„Respirăm într-un glas” – expoziție

Pădurera-park “Schinoasa” (9 mai 2020)

– scroll down for English –

– прокрутите вниз для русской версии – 

[RO]

„Respirăm într-un glas” – vernisajul expoziției (curator – Tatiana Fiodorova)
11 iunie 2021, orele 17:00, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău (str. A. Mateevici 60 A)
11 iunie 2021, orele 19 00, spațiul cultural independent “Zpațiu” (str. A. Șciusev 103)

Expoziția «Respirăm într-un glas» va fi vernisată la data de 11 iunie 2021, la orele 17:00, la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău (str. A.Mateevici 60 A) și la orele 19:00 în spațiul cultural independent „Zpațiu” (str. A.Șciusev 103). Expoziția este rezultatul proiectului „Pandemia, Artistul și Ecologia”, axat pe convergența creativă a artiștilor, fotografilor, activiștilor și ecologilor în timpul transformărilor și schimbărilor globale.

Expoziția a reunit artiști din stânga și dreapta Nistrului, precum și artiști din diaspora în cadrul Platforma „Cultură”, sprijinită de programul de „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (UE-SBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Expoziția „Respirăm într-un glas” oferă o călătorie comună într-o lume fără granite, care pe parcursul ultimului an au dispersat oamenii și împedică interacțiunea și consolidarea. Spațiul expozițional estompează de fapt granițele dintre țări și regiuni, formând un spațiu pentru dialog și comunicare în care artistul și spectatorul (vizitatorul) pot respira împreună, plonjând în viața de zi cu zi a artistului, în mediul său, în griji, în vise, temeri și moduri de a lucra cu o nouă realitate. “A respira împreună – este un proces atât de natural pentru oameni, dar în zilele noastre a căpătat o mare valoare pentru întreaga umanitate”,- a rezumat ideea principală a expoziției Tatiana Fiodorova, autorul proiectului „Pandemie, ecologie și artista”, artist, președinte al platformei ART-PLOSHADKA.
Expoziția prezintă lucrări create de artiștii moldoveni în perioada martie 2020 până în prezent.

Participanți la expoziție: Anna Galatonova (Tiraspol), Elena Stepanova, (Dubăsari), Valeria Barbas (Chișinău), Alexandru Raevschi (Chișinău-Marburg), Ramin Mazur (Rîbnița-Chișinău), Ivan Yalanji (Kopchak-Moscova), Victor Ciobanu (Măcăresti-Chișinău), Fiodorova Tatiana (Chișinău), Igor Shcherbina (Chișinău-Moscova), Mihail Kalarașan (Rîbnița -Chișinău), Dumitru Oboroc (Nisporeni-Iași), Pavel Braila (Chișinău -Berlin), Veaceslav Druța (Chișinău – Quebec), Ghenadie Popescu ( Florești-Chișinău), Lilia Nenescu (Chișinău). Lista completă a participanților se concretizează.

Programul expoziției: 11-22 iunie 2021 Muzeul de istorie a orașului Chișinău Zilnic între orele 10.00-18.00, zi liberă: duminică, luni ; spațiul cultural independent Zpatiu, 12 iunie, 18 -19 iunie între orele 17:00-20:00

Organizatorii evenimentului: Asociația Art Platforma, Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, spațiul cultural independent Zpatiu, partener media al revistei online artploshadka.wordpress.com

Despre proiect: scopul principal al proiectului „Pandemia, Artistul și Ecologia” este de a stabili legături între artiștii celor două maluri, care include o serie de publicații pentru „ART-PLOSHADKA”, cu artiști, ecologi și activiști, care sunt axați pe dezvăluirea temei – pandemie, ecologie și artist (fotograf).

În iunie 2020, a avut loc o întâlnire on-line a artiștilor și fotografilor, în care participanții au împărtășit experiența lor de a trăi în acest moment dificil și au discutat despre planurile lor creative ulterioare. Portalul artploshadka.wordpress.com a publicat mai multe materiale on-line, care dezvăluie acest subiect, în care artiștii, fotografii și ecologiștii au discutat impactul situației cu covid – 19 asupra vieții și ecologiei regiunii noastre.

Publicul țintă al evenimentului sunt creatorii de artă contemporană, activiști, oameni de cultură, care cercetează și accentuează diverse probleme sociale de pe ambele maluri ale Nistrului. Artiștii, ca indicatori ai modernității și transformatori ai societății, astăzi, în aceste zile dificile, zile de izolare, pot contribui la conturarea unor probleme sociale și le pot face vizibile prin mijloace artistice.

Întrebări suplimentare le puteți adresa la numărul tel: +37368524419

Partenerii proiectului expozișional sunt: Directia Cultura a municipiului Chișinău, Muzeul de Istorie a orașului Chișinău și Platforma „Cultură”, coordonată de Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală „Paragon”, sprijinit de programul de „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (UE-SBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

[RU]

Вернисаж выставки «Дышать в один голос», куратор – Татьяна Федорова
11 июня 2021 года в 17:00 в Музее истории города Кишинева (ул. А.Матеевич 60 А)
11 июня 2021 года в 19:00 в пространстве Zpatiu (ул. А. Щусева 103)

11 июня 2021 в 17.00 в Музее Истории города Кишинев (ул. А.Матеевич 60 А) и в 19,00 в независимом культурном пространстве “Zpatiu” (ул. А. Щусева 103) состоится вернисаж выставки «Дышать в один голос».

Выставка “Дышать в один голос” является итогом проекта “Пандемия художник и экология”, сфокусированного на творческом сближении молдавских художников, фотографов, активистов и экологов во время глобальных трансформаций и перемен. Выставка объединила художников с левого и правого берега, а также молдавских художников дальнего и ближнего зарубежья в рамках Платформы Культура, при поддержке «Программы Укрепление Мер доверия EU-SBMV, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

Экспозиция “Дышать в один голос” предлагает совместное путешествие в мир без границ, которые за последний год все чаще разделяют людей и препятствуют взаимодействию и консолидации. Выставочное пространство фактически стирает границы между странами и регионами, образуя пространство для диалога и коммуникации, где художник и зритель может дышать вместе, окунаясь в повседневную жизнь художника, в его окружение, заботы, мечты, страхи и способы работы с новой реальностью. “Дышать вместе – это было так естественно для людей, но в наши дни это является большой ценностью для всего человечества”- обобщила основную идею куратор выставки – Татьяна Федорова, автор творческого проекта «Пандемия, экология и художник», художник, преподаватель, председатель платформы « ART-PLOSHADKA”.
На выставке представлены работы, созданные молдавскими художниками с марта 2020 года по сегодняшний день.

Участники выставки: Анна Галатонова (Тирасполь), Елена Степанова, (Дубоссары), Валерия Барбас (Кишинев), Александр Раевский (Кишинев-Марбург), Рамин Мазур (Рыбница-Кишинев), Иван Яланжи (Копчак-Москва), Виктор Чебан (Кишинев), Федорова Татьяна (Кишинев), Игорь Щербина( Кишинев- Москва), Михаил Каларашан ( Рыбница-Кишинев), Dmitru Oboroc( Ниспорень-Яссы), Павел Браила(Кишинев- Берлин), Вячеслав Друца (Кишинев – Квебек), Генадий Попеску(Кишинев), Лиля Ненеску( Кишинев). Полный список участников еще уточняется.

Организаторы мероприятия: общественная организация Art Platforma, Музей Истории города Кишинев, независимое культурное пространство Zpatiu , медийный партнер онлайн журнал artploshadka.wordpress.com

Часы работы выставки: 11-22 июня 2021, Музей истории города Кишинева: Ежедневно с 10.00-18.00, выходной день: воскресенье, понедельник
Независимое культурное пространство Zpatiu: 12июня, 18 -19июня c 17.00 -20.00

О Проекте: Основная цель проекта «Пандемия, экология и художник», – налаживание связей между художниками двух берегов, что включает ряд публикаций для “ART-PLOSHADKA”, с художниками, экологами и активистами, нацеленных на раскрытие темы пандемия, экология и художник (фотограф).
В июне 2020 года состоялась онлайн встреча художников и фотографов, где участники делились опытом своего проживания в это непростое время и обсуждали свои дальнейшие творческие планы. На портале artploshadka.wordpress.com вышло несколько онлайн публикаций , освещавших эту тему, где художники, фотографы и экологи рассуждали на тему влияния ситуации с ковид 19 на жизнь и экологию нашего региона.

Целевой аудиторией мероприятия являются художники современного искусства, активисты, акторы культуры, исследующие и актуализирующие различные социальные вопросы с обоих берегов Днестра. Художники, как индикаторы современности и трансформаторы общества, сегодня в эти трудные дни, дни изоляций и преград могут поспособствовать проявить социальные проблемы и сделать их видимыми.
Проект также направлен на реактулизацию онлайн платформы “ART-PLOSHADKA”, которая была создана в 2008. Деятельность сети “АРТ-ПЛОЩАДКА” направлена на создание он-лайн сообщества культурного сектора Молдовы с целью консолидации молдавских культурных ресурсов, а также формирование и расширение единого культурного пространства, охватывающего самые различные стороны искусства и культуры.

Дополнительные вопросы Вы можете задать по телефону: +37368524419

Партнеры выставочного проекта: Дирекция культура муниципия Кишинев, Музей Истории города Кишинев, Платформа «Культура», координаторами которой являются Национальный Комитет ИКОМ Молдова в партнерстве с Агентством экономического, социального и культурного развития ”Парагон”, при поддержке программы «Укрепление мер доверия» (EU-SBM V), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой Программой Развития Организации Объединённых Наций.

[EN]

Vernissage of the exhibition “Breathing with One Voice”, curator – Tatiana Fiodorova
June 11, 2021 at 17:00 at the Museum of the History of the City of Chisinau (60 A, A. Mateevici st.)
June 11, 2021 at 19.00 in the independent cultural space “Zpatiu” (103, Sciusev st)

On June 11, the vernissage of the exhibition “Breathing with One Voice” will take place at two sites in the city of Chisinau: in the Museum of the History of the City of Chisinau and in the independent cultural “Zpatiu” space.
The exhibition “Breathing with One Voice” is the result of the project “Pandemic, Artist and Ecology”, focused on the creative convergence of Moldovan artists, photographers, activists and ecologists during global transformations and changes. The exhibition brought together artists from the left and right banks, as well as Moldovan artists from far and near abroad in the frame of the Platform CULTURE, with the support of the EU funded Confidence-building program (EU-SBM V) and implemented by the United Nations Development Program.

The exposition “Breathing with One Voice” offers a joint journey into a world without borders, which over the past year have increasingly divided people and hinder interaction and consolidation. The exhibition space actually blurs the boundaries between countries and regions, creating a space for dialogue and comunication, where the artist and the viewer can breathe together, plunging into the artist’s everyday life, into his environment, worries, dreams, fears and ways of working with a new reality. “Breathing together – it was so natural for people, but nowadays it is a great value for all mankind” – summed up the main idea of the exhibition Tatiana Fiodorova, author of the project “Pandemic, Ecology and Artist”, artist, teacher, chairman of the online platform “ART-PLOSHADKA “.
The exhibition features works created by Moldovan artists from March 2020 to the present day.

Participants: Anna Galatonova (Tiraspol), Elena Stepanova, (Dubossary), Valeria Barbas (Chisinau), Alexandru Raevschi (Chisinau-Marburg), Ramin Mazur (Rybnitsa -Chisinau), Ivan Yalanji (Kopchak-Moscow), Victor Ciobanu ( Măcăresti-Chisinau), Fiodorova Tatiana (Chisinau), Igor Shcherbina (Chisinau-Moscow), Mikhail Kalarashan (Rybnitsa -Chisinau), Dmitru Oboroc (Nisporeni-Iași), Pavel Braila (Chisinau -Berlin), Veaceslav Druta (Chisinau – Quebec), Ghenadie Popescu (Floresti-Chisinau), Lilia Nenescu (Chisinau). The complete list of participants will be soon.

Exhibition opening days: 11-22 June 2021; Chisinau City History Museum: Every day except Sunday, Monday from 10.00-18.00; Zpatiu space: June 12, June 18 -19 from 17.00 -20.00.

The organizers of the event: NGO Art Platforma, Museum of History of the city of Chisinau, independent cultural space “Zpatiu”, media partner online portal artploshadka.wordpress.com

About the project: The main goal of the project „ Pandemic, Ecology and Artist” is to build links between artists of the two banks, which includes a number of publications for “ART-PLOSHADKA”, with artists, environmentalists and activists aimed at uncovering the theme of pandemic, ecology and the artist (photographer).
In June 2020 took place an online meeting of artists and photographers, where the participants shared their experience of living in this difficult time and discussed their further creative plans. The portal artploshadka.wordpress.com has published several online publications covering this topic, where artists, photographers and environmentalists discussed the impact of the situation with covid 19 on the life and ecology of our region.
The target audience of the event is contemporary artists, activists, cultural actors, exploring and updating various social issues from both banks of the Dniester. Artists, as indicators of modernity and transformers of society, today in these difficult days, days of isolation and barriers can contribute to the manifestation of social problems and make them visible.

The project also aims to re-streamline the online platform “ART-PLOSHADKA”, which was created in 2008. The activities of the “ART-PLOSHADKA”, are aimed at creating an online community of the cultural sector in Moldova with a view to consolidating the Moldovan cultural resources, as well as the formation and expansion of a single cultural space, covering a variety of arts and culture.

You can ask additional questions by phone: +37368524419

The event is held as part of the second stage of the Culture Platform, coordinated by the National Committee ICOM Moldova in partnership with the Paragon Economic, Social and Cultural Development Agency, with the support of the EU funded Confidence-building program (EU-SBM V) and implemented by the United Nations Development Program.%d bloggers like this: