Posts Tagged ‘BANTIUC Ana’

43787740_712265165801426_3437672809898180608_o

– – – ниже на русском – – –

RO

Re:art – expoziție mixed media de Ana BANTIUC
deschidere: 17 octombrie 2018, ora 19:00
locul: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)
Expoziția va fi deschisă publicului larg pe data de 18, 19 si 20 octombrie 2018, între orele 16:00-19:00

Încercările de a organiza haosul duc la extinderea acestuia, transformându-se într-un proces continuu, în care extremele se renasc și se susțin reciproc. Eliberând arta de controlul rațiunii, stabilim un dialog cu Copilul fiară, ce comunică prin simboluri și imagini. Dar sunt oare acestea subiective, sau aduc cu sine mesaje din conștiința comună? Visăm similar pentru că ne împărtășim visurile, sau pentru că ne prăbușim în aceleași adâncimi?
Procesul se transformă-n joacă, iar lumea – în teren de joacă, pe care se desfășoară acțiunea. Primul lucru cu care te ciocnești – este frica. Ea te imobilizează, te respinge, te plasează în regim de așteptare… Dar nu este cazul s-o luăm prea-n serios: unele eșecuri așa și rămân eșecuri, altele, însă, devin fundamentul.
Se întâmplă să-ntâlnești reflecții în oglinzi sparte: concurând cu creatorul, ești condamnat să-ți descoperi imperfecțiunile.
În condiții de supraviețuire începi să studiezi limbajul, prin care lumea comunică cu tine, prin oameni și lucruri, care unesc fiecare puzzle într-o singură imagine.
Se întâmplă uneori să te afli în mijlocul unui proces, pe care nu-l poți înțelege: lumea este în continuă transformare.
Prea mic ca să cuprind totul.
Prea muritor ca să trăiesc totul.

RU

Re:art – выставка смешанной техники Анны БАНТЮК
открытие: 17 октября 2018, 19:00
место: Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)
Выставка будет открыта для посещения в следующие дни: 18, 19 и 20 октября 2018, с 16:00 до 19:00

Попытки организовать хаос ведут к его расширению, превращаясь в непрерывный процесс, где оппозиции рождают и взаимно поддерживают друг друга. Освобождая творчество от контроля разума мы устанавливаем диалог с ребёнком – зверем, который начинает общаться через символы и образы. Являются ли они субъективными или несут в себе информацию из общего источника? Мы видим схожие сны потому что рассказываем о них друг другу, или потому что проваливаемся в ту же яму? Процесс становится игрой, а мир – площадкой на которой разворачивается действие. Первое с чем встречаешься на пути – это страх. Он парализует или отталкивает. Ставит в режим ожидания. Не стоит воспринимать происходящее слишком серьезно: некоторые неудачи так и остаются неудачами, а некоторые становятся фундаментом.
Бывает сталкиваешься с отражениями в разбитом зеркале: соревнуясь с творцом ты обречён лицезреть своё несовершенство.
В условиях выживания начинаешь изучать язык через который мир общается с тобой, посылая людей и предметы, которые склеивают детали пазла в цельную картину.
Бывает просыпаешься в процессе того, чего сам не понимаешь: мир постоянно обновляется.
Слишком мал чтобы вместить все.
Слишком смертен чтобы прожить все.

Advertisements


afiș elaborat de Aliona Ciobanu

– – – ниже на русском – – –

RO

Telecomunicațiile

deschidere: marți, 2 octombrie 2018, ora 19:00
20:00 – performance cu sunet de Ana Bantiuc

locul: Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Expoziția va fi deschisă publicului larg pe data de 3, 4, 5, 9, 10, 11 si 12 octombrie 2018, între orele 17:00-20:00

Vă invităm la expoziția experimentială de grup „Telecomunicațiile”, curatoriată de Cătălina Bucos.

Pornind de la noțiunile teoretice, сare abordează arta și estetica telecomunicațiilor, artiștii din dreapta și din stânga Nistrului se află în procesul de explorare a materialului (telecomunicația) ca formă de artă și infrastructură, într-un context politic, care a dus la fragmentarea Republicii Moldova în teritorii separate. De la contextul local spre unul abstract, de la un context utopic, spre unul distopic.

participanți(te):
BANTIUC Ana
BUCOS Cătălina
NOVAC Alexandra
PÎSLARI Ecaterina
POLEACOV Maxim
ROMANENCO Alea

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.

РУ

Телекоммуникации

открытие во вторник, 2го октября 2018, 19:00
20:00 – перформанс со звуком с участием Анны Бантюк

место: Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)

Выставка будет открыта для посещения в следующие дни: 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 октября 2018, с 17:00 до 20:00

Приглашаем вас на групповую экспериментальную выставку “Телекоммуникации” курируемую Кэтэлиной Букос.

Исходя из теоретических представлений, посвященных искусству и эстетике телекоммуникаций, художники с правого и левого берегов Днестра находятся в процессе изучения данного материала (телекоммуникации) как формы искусства и инфраструктуры, беря также во внимание политический контекст который послужил распаду Республики Молдова на отдельные территории. От локального контекста до абстрактного, от утопического до искаженного.

участники(цы):
БАНТЮК Анна
БУКОС Кэтэлина
НОВАК Александра
ПОЛЯКОВ Максим
ПЫСЛАРЬ Екатерина
РОМАНЕНКО Аля

Мероприятие организовано Ассоциацией Оберлихт в сотрудничестве с ИПЦ «Априори» / Apriori ILC, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства Образования, Культуры и Науки РМ.