– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

Asociația Tinerilor Artiști Oberliht

Fondată în anul 2000 și bazându-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația Oberliht are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistica, utilizând spațiile publice. Asociația are drept scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atât a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cât și a celor internaționale, și pledează pentru un sector cultural independent puternic și rezilient în Republica Moldova și în regiune.

Centrul pentru Artă Contemporană [KSA: K]

Centrul pentru Artă Contemporană [KSA: K] este o instituție independentă și non-profit, înregistrată în anul 2000. Strategia Centrului este dezvoltarea formelor culturale și practicilor artistice contemporane, care reflectă dinamica transformările sociale, politice și economice ale societății. Centrul sprijină activitățile de advocacy în promovarea politicilor culturale adecvate, definirea și consolidarea poziției artistului, a practicilor artei contemporane în societate.

Arta Azi, Centrul de Proiecte Culturale (CPC)

Arta azi este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în anul 2014. Asociația a rezultat din inițiativa unui grup de tineri care și-a propus să contribuie, prin acțiuni concrete, la ameliorarea situației artei în RM, în special la ameliorarea artei teatrale și dramaturgiei contemporane.
Centrul își propune să se ocupe de dezvoltarea, promovarea și susținerea artei, prin experimentarea și combinarea diferitelor metode / forme de expresie artistică și aplicarea lor în practică.
Misiunea centrului Arta Azi este de a contribui la creșterea calității artei contemporane în RM, prin crearea unei platforme artistice unice, unde am căuta, descoperi și susține tinerii talentați în domeniul artei – cinematografie, muzică, teatru, dans, etc. Integrarea activă a artei din Moldova în cea mondială.

Art Platforma

Art Platforma contribuie la crearea și extinderea unui spațiu cultural comun, acoperind diferite aspecte ale artei și culturii, cum ar fi arta contemporană, fotografia, patrimoniul cultural, literatura modernă, cinematografia și muzica. Scopul organizației este de a susține și promova diversitatea culturală, acordînd o atenție deosebită impactului de artă și cultură contemporană asupra schimbărilor sociale din societate.

Centrul de Urbanism

Centrul de Urbanism este o inițiativă fondată și înregistrată în 2017 și are drept scop promovarea principiilor și politicilor de dezvoltare teritorială durabilă. Prin parteneriate, ateliere, proiecte educaționale ne dorim să contribuim la creșterea nivelului calității vieții în oraș și în țară, să avem o societate activă și inclusivă. Deși tânără, echipa Centrului de Urbanism este puternică prin multidisciplinaritatea sa, precum și experiența locală și internațională.

Moldox

Asociația MOLDOX este un ONG din Moldova, care folosește filmul documentar pe subiecte sociale pentru a provoca schimbări sociale pozitive, pentru a apăra drepturile omului și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele globale și locale ale comunității lgbtqi +. Asociația are 4 proiecte principale pe termen lung: Queer Voices International Film Festival (3 ediții), Queer Documentary Filmmaking Workshop (3 ediții), MOLDOX International Documentary Film Documentary for Social Change (5 ediții) și MOLDOX Filmmaking Laboratory (5 ediții) cu 3 ateliere intensive de 6 zile (pentru începători, pentru lucrătorii ONG-urilor și pentru viitorii regizori de documentare).

Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova

Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova (CSCI din RM) este o platformă națională de advocacy și activism cultural, care, în calitate de organizație-umbrelă, reunește organizații neguvernamentale și inițiative necomerciale din sectorul culturii ce își desfășoară activitatea într-un mod autonom, fără imixtiunea statului sau sectorului comercial în politica lor curatorială și editorială. CSCI din RM are scopul de a contribui la menținerea unui dialog cu autoritățile publice, consolidarea, susținerea și dezvoltarea sectorului cultural independent, inițierea unor activități de cercetare, desfășurarea unor campanii de informare și educare, formarea unor rețele de susținere mutuală și dezvoltarea unor relații de colaborare pe plan național și internațional.

РУ

Ассоциация молодых художников Оберлихт

Ассоциация Oberliht, основанная в 2000 году и построенная на многолетнем опыте независимого культурного деятеля, стремится объединить разрозненные художественные сцены и сформировать художественное сообщество, используя общественные пространства. Ассоциация стремится поддерживать молодых художников и способствовать их личностному развитию. Он разрабатывает и поддерживает междисциплинарные платформы и проекты, направленные на объединение как местных, так и международных инициатив в области современного искусства и культуры, и выступает за сильный и независимый культурный сектор в Республике Молдова и в регионе.

Центр современного искусства [KSA: K]

Центр современного искусства [КСА: К] — независимая некоммерческая организация, зарегистрированная в 2000 году. Стратегия Центра — развитие современных культурных форм и художественных практик, отражающих динамичные социальные, политические и экономические преобразования общества. Центр поддерживает информационно-пропагандистскую деятельность в продвижении соответствующей культурной политики, определении и укреплении позиции художника, практик современного искусства в обществе.

Arta azi, Центр культурных проектов (ЦПК)

Arta azi – это неправительственная некоммерческая организация, созданная в 2014 году. Ассоциация возникла по инициативе группы молодых людей, которые стремились конкретными действиями внести свой вклад в улучшение ситуации с искусством в Республике Молдова, особенно к совершенствованию театрального искусства и современной драматургии.
Центр стремится заниматься развитием, продвижением и поддержкой искусства, экспериментируя и комбинируя различные методы / формы художественного выражения и применяя их на практике.
Миссия центра Arta Azi состоит в том, чтобы способствовать повышению качества современного искусства в Республике Молдова, путем создания уникальной художественной платформы, где мы ищем, открываем и поддерживаем талантливую молодежь в области искусства – кинематографии, музыки, театра. , танцы и т.д. Активная интеграция молдавского искусства в мировое искусство.

Арт Платформа

Арт-платформа способствует созданию и расширению общего культурного пространства, охватывающего разные аспекты искусства и культуры, такие как современное искусство, фотография, культурное наследие, современная литература, кино и музыка. Целью организации является поддержка и продвижение культурного разнообразия, уделяя особое внимание влиянию современного искусства и культуры на социальные изменения в обществе.

Центр урбанизма

Центр урбанизма — это инициатива, основанная и зарегистрированная в 2017 году и направленная на продвижение принципов и политики устойчивого территориального развития. Через партнерские отношения, семинары, образовательные проекты мы хотим внести свой вклад в повышение качества жизни в городе и в стране, чтобы иметь активное и инклюзивное общество. Несмотря на молодость, команда Центра городского планирования сильна благодаря своей междисциплинарности, а также местному и международному опыту.

Моldox

Ассоциация MOLDOX — это неправительственная организация из Молдовы, которая использует социально ангажированные документальные фильмы для создания позитивных социальных изменений, защиты прав человека и повышения осведомленности о глобальных и местных проблемах лгбтки+. Ассоциация имеет 4 основных долгосрочных проекта: Международный кинофестиваль Queer Voices (3 выпуска), Мастерская квир-документального кино (3 выпуска), Международный фестиваль документального кино MOLDOX для социальных изменений (5 выпусков) и Лаборатория кинопроизводства MOLDOX (5 выпусков) с 3 интенсивных 6-дневных мастер-класса (для начинающих, для работников НКО и для будущих режиссеров-документалистов).

Коалиция независимого культурного сектора

Коалиция Независимого Сектора Культуры Республики Молдова (CSCI Республики Молдова) является национальной платформой адвокации и культурного активизма, которая, как зонтичная организация, объединяет неправительственные организации и некоммерческие инициативы из культурный сектор, которые действуют автономно, без вмешательства государства или коммерческого сектора в их кураторскую и редакционную политику.
CSCI из Республики Молдова стремится способствовать поддержанию диалога с государственными органами, консолидации, поддержке и развитию независимого культурного сектора, инициированию исследовательской деятельности, проведению информационных и образовательных кампаний, формированию сетей взаимной поддержки и развитию отношений национальных и международных сотрудничество.

EN
Oberliht Young Artists Association

Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, Oberliht aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces.
The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong and independent cultural sector in Moldova and in the region.

Center for Contemporary Art [KSA:K]

Center for Contemporary Art, Chisinau, Moldova-[KSA:K] is a non-profit, independent institution registered in the year 2000. The new strategy of the Center is the development of cultural forms and art practices, which would reflect the dynamic of the social, political and economic transformations of the society. Center supports the advocacy activities in promoting of cultural policies suitable for the defining and the consolidation of artist position and contemporary art practices in the society.

Arta Azi , The Center for Cultural Projects (CPC)

Arta Azi is a non-governmental and non – profit organization, founded in 2014.
The association resulted from the initiative of a group of young people which aim is to contribute with concrete actions, in improving the situation of art in the country, especially in performing arts and contemporary drama.
The Center aims to deal with the development, promotion and support of art by experimenting
The mission of Arta Azi is to contribute in increasing the quality of contemporary art in the country, creating an unique artistic platform where we search, discover and support young talents in arts – cinema, music, theater, dance, etc.. Active integration of culture of R. of Moldova into the world art.

Art Platforma

Art Platforma contribute to promote and strength the cultural resources in Moldova through lounching and developing a unique cultural space that would cover different aspects of art and culture, such as literature, photography, visual arts, cinema, music. The purpose of the organization is to support and promote cultural diversity, paying attention to the impact of contemporary art and culture in social changes of the society.

Moldox 

MOLDOX Association is an NGO from Moldova that uses socially engaged documentary film to create positive social change, defend human rights and raise awareness about global and local lgbtqi+ issues. The Association has 4 main long-term projects: Queer Voices International Film Festival (3 editions), Queer Documentary Filmmaking Workshop (3 editions), MOLDOX International Documentary Film Festival for Social Change (5 editions) and MOLDOX Filmmaking Laboratory (5 editions) with 3 intensive 6-day workshops (for beginners, for NGO workers and for upcoming documentary filmmakers).

The Coalition of the Independent Cultural Sector

The Coalition of the Independent Cultural Sector of the Republic of Moldova (CSCI of the Republic of Moldova) is a national platform of advocacy and cultural activism, which, as an umbrella organization, brings together non-governmental organizations and non-commercial initiatives from the cultural sector that operate in an autonomous way, without the interference of the state or the commercial sector in their curatorial and editorial policy.
CSCI from the Republic of Moldova aims to contribute to maintaining a dialogue with the public authorities, consolidating, supporting and developing the independent cultural sector, initiating research activities, carrying out information and education campaigns, forming mutual support networks and developing relations of national and international collaboration.%d bloggers like this: