#8 Orașul și Culturile Lui cu Anastasia FELCHER / Город и его Культуры / City and Culture, 12 ianuarie 2017, ora 18:00

15078902_10210939818188449_4146048760864368712_n-1

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#8 Orașul și Culturile Lui cu Anastasia FELCHER
Cum literatura (nu) păstrează patrimoniul arhitectural: cazul Colinei Pușkin din Chișinău
Un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

12 ianuarie 2017, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Prezentarea este dedicată relației dintre literatură și spațiul urban pe exemplul unei zone a orașului Chișinău. Datorită prezenței în oraș, în anii 1820 ai sec. XIX, a poetului rus Aleksandr Pușkin, o serie de locuri legate de Pușkin în mod real sau închipuit au devenit locuri ale memoriei încă în veacul trecut. Aceste locuri sunt concentrate cu precădere în centrul istoric al orașului, inclusiv parcul orășenesc ce-și are și el partea sa de legendă. După al Doilea Război Mondial, ”Chișinăul Pușkinist” s-a ”mutat” spre casa-muzeu dedicată poetului (inaugurată în 1948), care se găsește în regiunea Colinei Pușkin. Prezența acestei clădiri – important monument cultural în canonul sovietic și loc de ”pelerinaj” cultural – nu a putut preveni însă demolarea patrimoniului arhitectural al zonei din imediata apropiere, care, pînă prin anii 1970 nu era considerat drept un lucru valoros ce ar merita păstrat. Prezentarea urmărește evoluția ideii ”Colinei Pușkin” ca obiect de patrimoniu rus și local, cu începere din a doua jumătate a sec. XIX pînă în zilele noastre.

Prezentarea va fi în limba rusă.

Anastasia FELCHER este specialist in domeniul istoriei culturii, doctor în management și dezvoltarea patrimoniului cultural (2016, de la Institutul IMT de Studii Avansate la Lucca, Italia). Interesele sale de cercetare actuale sunt axate pe canonizare în panteonul literar rus în secolele XIX și XX si pe cartografierea și provocările manageriale legate de conservarea patrimoniului evreiesc si din spațiul post-sovietic. Ea este absolventă a Universităţii Central Europeană (Budapesta) si a Universităţii ‘Scoala Antropologica Superioarǎ’ (Chişinău).

Cum literatura (nu) păstrează patrimoniul arhitectural: cazul Colinei Pușkin din Chișinău from Oberliht on YouTube

Aceste prezentări fac parte din ciclul Orașul și  culturile Lui și sunt organizate sub egida Bibliotecii Spațiului Public,  proiect susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul  progamului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

15078931_10210939821948543_5047319981802138211_n

RU
– – – – –

#8 Город и его Культуры с Анастасией Фелькер
Как литература (не) сохраняет архитектурное наследие: ситуация Пушкинской Горки в Кишиневе
Цикл презентаций в рамках программы Библиотеки Публичного Пространства

12 января 2017, 18:00
Прозтранзтво (ул. Ал. Щусев, 103, Кишинев)

Лекция посвящена истории взаимодействия и взаимовлияния литературы и городского пространства на примере отдельно взятой части города Кишинева. Благодаря присутствию в 1820-х гг. в городе русского поэта Александра Пушкина, ряд локаций, связанных с его именем (или даже их отсутствие), стали местами памяти уже в 19 в. Эти места были сконцентрированы в историческом центре города, включая городской парк с его легендами. После WWII «Пушкинский Кишинев» сместился к открывшемуся в 1948 г. дому-музею поэта, который, в свою очередь, находился в зоне «Пушкинской Горки». Присутствие данного дома – объекта высочайшей культурной ценности и посещаемости в Советском каноне, однако, не спасло от разрушения окружающую историческую застройку, которая вплоть до конца 1970-х не считалась ценной и заслуживающей сохранения. Лекция прослеживает становления идеи «Пушкинской Горки» как объекта русского и местного наследия, начиная от 2-й половины 19 века вплоть до сегодня.

Лекция будет на русском языке.

Анастасия Фелькер специалист в области истории культуры, доктор в области менеджмента и развития культурного наследия (2016, Институт перспективных исследований, Лукка, Италия). Интерес ее нынешнего исследования заострен на канонизации в русском литературном пантеоне XIX и XX вв., а также на картографировании и менеджерских провокациях, связанных с консервацией еврейского культурного наследия на пост-советском пространстве. Анастасия является выпускницей Центрально-Европейского университета (Будапешт) и Высшей Антропологической Школы (Кишинэу).

Эти презентации часть цикла Город и его Культуры и организованы под эгидой Библиотеки Публичного Пространства. Проект поддерживается Европейского Культурного Фонда в рамках программы Коллективное Действие для Общественных Благ.
Цикл Город и его Культуры имеет целью представить город и его среду с точки зрения разных дисциплин: истории, антропологии, философим, политики, экономии, культурологии, изобразитeльных искусств.

EN
– – – – –

#8 City and Culture, Anastasia FELCHER
How literature preserves (or not) architectural heritage: the Chisinau Pushkin hill case
A cycle of presentations in the frame of Public Space Library program

January 12, 2017, 6 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

How literature preserves (or not) architectural heritage: the Chisinau Pushkin hill case
The presentation focuses on the link between literature and urban space, using the example of a Chisinau area. Thanks to the presence of the Russian poet Alexander Pushkin in the 20s of the 19th century, several places in town are linked to his presence or are imagined to be, having, thus, already in the last century become memorials. These places are mainly concentrated in the historical center of the city, including the city park, which is also part of the legend. After the Second World War, “ the Chisinau of Pushkin” “moved” towards the museum-house dedicated to the poet (opened in 1948), which is located close tot he Pushkin hill. The presence of this building – an important cultural monument, according to the soviet norm and a cultural “pilgrimage” place – was unable however to prevent the demolition of the architectural heritage in its vicinity, which in the 1970s was not deemed valuable and worth keeping. The presentation follows the evolution of the “Pushkin Hill” idea, as an object of the local and Russian heritage, starting with the second part of the 19th century till today.

The presentation will be held in Russian.

Anastasia FELCHER is a specialist in the field of history of culture, she holds a doctoral degree in management and development of cultural heritage (2016, IMT Advanced Studies Institute, Lucca, Italy). Her current research interests focus on the sanctification of the Russian literary pantheon in the 19th and 20th centuries and on the mapping and managerial challenges linked to the preservation of the Jewish heritage from the post-soviet space. She is a graduate of the Central European University (Budapest) and of the “High Anthropological School” University (Chisinau).

These presentations are part of the series  City and Culture and are organized under the umbrella of the Public Space Library program, a project supported by the European Cultural Foundation, in the framework of Connected Action for the Commons program.
The series City and Culture aims to explore the city and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.

Connected_action_logo_logo_black_small
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: