– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

3rd Space Studio: atelier de design grafic și publicații de artist.

Atelierul este gestionat de colectivul de artă Kolxoz (Victor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD])

Scopul atelierului este de este de a utiliza tehnicile publicațiilor de artist cunoscută totodată ca „samizdat” (materiale editate de sine stătător), pentru a documenta procesele artistice ale colectivelor de autori și autorilor individuali.

Una dintre sarcinile propuse este de a lucra cu spațiul atelierului, în calitate de tipografie mobilă, spațiu expozițional și loc pentru socializare. 

Colectivul Kolxoz propune câteva teze care să contribuie la durabilitatea și eficiența unor atelierele de lucru artistic, în calitate de model pentru spații de lucru temporare sau permanente::

 • Multifuncționalitatea și capacitatea lor de transformare drept un model ecologic de utilizare a spațiului. Implică experimentarea cu diverse funcții în spațiul atelierului. De exemplu Spațiu expozițional, Colț de lectură, Tipografie și Oficiul poștal.
 • Tehnologii și metode de reciclare prin explorarea instrumentelor și practicilor învechite și uitate, și adaptarea funcțiilor lor la un nou context. De exemplu imprimarea termică cu un aparat de fax și tipărirea pe chitanțe a unor texte și produse vizuale.
 • Autonomia producției independente. De la cercetare și producție la replicare și distribuție, Kolxoz transformă fiecare pas al acestui proces într-o manifestare a percepției realității înconjurătoare. Aceasta previne dependența de la natura segregării mecaniciste din societatea modernă și de dependența de la automatismul obiectelor de consum în masă.
 • Colectivitatea ca format de lucru, ca operă de artă, căutare de alternative, ca răspuns practic la provocări care nu pot fi abordate de o singură persoană.

РУ

3rd Space Studio: мастерская графического дизайна и Самиздата.

Студия используется коллективом художников Kolxoz (Виктор Вейвода [CZ] и Максим Поляков [MD])

Цель мастерской – применение техник Самиздата – создание публикаций своими руками, чтобы документировать художественные процессы коллективов и отдельных авторов.

Одна из задач мастерской – работа со студийным пространством, используя его как мобильную типографию, выставочное пространство и место коммуникации. 

Работая с концепцией студийных пространств как временной или постоянной модели, Kolxoz выдвигает тезисы, которые способствуют устойчивости и эффективности:

 • Многофункциональность и трансформируемость как экология использования пространства. Включает в себя эксперименты с другими функциями в студийном пространстве в дополнение к рабочей среде. Например, выставочное пространство, читальный уголок, типография и почтовое отделение.
 • Переработка технологий и методов. Изучение устаревших и забытых инструментов и практик и переосмысление их цели в новом контексте. Например, термопечать с помощью факсимильного аппарата и распечатки чеков для копирования текстовых и визуальных продуктов.
 • Автономность самостоятельного производства. От исследования и производства до тиражирования и распространения, Kolxoz превращает каждый шаг такого процесса в проявление восприятия окружающей действительности. Это предотвращает зависимость от механистической сегрегационной природы современного общества и от зависимости от автоматизма объектов массового потребления.
 • Коллективность как формат работы, как произведение искусства, как поиск альтернатив, как практический ответ на вызовы, с которыми не может справиться один человек.

EN

“3rd Space Studio / Samizdat: DIY publishing methods” 

The studio is managed by the artist collective Kolxoz (Victor Vejvoda [CZ] and Maxim Polyakov [MD])

The aim of the workshop is to use samizdat techniques which correspond to do-it-yourself publishing to document the artistic processes of collectives and individual authors.

One of the aims of the workshop is the use of the studio space as a mobile typography, as an exhibition space as well as a place for communication. 

Working with the concept of studio spaces as a temporary or permanent model, Kolxoz puts forward theses that contribute to sustainability and efficiency:

 • Multifunctionality and transformability as space use ecology. Involves experimenting with other functions in the studio space in addition to the work environment. For example Exhibition space, Reading Corner, Printing House and Post office.
 • Recycling of technologies and methods. It means exploring outdated and forgotten tools and practices, and reimagining their purpose for a new context. For example, thermal printing with a fax machine and receipt prints for replicating text and visual products.
 • Autonomy of self‒production. From research and production to replication and distribution, Kolxoz turns every step of such a process into a manifestation of perception of the surrounding reality. This prevents dependence on the mechanistic segregation nature of modern society and from addiction on automaticity of mass consumption facilities.
 • Collectivity as a format of work, as a work of art, as a search for alternatives, as a practical response to challenges that cannot be dealt by a single person.


%d bloggers like this: