– – – scroll down for English – – –
RO
– – – – –
CHIPURILE CHIPURI – Expoziție comună de portrete
Organizatori: Maximilian Graur și Lucia Codreanu
2 – 3 Septembrie 2017, ora 11:00 – 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău
Vă invităm să admirați zeci de chipuri (și ele chipurile să vă admire pe voi) la o expoziție comună de artă în care participă peste zece artiști locali. Vă așteaptă o atmosferă prietenoasă și o variație bogată de stiluri, tehnici și ochi.
Expoziția include, dar nu se limitează la: ilustrație, caricatură, pictură și chiar și performance.
Este un eveniment chipurile cultural, non-profit, iar scopul de bază este încurajarea și promovarea artiștilor locali (începători și nu prea).
Intrarea este liberă!
EN
– – – – –
CHIPURILE CHIPURI – Joint portrait exhibition
Hosts: Maximilian Graur & Lucia Codreanu
2 – 3 of September 2017, 11am – 6pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău
We invite you to come by and see a range of dozens of faces (and for them to see you) at our joint portrait art exhibition in which more than a dozen local artists are involved. You can expect a friendly atmosphere and large variation of styles, techniques and pairs of eyes.
The exhibition includes, but does not limit to: illustration, caricature, paintings and even performance.
It’s a cultural event, non-profit, and our main aim is to encourage and feature local artists (experienced and not so much).
The entrance is free!
Advertisements

Pbanner

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN vol. II – performance

26 august 2017 / ora 15:00 – 21:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Există mai multe metode de cercetare a durerii și, respectiv, de parametrizare și generalizare a rezultatelor obținute. Cu toate acestea, durerea rămâne o percepție individuală, atât în sens fizic, cât și cognitiv/intelectual.

Instrumentele utilizate în prezent pentru evaluarea durerii pacientului nu sunt suficient de bune pentru o parametrizare exactă, care, la rândul ei, să poată garanta un management eficient al durerii. Pentru o cercetare mai detaliată a percepției individuale a durerii, se aplică metoda asocierii durerii cu alte simțuri fundamentale, care ar putea fi în stare să descrie mai bine senzațiile pacientului. În această ordine de idei, scopul evenimentului dat este luarea cunoștinței cu variabilitatea percepției durerii la pacienți și la persoanele sănătoase, cu posibilitatea aplicării informației respective pentru soluționarea aspectelor importante, care se referă la complianța dintre pacient și doctor.

Dorim să vă povestim despre importanța problemei date nu doar din punctul de vedere al  domeniului medical, dar și să vă atragem atenția asupra impactului social al durerii. Astfel, acțiunile pot fi coordonate spre un management cât mai eficient al durerii.

Durerea este nu doar o experiență senzorială, care implică organe sau sisteme separate, dar și o maladie independentă, interdisciplinară, care impune o atenție și o abordare deosebită. Fiind un domeniu multidisciplinar, durerea trebuie studiată în mod corespunzător și continuu. Și nu ne referim aici la durerea din spitale sau clinici, unde ea reprezintă o ”constatare” obișnuită pentru personalul medical, dar, în special, la pacientul care iși are „conturile” sale cu problema durerii.

Variabilitatea descrierilor individuale ale durerii, date de pacient, nu permite o abordare tradițională în rezolvarea problemei; anume de aceea, este necesară o atitudine trepidantă față de durere a tuturor persoanelor implicate.

Am ales fotografia drept cel mai relevant mijloc de imortalizare a emoțiilor pacientului. Imaginea reprezintă o secvență relevantă din viața persoanei suferinde de durere cronică. Senzațiile, descrise de pacient, se marchează, de obicei, cu ajutorul unor chestionare standardizate, dar care, deseori, nu sunt în stare să includă tot diapazonul variațiilor.

Cum ați descrie durerea proprie?

SMUP2 desc

RU
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN vol. II – performance

26 августа 2017 / 15:00 – 21:00
Zpațiu (Земский Музей)
(ул. Ал. Щусев, 103, Кишинев)

Существуют различные методики исследования боли и вместе с тем, параметризация показателей и их приведение к общему знаменателю. При этом, боль всегда остается индивидуальным чувством, как на физическом, так и на интеллектуальном/ментальном уровнях.

Современные инструменты регистрации болевых ощущений пациента, не достаточны для характеристик и параметров для корректного менеджмента боли. Для более подробного изучения индивидуальности болевой перцепции существует практика ассоциации боли с другими чувствами, способными описать ощущения пациента. Таким образом, главной целью проекта является ознакомление с вариабельностью болевой перцепции у пациентов и здоровых людей*, с возможностью применения данной информации для разрешения фундаментально важных вопросов касающихся комплаенса между пациентом и доктором.

Мы хотим рассказать не только о важности данной проблемы в области медицины, но и обратить внимание на высокую социальную роль данного вопроса. Таким образом может быть достигнута наиболее эффективная работа для правильного менеджмента боли.

Боль, является не только физическим ощущением, вовлекающим отдельные органы и системы, но и серьезной мультидисциплинарной патологией требующей особого внимания и подхода.   Являясь многоплановой наукой, менеджмент боли должен осуществляться всесторонне и постоянно. Речь идет не только о боли в условиях стационара и клиники, где боль является рутинной находкой для практикующих врачей, в первую очередь речь идет о личных счетах* пациента с проблемой боли.

Вариабельность описываемых ощущений пациента, не позволяет применять стандартные подходы для разрешения проблемы, именно поэтому стоит уделить особо трепетное отношение данному вопросу всем вовлеченным лицам.

Наиболее ярким способом запечатления эмоций, мы выбрали снимок, отражающий один момент из жизни пациентов страдающих хронической болью. Ощущения, описываемые пациентами будут регистрироваться согласно регламентированным опросникам, которые часто не включают всего диапазона вариаций.

Как Вы могли бы описать свою боль?

 

32

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

#13 Orașul și Culturile Lui cu Céline Brunko și Moritz Holenstein [CH]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Ce fel de flori avem?
16 august 2017, ora 19:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Céline Brunko și Moritz Holenstein au devenit interesați de Chișinău în timpul ultimei lor vizite la Zilele Spațiului Public în 2016 și respectiv au decis să conducă un proiect de cercetare asupra intereselor comune. Proiectul “What kind of flowers do you have?” (”Ce fel de flori avem?”) abordează diferențele culturale și o perspectivă subiectivă asupra Chișinăului. Punctul de start al proiectului este interesul în planificarea urbană, arhitectură și spațiul public raportate la diversitatea pe care o oferă orașul Chișinău și identitatea sa unică. Scopul proiectului constă în explorarea conceptelor de post-comunism și modernism socialist prin prizma arhitecturii și unor spații și locuri cu o încărcătură puternică datorită semnificației sale istorice, dar și posibilitatea de recontextualizare a acestora. Céline și Moritz vor face o prezentare și vor genera o discuție la acest subiect miercuri, pe 16 August începînd cu ora 19:00. Proiectul finalizat va fi expus sub forma unei video proiecții și într-o publicație la sfârșitul acestui an.

Céline Brunko este o artistă din domeniul fotografiei și artei video, în prezent activând la Centrul de Fotografie din Winterthur, Elveția. Înainte de studiile ei în artele plastice Céline a activat în domenii precum marketing, teatru și muzeologie. Este absolventă licențiată a Universității de Arte Plastice din Zurich specializată în fotografia despre colonizarea spațiului în contextul secolului 21. În lucrările sale, Céline contestă influența puterii asupra structurilor sociale, producerii informației și formării identităților. Ambianța din spațiul video-instalațiilor ei este un instrument important pentru conștientizarea contextului.

Moritz Holenstein activează ca arhitect și predă drept asistent al catedrei Gigon Guyer la ETH Zürich. El a construit o casă fiind arhitect liber profesionist și lucrează din 2012 pentru oficiile Staufer & Hasler și Meili & Peter drept coordonator de proiect pentru diverse competiții și proiecte cum ar fi cooperative culturale și locative. Moritz a absolvit Universitatea ZHAW din Zürich în 2012 cu teza de master despre transformarea clădirii unui oficiu într-un sector cu o gentrificare continuă. Programul care și l-a setat pentru lucrul său investighează ideea posibilității de transformare a unui complex de oficii construit in anii 1960 într-un concept diferit a tipului de locuință compactă cu diversitate socială sporită. Lucrările și proiectele sale includ idei de sustenabilitate ecologică și cât de mult este necesar de a adăuga pentru a adapta arhitectura la necesitățile progresului și a menținerii sau chiar avansarea calităților arhitecturale.

Această prezentare face parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și este susținută de Ministerul Culturii al Republicii Moldova în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public.
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane.

EN
– – – – –

#13 City and Cultures with Céline Brunko and Moritz Holenstein [CH]
a cycle of presentations in the frame of  Public Space Library program

What kind of flowers do you have?
August 16, 2017, 7 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

Céline Brunko and Moritz Holenstein became interested in Chisinau during their last stay at the Public Space Days in 2016 and decided to make together a research project about the overlapping interests. The project “What kind of flowers do you have?” is dealing with the fact of cultural differences and a subjective view on Chisinau. Their interest on city-planning, architecture and public space related to the different qualities and unique identity of Chisinau is the starting point. The aim is to deal with the post-communism and soviet-modernism topic with focus on architecture and places which have a strong meaning because of their past and re-contextualize them. Céline and Moritz will present themselves and show some research material about the project to open up a discussion on Wednesday 16th of august 2017 starting with 7 pm. The finished project will be presented in form of a video screening and a publication at the end of the year.

Céline Brunko is a photography and new-media based artist and works in the Centre of Photography Winterthur in Switzerland. Before her studies in fine arts she worked in different branches like marketing, theatre and museum. She graduated from the University of Fine Arts in Zürich with a Bachelor in specification of photography about the colonization of the space in the 21th century. In her works she questions the influence of power on social structures, production of knowledge and formed identities. The atmosphere in her room- video-installations is an important instrument to create an awareness to the context.

Moritz Holenstein works as an architect and teaches as an assistant at the chair of Gigon Guyer at the ETH Zürich. He has built a house as a self-employed architect and works since 2012 for the offices Staufer & Hasler and Meili, Peter as project leader for several competitions and projects for example culture and housing cooperative. He graduated from the University ZHAW Zürich in 2012 with a Master thesis about the transformation of an office building in a district with an ongoing gentrification. The program he set for his work questioned if it would be possible to transform an office building from the 1960s into a different concept of compact living with a high social diversity. It also contains thoughts to ecological sustainability and how much it needs to add to transform the architecture to its new use and keep or even increase the architectural qualities.

This presentation is part of the series City and Culture and is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova in the frame of Public Space Library program.
The series City and Culture aims to explore the CITY and the urban life from a variety of perspectives: anthropological, historical, philosophical, political, artistic etc.

mcrm

final-verde-sergiu-aprobat-n-font4d

Asociația Oberliht invită cetățenii activi să participați la seminarul Algoritmul procesului decizional în cadrul Autorităților Publice Locale și posibilități de participare a societății civile – seminar cu juristul Anatolie Albin, pe data de 5 august 2017, ora 10:00 – 14:30, Sala Mică / Casa Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Unul dintre motivele din care cetățenii nu sunt motivați să se implice în procesul decizional la nivel local, regional și național, este percepția potrivit căreia procesul administrativ (autoritățile publice locale, reglementările și normele, procedurile) ar fi complexe, imprevizibile, dificil de influențat și arbitrar.

Cetățenilor le este greu să intervină într-un proces al cărei logică le este neînțeleasă, să influențeze decizii, să monitorizeze activitatea unor instituții al căror rost de multe ori le este neclar, să scrie petiții și solicitări unor instituții ale căror competențe sunt necunoscute.

Scopul acestui seminar este de a instrui grupul de participanți despre logica procesului administrativ, modurile în care cetățenii pot participa la procesul decizional, pot influența decizii, pot propune măsuri și inițiative, pot monitoriza activitatea autorităților publice de diferit nivel. În cadrul seminarului participanții vor învăța să:

  • înțeleagă distribuția de competențe între diverse instituții publice;
  • utilizeze normele, standardele și reglementările în privința: accesului la informație, transparența în procesul decizional, principiile administrației publice locale, alte drepturi (studiu de caz: Traseul unei scrisori la primărie);
  • monitorizeze activitatea unei instituții publice (primărie, direcție, pretură etc.) în baza informațiilor existente (rapoarte, site-uri oficiale, mass-media, ședințe publice);
  • solicite informație privind diverse aspecte ale activității unei instituții publice;
  • localizeze documentele, actele normative și formularele relevante;
  • completeze formulare, adresări, petiții, solicitări și alte tipuri de documente;
  • monitorizeze răspunsul autorităților publice locale la solicitările adresate;
  • gândească scenarii alternative pentru diverse situații (în cazul lipsei răspunsului sau unui răspuns parțial sau întârziat din partea autorității publice, în cazul refuzului autorității publice de a furniza o anumită informație etc.);

Anatolie Albin, este jurist de profesie. Născut la data de 28.08.1981 în or. Rîșcani. În 1998 a absolvit școala medie nr. 2 din or. Rîșcani. În anul 2003 a absolvit facultatea de drept din cadrul USM, specialitatea drept public. În perioada anilor 2004-2007 a activat în calitate de funcționar public în cadrul direcției juridice a Ministerului Economiei RM, 2008-2011 juristconsult la agenți economici, 2012-2014 stagiu în avocatură, 2014 pînă în prezent partener în cadrul companiei de consultanță KNOSTIC.

Domenii de expertiză: corporativ, administrativ, civil, comercial, obștesc, parteneriatul public privat, ecologic, soluționarea extrajudiciară a disputelor. Limbile vorbite: română, rusă, engleză.

Este convins că  învățarea în permanență și evoluarea cu schimbările produse sunt cheile succesului atît pe plan profesional cît și personal.

Pentru a participa la seminar vă rugăm să completați formularul.

Data limită de înscriere la seminar este 31 iulie.

Pagina fb a evenimentului

„Urmele erau încă acolo. Dar timpul le va şterge încet şi nu va mai rămâne nimic”

– Edgar Hilsenrath

Un val de extremism de dreapta, xenofobie, naţionalism, rasism şi antisemitism inundă din nou ceea ce credeam că sunt societăţi deschise şi democratice, încolţindu-ne pe noi toţi şi toate, saturând interacţiunile sociale cu frică şi ură faţă de „celălalt” – inamic invizibil şi adesea imaginar, care se schimbă odată cu interesele politice dominante.

Continue Reading »

fb_event (1)

RO

21-23 iulie
Zpațiu, Chișinău

Cum reflectă ilustrațiile realitățile politice? Care este potențialul desenului în comparație cu textul și fotografia? Cu strategii narative precum cartografierea și storyboarding vom reflecta reprezentarea puterii în spațiul public, zonele de conflict social și a stării politice din Chișinău. 

Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO

#12 Orașul și Culturile Lui cu Antoine Pickels [BE]
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

SIGNAL și Klaxon: Corpul dinăuntrul orașului
28 iunie 2017, ora 20:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Continue Reading »

Spațiul IN SITU
12 – 16 iunie 2017

Zpațiu (str. Al. Șciusev, 103, Chișinău)

IN SITU este o rețea care aduce împreună programatori pasionați de noi forme ale artei și spațiului public, și care începând cu 2003 dezvoltă proiecte europene comune. Până în prezent IN SITU a susținut peste 180 de artiști, și a adunat 25 de parteneri cu experiențele practice și artistice diferite, venind din 17 țări. Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO

Atelier Vast – Savurează procesul
6 iunie 2017, ora 19:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Atunci cînd atragem atenția prea mult la rezultatul final, tindem să neglijăm bucuria muncii, bucuria actului de a produce. În fapt, doar clienții curioși vor aprecia atenția către detalii cu care tratăm obiectele noastre. Cum am putea face această muncă mai vizibilă? Continue Reading »

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

#11 Orașul și Culturile Lui cu Dinara KANYBEK kyzy
un ciclu de prezentări în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public

Biblioteca noului format: o încercare de a regîndi funcția și sensul spațiului public
1 iunie 2017, ora 19:00

Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău) Continue Reading »

Next Page »