– – – scroll down for English – – –
RO
– – – –

Asociația Tinerilor Artiști Oberliht

Fondată în anul 2000 și bazîndu-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația Oberliht are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistica, utilizînd spațiile publice. Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atît a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale, și pledează pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune.

Centrul pentru Artă Contemporană [KSA: K]

Centrul pentru Artă Contemporană [KSA: K] este o instituție independentă și non-profit, înregistrată în anul 2000. Strategia Centrului este dezvoltarea formelor culturale și practicilor artistice contemporane, care reflectă dinamica transformările sociale, politice și economice ale societății. Centrul sprijină activitățile de advocacy în promovarea politicilor culturale adecvate, definirea și consolidarea poziției artistului, a practicilor artei contemporane în societate.

AZART, Centrul de Proiecte Culturale (CPC)

AZART este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în anul 2014. Asociația a rezultat din inițiativa unui grup de tineri care și-a propus să contribuie, prin acțiuni concrete, la ameliorarea situației artei în RM, în special la ameliorarea artei teatrale și dramaturgiei contemporane.
Centrul își propune să se ocupe de dezvoltarea, promovarea și susținerea artei, prin experimentarea și combinarea diferitelor metode / forme de expresie artistică și aplicarea lor în practică.
Misiunea centrului AZART este de a contribui la creșterea calității artei contemporane în RM, prin crearea unei platforme artistice unice, unde am căuta, descoperi și susține tinerii talentați în domeniul artei – cinematografie, muzică, teatru, dans, etc. Integrarea activă a artei din Moldova în cea mondială.

Art Platforma

Art Platforma contribuie la crearea și extinderea unui spațiu cultural comun, acoperind diferite aspecte ale artei și culturii, cum ar fi arta contemporană, fotografia, patrimoniul cultural, literatura modernă, cinematografia și muzica. Scopul organizației este de a susține și promova diversitatea culturală, acordînd o atenție deosebită impactului de artă și cultură contemporană asupra schimbărilor sociale din societate.

Centrul de Urbanism

Centrul de Urbanism este o inițiativă fondată și înregistrată în 2017 și are drept scop promovarea principiilor și politicilor de dezvoltare teritorială durabilă. Prin parteneriate, ateliere, proiecte educaționale ne dorim să contribuim la creșterea nivelului calității vieții în oraș și în țară, să avem o societate activă și inclusivă. Deși tânără, echipa Centrului de Urbanism este puternică prin multidisciplinaritatea sa, precum și experiența locală și internațională.

 

EN
– – – –

Young Artists Association Oberliht

Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, Oberliht aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces.
The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong and independent cultural sector in Moldova and in the region.

Center for Contemporary Art [KSA:K]

Center for Contemporary Art, Chisinau, Moldova-[KSA:K] is a non-profit, independent institution registered in the year 2000. The new strategy of the Center is the development of cultural forms and art practices, which would reflect the dynamic of the social, political and economic transformations of the society. Center supports the advocacy activities in promoting of cultural policies suitable for the defining and the consolidation of artist position and contemporary art practices in the society.

AZART, The Center for Cultural Projects (CPC)

AZART is a non-governmental and non – profit organization, founded in 2014.
The association resulted from the initiative of a group of young people which aim is to contribute with concrete actions, in improving the situation of art in the country, especially in performing arts and contemporary drama.
The Center aims to deal with the development, promotion and support of art by experimenting
The mission of AZART is to contribute in increasing the quality of contemporary art in the country, creating an unique artistic platform where we search, discover and support young talents in arts – cinema, music, theater, dance, etc.. Active integration of culture of R. of Moldova into the world art.

Art Platforma

Art Platforma contribute to promote and strength the cultural resources in Moldova through lounching and developing a unique cultural space that would cover different aspects of art and culture, such as literature, photography, visual arts, cinema, music. The purpose of the organization is to support and promote cultural diversity, paying attention to the impact of contemporary art and culture in social changes of the society.%d bloggers like this: