Atelier Zpațiu #2: Managementul proiectului cultural – apel de participare, data limita: 25 mai 2014 / Zpace workshop #2: Management of cultural project – open call

IMG_4795_web

— — — scroll down for English — — —

Zpațiu: Managementul proiectului cultural – apel de participare la atelierul de instruire Managementul proiectelor culturale în zonele rurale

RO
Asociația Oberliht în colaborare cu Warsztaty Kultury din Lublin și Wiz-Art, Lviv vă invită pe data de 3 iunie 2014, să participați la atelierul de instruire – Managementul proiectului cultural în zonele rurale
Atelierul este dedicat persoanelor interesate să obțină noi cunoștințe privind elaborarea unui proiect cultural în zonele rurale.

Scopul atelierului
Prezentarea experienției Ucrainei, în deosebi celei din orășelul Zboyishcha (o suburbie a orașului Lvov), pentru a-i ajuta pe participanți să se gândească la posibile proiecte aplicabile în regiunea lor, dincolo de anumite standarte impuse.

Cine poate participa
Persoane sau grupuri (2-3 persoane) active în domeniul culturii sau membri ai unui ONG sau a unei inițiațive de cultură/de artă / de educație culturală / de dezvolatare comunitară prin cultură, interesate să dezvolte proiecte culturale în zonele rurale și în afara centrelor mari în Moldova.

Cerințe
Partciparea la acest atelier se face în baza unei scrisori de motivație și interesului manifestat pentru subiectul atelierului. Participanții să fie deschiși pentru noi experiențe.

Atelierul va fi în limba engleză cu traducere în limba română

Participanții din afara Chișinăului pot depune solicitare pentru un grant de călătorii (vă rugăm să menționați acest lucru într-un mesaj separat). Cele mai bune 5 dosare vor fi considerate pentru grantul de călătorii.

Participarea la atelier este gratuită.

Programul atelierului, 3 iunie 2014:

Sesiunea 1 | 10:00-13:00
10:00-10:45 – introducerea formatorilor, activități de cunoaștere și de încălzire a atmosferei, așteptările participanților
10:45-11:45 – exemple de proiecte culturale în zonele rurale și cele izolate din lume
11:45-12:00 – pauză de cafea
12:00-13:00 – prezentare succintă Elementary School Cultural Manager: grupuri țintă, public, părțile interesate, analiza SWOT etc. Partipanții abordează cazurile alese

13:00-14:00 – pauză de masă

Sesiunea 2 | 14:00-18:00
14:00-15:00 – cum se lucrează cu comunitățile locale: responsabilitățile, metode, evaluare
15:30-17:00 – se va prezenta experiența Republicii Moldova. lucru în grup. cazuri și soluții posibile
17:00-17:15 – pauză de cafea
17:15-18:00 – sesiune întrebări și răspunsuri cu Olha și Valentyna / consultații individuale

Locația
Zpațiu/ (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Pentru a lua parte la atelier vă rugăm să transmiteți o scrisoare de motivație în care să argumentați cum acest atelier are să vă ajute în organizarea unor proiecte culturale în zonele rurale din Moldova. Scrisoarea de motivație însoțită de un scurt CV cu contactele (telefon/email) să fie expediată la adresele: renatta.popa@gmail.com, vladimir@oberliht.org.md

Data limită: 25 mai 2014

Atelierul va fi condus de Olha Reiter și Valentyna Zalevska (Ucraina)

Olha Reiter este co-fondator și CEO la Festivalului Internațional de Film de scurt metraj din Lviv, care ulterior a generat suport pentru Rover Film Festival. Este curator la instituția de stat “Narodnyi Dim”, co-curator și coordonator la Film School “Școala de Artă” în Lviv. A activat în domeniul managementul cultural mai mult de zece ani (reiter@wiz-art.ua).

Valentyna Zalevska coordonează programe în domeniul schimburilor culturale, cum ar fi “Tandem – Managerii de schimb cultural”, în colaborare cu Fundația Culturală Europeană și “Actorii schimbării urbane”, în colaborare cu Robert Bosch Stiftung. Ea a organizat concurs național scenariu, a produs un film de scurt metraj “Flori galbene pentru Monsieur Bourillon” (Cannes Short Film Corner 2013), a prezentat subiecte de politici culturale europene și consolidarea capacităților. La moment activează în calitate de manager de program / ​​SEV SEV coordonator în zonele urbane și defavorizate din Goris, Armenia (iunie 2013). Green Links, Leipzig, Germania (mai, iunie 2013) (valentynazalevska@gmail.com).

IMG_4098_web

EN

Zpace: Management of cultural project – open call for a workshop Management of cultural projects in rural areas

Oberliht Association in collaboration with Warsztaty Kultury in Lublin and Wiz-Art Lviv invites you on June 3rd, 2014, to take part in the workshop Management of cultural projects in rural areas.
The workshop is dedicated to people who are interested and eager to learn how do a cultural project, the focus being on collaborative project development and building sustainable partnerships: how can you work together in an open and trustful working relationship that is at the same time mutually beneficial and has an impact on your community.

Goal of the workshop
Presenting the experience of Ukraine, especially in the small town of Zboyishcha (a suburb of Lviv), to help participants to think about possible projects applicable to their region beyond by certain standards imposed.

For whom
Individual and small teams of 2-3 persons, active in culture or from initiatives or NGOs working the field of culture, art, cultural education and city development through culture interested in developing cultural projects in rural areas and outside the major centers in Moldova.

Requirments
Participation in this workshop is based on a letter of motivation / expression of interest in the topic of the workshop. Participants are expected to be open to new challenges.

Workshop will be held in English with Romanian translation.

Participants coming from outside of Chisinau can submit a request for a travel grant (please mention this in a separate message). 5 best proposals will be considered for a travel grant.

Participation in the workshop is free.

Schedule / Working hours, June 3, 2014

Session 1 | 10:00–13:00
10:00-10:45 – introduction of the trainers, ice-breaking activities, expectations from the training
10:45-11:45 – cases on cultural projects in rural & remote areas in the world
11:45-12:00 – coffee break
12:00–13:00 – Cultural Manager’s Elementary School in brief: target groups, audience, stakeholders, SWOT analysis etc. participants tackle chosen cases

13:00-14:00 – lunch break

Session 2 | 14:00-18:00
14:00-15:00 – how to work with local communities: responsibilities, methods, evaluation
15:30-17:00 – presenting Moldovan experience made by groups. cases and possible solutions.
17:00-17:15 – coffee break
17:15–18:00 – Q&A session with Olha and Valentyna/ individual consultations

Location
Zpace, (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Sciusev 103, Chisinau

To take part in the workshop please send a letter of motivation explaining how this workshop will support you in organizing cultural projects in rural areas of Moldova. The motivation letter accompanied by a short CV (including phone / email) should be sent to: renatta.popa@gmail.com, vladimir@oberliht.org.md

Deadline: May 25, 2014

The workshop will be held by Olha Reiter and Valentyna Zalevska (Ukraine).

Olha Reiter is co-founder and CEO of Lviv International Short Film Festival, pedal-power gerenared Rover Film Festival. Curator at state institution “Narotdnyi Dim”. Co-curator and coordinator at Film School ‘’Art School’’ in Lviv. She’s been working in cultural management for more than decade now (reiter@wiz-art.ua).

Valentyna Zalevska coordinates programmes in the field of cultural exchange such as “Tandem – Cultural Managers Exchange” in cooperation with the European Cultural Foundation and “Actors of Urban Change” in cooperation with the Robert Bosch Stiftung. She organized national script competition, produced a short film “Yellow Flower for Monsieur Bourillon” (Cannes Short Film Corner 2013), presented the topics of European cultural policy and capacity building. At the moment she is working as Programme manager/ EVS coordinator EVS in urban and deprived areas, Goris, Armenia (June 2013). Green Links, Leipzig, Germany (May, June 2013) (valentynazalevska@gmail.com).

 

 

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este sprijinit de Warsztaty Kultury din Lublin și Wiz-Art, Lviv drept parte a Platformei Natasa.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.
http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from Warsztaty Kultury in Lublin and Wiz-Art Lviv under Natasa Platform.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

logo-C_web

NATASA-logo-7_web

Eastern Partnership Civil Society Platform for Culture
http://natasaplatform.net/

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: