.12.2017, 21 50 13-web

RU
– – –

#18 Город и его Культуры с Алмазом Исаковым [KG]
Цикл презентаций в рамках программы Библиотеки Публичного Пространства

«В поисках города» – презентация художественно-исследовательской программы и видео-показ
27 марта 2018, 19:00
Zpațiu / Прозтранство (ул. А. Щусева, 103, Кишинэу)

В период с сентября по ноябрь Лаборатория СИ проводила художественно-исследовательскую программу «В поисках города». Итогом программы стала одноименная выставка. Программа была сосредоточена на изучении города с позиций социальной теории и дальнейшем исследовании и фиксации художественными методами.

Опираясь на социологическую теорию можно выделить три языка описания города: высокий модернизм, новый и хипстерский урбанизм. Согласно данной оптике город формируется, в первую очередь, доминирующим языком описания, который определяет его трансформацию и логику развития.

Элементы/пространства, соответствующие данным языкам можно найти в Бишкеке. На выставке “В поисках города” представлены три объекта, которые были исследованы в течение двух месяцев, каждый из них репрезентирует в большей мере один из трех языков описания города: площадь Ала-тоо, советская типовая квартира 105 серии, общежитие. Посредством представленных объектов можно увидеть трансформации повседневной практики горожан и, через языки описания городской жизни, сделать видимыми и объяснимыми различные городские идеологии.
– – –
Алмаз Исаков – куратор Лаборатории СИ. Имеет экономическое образование Кыргызского Национального Университета им. Ж. Баласагына. Работал в профсоюзных и правозащитных организациях. Автор документальных фото-проектов и эссе. С 2015 года является куратором Лаборатории СИ.

Эти презентации часть цикла Город и его Культуры и организованы под эгидой Библиотеки Публичного Пространства. Проект поддерживается Европейского Культурного Фонда в рамках программы Коллективное Действие для Общественных Благ. Цикл Город и его Культуры имеет целью представить город и его среду с точки зрения разных дисциплин: истории, антропологии, философим, политики, экономии, культурологии, изобразитeльных искусств.

labci_pic03_web

EN
– – –

#18 City and Cultures with Almaz ISAKOV [KG]
a cycle of presentations in the frame of  Public Space Library program

In search of the сity – public presentation of artistic and research program followed by a video screening
March 27, 2018, 7 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

From September to November 2017 Laboratoria CI has conducted an artistic and research program “In search of the city”. The eponymous exhibition became a result of this program. The program was focused on exploring the city from the standpoint of social theory and further research and fixation by artistic methods.

Based on the sociological theory, three languages of understanding of the city can be distinguished: high modernism, hipster and new urbanism. According to this optics, the city is formed by the dominant language of description, which determines its transformation and the logic of development.

Elements / spaces, corresponding to these languages can be found in Bishkek. At the exhibition “In search of the city” three objects that were investigated within two months are presented, each of them represents one of the aspects of one or another language for description of the city. This was an Ala Too square, dormitory and typical Soviet apartment. By means of the presented objects one can see the transformation of everyday practice of citizens and, through the languages of the description of city life, make various urban ideologies visible and explainable.
– – –
Almaz ISAKOV [KG] – curator at Laboratoria CI. Has an economic education of the Kyrgyz National University named after Yusuf  Balasaguni. Worked in trade union and human rights organizations. Author of the documentary photo projects and essays. Since 2015 curator Laboratoria CI.

This presentation is part of the series City and Culture and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of Public Space Library program. The series City and Culture aims to explore the CITY and the urban (and rural) life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.

– – – ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –
În aer liber

film documentar de Nikita NOMERZ [RU]
98’ / 2017 / Rusia

20 martie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Arta stradală și graffiti sunt forme de artă care trăiesc în stradă. Nu e ceva ascuns după pereții galeriilor. E accesibilă și deschisă pentru toți. Însă cum apar aceste lucrări de artă și cine stă în spatele acestora? De obicei acești oameni rămîn în umbră. Filmul documentar ”В открытую” va lumina personalitatea artiștilor stradali și oamenii care desenează graffiti din toată Rusia. Zeci de interviuri filmate vor da răspuns la multe întrebări nu doar a privitorului, dar și a autorilor.

La proiect au participat mai mult de 60 de artiști din toate părțile Rusiei, deci filmul reflectă starea curentă a artei stradale și arată varietatea de stiluri, tehnici, direcții și viziuni. Filmul documentar va arăta ce se petrece în spatele culisei de artă stradală. Acum fiecare poate învăța cum se desfășoară pregătirea și efectuarea lucrărilor de stradă, cum se lucrează la workshopuri și despre participarea la expoziții și festivaluri.

proiecția este în limba rusă

intrare liberă

Această proiecție este parte a programului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC.

RU
– – – – –

В открытую

документальный фильм Никиты НОМЕРЦА [РУ]
98’ / 2017 / Россия

20 марта 2018, 19:00
Zpațiu / Прозтранство (ул. А. Щусева, 103, Кишинэу)

Стрит-арт и граффити – это искусство, которое живет на улице. Оно не спрятано за стенами галерей. Оно доступно и открыто для всех. Но как появляются эти работы и кто за ними стоит? Обычно эти люди остаются в тени. Документальный фильм “В открытую” пролетит свет на личности уличных художников и граффити-райтеров со всей России. Десятки записанных интервью дадут ответы на многие вопросы не только зрителю, но и самим авторам.

В проекте приняли участие более 60 художников со всей страны, тем самым фильм отражает современное состояние уличного искусства и показывает все разнообразие стилей, техник, направлений и взглядов. Документальный фильм приоткроет дверь в “закулисье” стрит-арта. Теперь каждый сможет узнать, как происходит подготовка и создание уличных объектов, работа в мастерских, участие в выставочных и фестивальных проектах.

кинопоказ будет на русском языке

вход бесплатный

Этот кинопоказ является частью программы Гражданского Центра Кишинэу – кино под открытым небом, при поддержке Министерства Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова в рамках проекта КИОСК.

EN
– – – – –

Into the open

Documentary film by Nikita NOMERZ [RU]
98’ / 2017 / Russia

March 20, 2018, 7 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str., Chisinau)

Street art and graffiti is an art that lives on the street. It is not hidden behind the walls of the galleries. It is accessible and open to all. But how do these works appear and who is behind them? Usually these people remain in the shadows. The documentary “Into the open” will throw a light on the personality of street artists and graffiti writers from all over Russia. Dozens of recorded interviews will provide answers to many questions not only to the viewer, but also to the authors themselves.

The project was attended by more than 60 artists from all over the country, thus the film reflects the current state of street art and shows a variety of styles, techniques, directions and views. A documentary film will open the door to the “backstage” of street art. Now everyone can learn how the preparation and creation of street objects, work in workshops, participation in exhibition and festival projects takes place.

the screening will be in Russian language

free entrance

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema program and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

– – – scroll down for English – – –
– – – ниже на русском – – –

RO
– – – – –

ORAȘE ÎN DERIVĂ – proiecția a trei filme documentare

6 martie 2018, ora 17:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Pentru cei ce vizitează Europa de Est și se așteaptă să vadă rămășițele modernismului socialist nu e nimic mai surprinzător decît numărul mare de edificii noi, construite peste noapte și concentrate în complexe uriașe în tot orașul. Unele din ele au fost ridicate doar în cîteva luni, fără să fie respectate planurile și avizele urbaniștilor, altele stau nefinisate pînă astăzi, mulți ani după începerea construcției. Brusc, toate acestea au ajuns să coexiste cu edificii istorice, monumente, biserici, parcuri…
Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –

The Pier şi Dew Drop

20 februarie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

The Pier
Film documentar de Nils Petter Löfstedt
2010 / 28′ / Suedia
Undeva, dedesubtul unei punți în Malmo. Suedia, Erik Vestman și Nils Petter Löfstedt se poticnesc de o adîncitură nedescoperită. Timp de șase luni, ei construiesc cea mai ascunsă cameră din Malmo, cu pereții albi și podea de parchet.
Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –

Ciuma și plăcerea pe Marea Saltonă
Un film documentar ciudat despre Marea Saltonă din sudul Californiei, un lac construit artificial care a fost odată considerat o locație de recreere primordială, dar s-a transformat într-un dezastru ecologic.

film documentar de Chris Metzler și Jeff Springer
2004 / 73′ / SUA


Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –

H2O pentru vânzare
Când lucrul principal devine o chestiune minoră

film documentar de Leslie Franke și Herdolor Lorenz
2005 / 58′ / Germania

23 ianuarie 2018, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

De obicei, oamenii apreciază cele mai importante bunuri atunci când le lipsesc. Așa este și în cazul apei.

Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Kochuu – film documentar de Jesper Wachtmeister
Influența și originea arhitecturii japoneze
2003 / 52’ / Suedia
subtitrări în engleză

5 decembrie 2017, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Seară de film studenţesc
9 noiembrie 2017, ora 19:00
Zpaţiu
(Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

În cadrul programului Edu-Art, oferim studenților facultății de film și artiștilor în devenire oportunitatea de a-și ecraniza lucrările la Zpațiu.

Pe 9 noiembrie veți avea ocazia de a vedea 7 filme de scurt-metraj create de producători moldoveni și francezi.

Continue Reading »

RO
– – – – –

Sofia Hultin. Artist talk & Video Screening
27 octombrie 2017, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Sofia Hultin (1982) este artistă vizuală, trăiește și lucrează în Stockholm, Suedia. În 2012 a absolvit Konstfack – Universitatea de Arte din Stockholm. Face performance și video fiind preocupată în mod special de istoriile marginalizate și de scrierea istoriilor queer.
I’m every lesbian- un tur al orașului, este proiectul la care a lucrat în ultimii patru ani. Istorii povestite la persoana întîia, care au la bază interviuri cu femei queer care locuiesc într-un anumit oraș. Un tur ce prezintă o perspectivă queer a istoriei orașului. Proiectul a fost făcut în diverese orașe europene. Proiectul urmează să fie făcut și la Chișinău. Continue Reading »