Atelier Zpațiu #3: Managementul proiectului cultural – apel de participare / Zpace workshop #3: Management of cultural project – open call, 10-11 iunie 2014

IMG_5327_web

— — — scroll down for English — — —

Zpațiu: Managementul proiectului cultural – apel de participare la atelierul de instruire Managementul centrelor independente de artă și cultură

RO

Asociația Oberliht în colaborare cu Warsztaty Kultury din Lublin Fabrica de Pensule din Cluj (România) și Stanica din Zilina (Slovacia) vă invită între 10-11 iunie 2014 să participați la atelierul de instruire – Managementul centrelor independente de artă și cultură.
Atelierul este dedicat persoanelor interesate să obțină noi cunoștințe privind programarea, dezvoltarea publicului, strângerea de fonduri, managementul personalului în centrele culturale pe care le-au creat sau intenționează să le creeze.

Scopul atelierului: Managementul centrelor independente de artă și cultură

Atelierul va fi condus de Corina Bucea (România) Dusan Dobias şi Katarina Gatialova (Slovacia)

Atelierul Eșecul ca succes condus de Corina Bucea va facilita un process de gândire critică și analiză a eșecului ca element inerent muncii noastre (și a vieții – căci granița între ele este uneori foarte fină) și va încuraja participanții să reflecteze asupra propriilor experiențe și să construiască noi perspective prin filtrul acestei realități concrete. Ca alternativă la perspective învățării prin construirea de abilități și aptitudini cunatificabile, care pot fi transmise în sens ierarhic de la o persoană spre un grup, sau a sistemului x-pași-spre-succes, procesul acestui atelier se va concentra pe o abordare bazată pe un flux de împărtășire, auto-reflecție și analiză care va facilita înțelegerea și în cele din urmă îmbunătățirea muncii noastre în domeniul cultural și artistic. Cel de-al doilea subiect pe care îl vom trata în cadrul atelierului este componenta soft a managementului cultural.

Atelierul De la underground la instituție și invers condus de Dusan Dobias şi Katarina Gatialova (Slovacia) lucrători culturali în Stanica, Slovacia (membru TEH) vor introduce principii de bază şi metode de management ale centrelor culturale. Principalele probleme vor fi cele legate de programare, dezvoltarea publicului, strângerea de fonduri, managementul personalului – în circumstanțe dificile în care este nevoie de multă improvizație, dar, de asemenea şi în centrele dezvoltate cu o situație stabilă.
Experiență bogată a formatorilor în domeniul desfăşurării atelierilor va servi ca punct de plecare pentru orientarea participanților în problematica și dezvoltarea proiectelor lor reale sau virtuale. Un accent deosebit se va pune pe lucrul cu contextul socio-cultural și durabilitatea centrelor.

Ghidul – Crearea Centrului Cultural

Ziua întîi
Prezentarea centrului cultural Stanica ca un exemplu de succes, comparativ cu alte posibile modele culturale
– Introducerea participanților, propuneri pentru proiectele lor reale sau virtuale pentru a fi dezvoltate pe parcusrul atelierului.
– Descrierea principiilor de bază în managementul cultural.
Ziua a doua
– Lucrul individual cu participantii privind dezvoltarea proiectelor proprii, la sfârșitul zilei – prezentări scurte ale fiecărui proiect, selecția a 2-3 proiecte din cele mai bune.
– Lucru în grup (în funcție de numărul de participanți) asupra proiectelor selectate și dezvoltarea lor alături de liderii atelierului pînă la un produs final/prezentare.

Cine poate participa
Persoane sau grupuri (2-3 persoane) active în domeniul culturii sau membri ai unui ONG sau a unei inițiațive de cultură/de artă / de educație culturală / de dezvoltare a comunității cointeresaţi în obținerea cunoștințelor spre a putea îmbunătăți managementul centrelor culturale independente.

Cerințe
Participarea la acest atelier se face în baza unei scrisori de motivație și a interesului manifestat pentru subiectul atelierului, și a unui scurt CV. Participanții să fie deschiși unor noi provocări.

Atelierul va fi în limba engleză cu traducere în limba română

Participarea la atelier este gratuită.

Programul atelierului

10 iunie -10:00-17:00
11 iunie -10:00-17:00

Locația
Zpațiu/ (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Pentru a lua parte la atelier vă rugăm să transmiteți o scrisoare de motivație în care să argumentați necesitatea acestui atelier pentru centrele culturale în care activaţi. Scrisoarea de motivație însoțită de un scurt CV cu contactele (telefon/email) să fie expediată la adresele: renatta.popa@gmail.com, vladimir@oberliht.org.md

Data limită: 7 iunie 2014

 

IMG_5342_web

Zpace: Management of cultural project – open call for a workshop Management of independent art and culture centers

EN

Oberliht Association in collaboration with Warsztaty Kultury in Lublin, Brush Factory in Cluj and Stanica in Zilina invite you between 10-11 of June 2014, to take part in the workshop Management of independent art and culture centers.
The workshop is dedicated to people who are interested and eager to learn about programming, audience development, fundraising, personnel management.

Goal of the workshop: Management of independent art and culture centers

The workshops will be held by Corina Bucea (România) and Dusan Dobias and Katarina Gatialova (Slovakia).

The workshop Fail better held by Corina Bucea will facilitate a process of critical thinking and analyzing failure as essentially inherent in our work (and life – their borders sometimes being so slim and fragile) and will engage participants in reflecting on their own experience and building new perspectives through the filter of this basic reality. Rather than focus on skills and abilities that can be transmitted or taught, or pursue the well-known x-steps-to-success philosophy, we will try to focus on an approach that follows a flow of learning based on sharing, self-reflection, and analysis that could facilitate a process of understanding and eventually improving the work of cultural workers or artists. The second topic we will approach is the soft part of cultural work.

The workshop From Underground to Institution and Back held by Dusan Dobias and Katarina Gatialova – cultural workers from Stanica, Slovakia (TEH member), will introduce basic principles and methods of management of cultural centres. The main issues will be programming, audience development, fundraising, personnel management – in both hard circumstances where lot of improvisation is needed but also in developed centres with existing background.
Rich experience in the field of workshop leaders will serve as a starting point for orientation of participants in the problematics and developing of their real or virtual projects. Special emphasis will be put on work with socio-cultural context and sustainability of the centers.

The DIY Guide – Creating a Cultural Centre

Day I
Introductory presentation of Stanica as an example of successful cultural centre, comparison to other possible cultural models
– Introduction of workshop participants, proposal for their real or virtual projects to be developed during the workshop
– Description of basic principles in cultural management
Day II
-Working with individual workshop participants on developing their own projects, end of the day – small presentations of each project, selection of 2-3 best projects
– Working either in groups or together (depending on number of participants) on selected projects and developing them together with project leaders into a final product/presentation

For whom
Individual and small teams of 2-3 persons, active in culture or from initiatives or NGOs working the field of culture, art, cultural education and city development through culture interested in getting knowledge and skills how could improve management from independent cultural centers.

Requirements
Participation in this workshop is based on a CV and a letter of motivation and interest in the topic of the workshop. Participants to be open to new challenges.

Workshop will be in English with Romanian translation.

Participation in the workshop is free.

Schedule / Working hours

10 iunie -10:00-17:00
11 iunie -10:00-17:00

Location
Zpace, (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Sciusev 103, Chisinau

To take parts in the workshop please send a CV and a letter of motivation in which to conceive how this workshop could help you in the management of cultural centers. Letters of motivation accompanied by a short CV with contact (phone/email) to be sent to: renatta.popa@gmail.com, vladimir@oberliht.org.md

Deadline: June 7, 2014

 

 

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este sprijinit de Warsztaty Kultury din Lublin, Fabrica de Pensule din Cluj și Stanica din Zilina drept parte a Platformei Natasa.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from Warsztaty Kultury in Lublin, Brush Factory in Cluj and Stanica in Zilina under Natasa Platform.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

logo-C_web

NATASA-logo-7_web

Eastern Partnership Civil Society Platform for Culture
http://natasaplatform.net/

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: