Raport Zpaţiu #2 / Report Zpace #2

DSC09167_web

— scroll down for English —

RO

S-a desfăşurat şi o a doua întîlnire din seria de întîlniri a organizaţiilor şi iniţiativelor independente din Chişinău. Pe 6 noiembrie, 2013, la Casa Zemstvei Guberniale, a avut loc Zpaţiu #2.

Dacă la prima întîlnire au participat mai multe organizaţii neguvernamentale, atunci la cel de-al doilea eveniment au fost invitaţi la dialog iniţiative şi artişti independenţi activi din Chişinău. Alexandru Rusu (Teatrul Mic); Ronin Terente “Balade bolnave / LabbaTrissta și Parazitul proletar”; Alexandra Bobu (Clubul Poeților desculți); Vadim Tziganasj “Vinilurile filosofice” și Mircea Bobina “În ataș”, au fost participanții din Zpațiu #2.

Cei prezenţi la eveniment au avut ocazia să cunoască tineri artiști curajoşi, inventivi, ambiţioşi şi pasionaţi de ceea ce fac. Plini de idei şi dornici de a face artă în stilul lor, aşa cum o simt şi o văd ei, au pornit în realizarea proiectelor cu investiții din propriul buzunar. Unii, având un loc de muncă stabil în instituții de stat, își permit să investească mai mult, unii investesc periodic, cu economiile pe care le au, iar alții, pe lângă investițiile proprii, încearcă să găsească noi modalități de a promova un produs și de a găsi bani pentru realizarea lui. Însă toți reușesc să producă și să promoveze  arta în Republica Moldova, să deservească publicul cu spectacole de teatru, concerte, filme, lecturi de poezii, critică, etc., contribuind, astfel,  la dezvoltarea și menținerea unui proces cultural liber și divers ca formă și limbaj.

dsc09201_web

La finalul întîlnirii a avut loc o discuție în cadrul căreia s-a pus accentul pe raporturile existente între inițiativele independente și instituțiile statului, responsabile pentru dezvoltarea culturii în RM, printre ele Ministerul Culturii și Direcția Culturii a mun. Chișinău. S-a reiterat faptul că e nevoie de o susținere mai mare din partea statului care să fie oferită  grupurilor de tineri și colectivelor artistice active, și de o reducere a procedurilor birocratice care îngreunează mult procesul de depunere a dosarelor pentru obținerea finanțării. În acest context s-a menționat că inițiativele, ca atare, nu pot concura pentru fondurile distribuite în scopuri culturale, din cauza faptului că nu posedă o personalitate juridică, și de aici, este binevenită organizarea unui concurs destinat în particular inițiativelor și indivizilor activi în domeniul culturii.

Totodată s-a vorbit despre lipsa spațiilor și altor resurse necesare (persoane cu cunoștințe de management al culturii, echipament ș. a.), care împiedică dezvoltarea inițiativelor independente.

S-a accentuat din nou problema lipsei de comunicare între reprezentanții sectorului cultural independent și instituțiile statului și s-a propus crearea unei platforme ce ar încuraja dialogul între societatea civilă și Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

Prezentările participanților le găsiți aici / You can watch the presentations here

EN

And so a second meeting from the meetings series of independent organizations and initiatives in Chisinau took place. On November 6, 2013, at Casa Zemstvei Guberniale, Zpace #2 was held.

If at the first meeting participated more NGOs, then to the second one active independent artists and initiatives from Chisinau were invited to dialogue. Alexandru Rusu (Teatrul Mic); Ronin Terente “Balade bolnave / LabbaTrissta & Parazitul proletar”; Alexandra Bobu (Clubul Poeților desculți); Vadim Tziganasj “Vinilurile filosofice” and Mircea Bobina “In the sidecar”, were the Zpace #2 participants.

DSC09175_web

Those who were present at the event had the chance to discover brave, inventive, ambitious and passionate young artists which love what they are doing. Being full of ideas and eager to make art in their own style, in the way they see and feel it, they started to create their projects investing money from their own pocket. Some of them, being employed  in state institutions,  can afford to invest more, some allocate their savings periodically. Others, beside their own investments, try to find money and  new ways to promote their product  and to carry out their projects. But, all of them succeed to create and to promote art in Republic of Moldova, to serve and delight the public with theatre performances, concerts, films, poetry readings, art criticism, etc., thus, contributing to the  development and maintenance of a free and diverse cultural process as forms and methods.

The meeting ended up with a discussion that was focused on the existing relationships between independent  initiatives and the state institutions, which are responsible for the development of culture in Moldova, among them the Ministry of Culture and the Cultural Department of Chisinau Municipality. It was said that there is a need for greater support from the State to be given to active young people and artistic collectives. The existing bureaucratic procedures were also criticized as they become an obstacle for independent initiatives that are willing to access funds for culture – it was recommended to reduce the bureaucracy and simplify the application process. As independent initiatives can not compete (in fact) for funds distributed for culture, because they do not own a legal personality, it was recommended to establish an application procedure that would address particularly the initiatives and individuals active in the field of culture.

The lack of space and other resources was also brought into discussion (managers of culture, equipment and others), which slow down the development of independent initiatives.

The lack of communication between representatives of the independent cultural sector and state institutions was emphasized again and the creation of a platform that would encourage dialogue between civil society and the Ministry of Culture of Republic of Moldova was proposed by those who were present.

Zpațiu #2 a fost organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

Zpace #2 was organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2




  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s



%d bloggers like this: