#4 Orașul și culturile lui cu Vitalie SPRÎNCEANĂ / #4 City and Culture, 25 iunie 2015, ora 18:00

Afish_Orasul-si-culturile-lui_Vitalie-Sprinceana_edit_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#4 Orașul și culturile lui cu Vitalie SPRÎNCEANĂ
Orașul Chișinău: Să ne luăm orașul înapoi!
Un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

25 iunie 2015, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

În ultimele două decenii Chișinău a trecut printr-un număr de transformări contradictorii: degradarea spațiilor publice existente, ineficacitatea, și deobicei nedreptatea procesului de privatizare a proprietății publice, monotorizarea orașului, comercializarea și utilizarea spațiilor publice în scopuri comerciale, substituirea funcțiilor publice ( timp liber, socializarea, locuri de odihnă, activități culturale) ale spațiilor publice cu activități orientate spre profit (parcări private, WC-uri publice cu plată), comercializarea centrului orașului prin dezvoltarea proiectelor mari comerciale – Skytower (spații de birou), Sun City (shopping mall), Nobil Hotel (servicii de hotel), Grand Plaza – blocuri de apartament – și ca o consecință este distrugerea centrului orașului și a rețelei sociale care ia loc.

Desigur că aceste schimbări nu se referă doar la Chișinău și nu sunt specifice acestuia – un număr de procese similare iau loc în majoritatea orașelor post-socialiste: Kiev (biserici noi construite în spații publice), Tbilisi (reconstruirea orașului istoric cu o fațadă neoliberală), Yerevan ( strada Avenue de Nord, care presupune relocarea forțată a locuitorilor). Acestea fac parte din contextul politico – economic general al regiunii: reformele accelerate pentru introducerea economiei de piață, dezindustrializarea orașului economic și angajamentele în sectorul serviciilor, creșterea consumului, avansul treptat al inegalității sociale, populismul politic și religios, întărirea unor oligarhii politico-economice la nivel național și local, etc.

De asemenea, Chișinău „a beneficiat” si de o administrare total ineficientă, care a preferat să dea prioritate, în contextul dezvoltării orașului, unor interese de profit economic pe termen scurt în detrimentul interesului general al orașului. Rezultatul direct ale acestor procese este că orașul aparține mai puțin locuitorilor – cetățeni obișnuiți, locuitori sau vizitori ai orașului, bicicliști, pietoni, ci mai mult unor grupuri specifice ( forțe politice sau economice, automobiliști).

Prezentarea va revizui aceste procese de transformare și va oferi soluții practice la întrebarea: Cum să ne luăm orașul înapoi?

Ovidiu ȚICHINDELEANU
Economia urbană în post-socialism

30 iulie 2015, ora 18.00

Dinu GUȚU
Subculturi, liminalitate și cultura dominantă: orașul în timpul unui meci de fotbal

10 septembrie 2015, ora 18.00

Aceste prezentări fac parte din ciclul Orașul și  culturile Lui și sunt organizate sub egida Bibliotecii Spațiului Public,  proiect susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul  progamului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

EN
– – – – –

#4 The city and its cultures with Vitalie SPRINCEANA
The city of Chisinau: Let’s take our city back!

A cycle of presentations in the frame of Public Space Library program

June 25, 2015, 6 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

In the last two decades, Chisinau went through a number of contradicting transformations: the degradation of existent public spaces, the inefficient, and often fraudulent, public property privatization process, the motorization of the city, the commercialization and the use for commercial purposes of public spaces, the substitution of the public functions (leisure, socialization, resting places, cultural activities) of public spaces with profit-oriented activities (private parks, public pay lavatories), the commercialization of the city-center and the development in the center of grand commercial projects – Skytower (office space), Sun City (shopping mall), Nobil Hotel (hotel services), Grand Plaza apartment blocks – and as a consequence the destruction of the city-center and its social network takes place.

Of course, these changes don’t refer only to Chisinau and are not specific to it – a number of similar processes are taking place in most post-socialist cities: Kiev (new churches built in public spaces), Tbilisi ( the reconstruction of the historical city with a neoliberal facade), Yerevan ( the Northern Avenue street, which implied the forced relocation of the inhabitants). These are part of the general political-economic context of the region: expedited reforms for introducing the market economy, the deindustrialization of the city economy and accrual of the services sector, the increased consumption, the gradual advance of social inequality, political and religious populism, the strengthening of some national and local level political-economic oligarchies, etc.

But Chisinau has also “benefited” from having a totally inefficient administration, which preferred to prioritize, in the context of the city development, some short term
economic profit interests to the detriment of the general interest of the city.
The direct result of these processes is that now the city belongs less to its inhabitants – usual citizens, inhabitants or visitors of the city, bicyclists, pedestrians, and more to certain groups (political forces or economic interests, motorists).

This presentation will review these transformation processes and will also offer practical solutions to the question: How to take our city back?

Ovidiu TICHINDELEANU
Urban economy in post-socialism
July 30, 2015, 6 pm

Dinu GUTU
Subcultures, liminality and the dominant culture: the city during a football game
September 10, 2015, 6 pm

These presentations are part of the series  City and Culture and are organized under the umbrella of the Public Space Library program, a project supported by the European Cultural Foundation, in the framework of Connected Action for the Commons program.
The series City and Culture aims to explore the city and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: