RO

Zpațiu de Artă și Cultură Contemporană – concept

Platformă de producție și dezvoltare a practicilor de artă și formelor de cultură contemporană / spațiu de cercetare și teoretizare și abordare critică a acestor practici și forme, dedicat dezvoltării și relevanței lor sociale

Caracter profund teoretic

– de cercetare, care s-ar manifesta prin dezbateri și prezentări publice, prelegeri
– de educație sub forma unor ateliere, școli de vară, seminare, conferințe

Funcția de producție și diseminare

– spațiu pentru repetiții, sală de montaj, ateliere de producție și scriere
– prezentări publice (expoziții, spectacole de teatru și dans, performance, proiecții de film, lecturi, etc.)

Modul de gestionare

Întregul spațiu va fi gestionat, în comun, de un consiliu format din reprezentanții instituțiilor implicate

La fel, programul de activități, va fi elaborat de un consiliu format din reprezentanții instituțiilor implicate, în baza următoarelor criterii:

– promovarea practicilor artistice contemporane
– susținerea producției independente (instituții și inițiative)
– promovarea formelor culturale care reflectă dinamica transformarilor sociale, politice și economice ale societății
– proiecte propuse de tineri artiști și studenți de la facultățile de profil

EN

Space for Contemporary Art and Culture – the concept

Platform for production and development of contemporary artistic practices and cultural forms / space for research, theoretical analyses and critical approach towards these practices and forms, towards their development and their social relevance.

Theoretic character

– space for research (debates and public presentations, lectures)
– space for educative activities (workshops, summer schools, seminars, conferences)

Production and dissemination functions

– space for rehearsal, editing rooms, workshops for production and writing
– public presentations (exhibitions, theatre and dance performances, film screenings and reading, etc.)

Administration

A council formed from representatives of involved institutions, will administrate collectively the space
Same will apply for the activity program, it will be created by a council formed from representatives of the involved institutions based on the following criteria:

– promotion of contemporary art practices
– support for independent productions (institutions and initiatives)
– promotion of cultural forms that reflect the dynamics of social, political and economic transformations of the society
– projects proposed by young artists and students from art faculties%d bloggers like this: