Publicăm o scrisoare comună pe care am expediat-o în luna iulie 2019 în adresa MECC.

Șapte organizații partenere, care operează în mod regulat în centrul cultural Zpațiu, fac un apel către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, cu scopul de a înființa Centrul Național de Artă și Cultură Contemporană în clădirea fostei Case a Zemstvei Guberniale. Continue Reading »

EKKM in 2019 with works on permanent display by Neeme Külm “House”, 2015, Kirill Tulin “IDA “(East), 2017 and Sigrid Viir “Holiday”, 2019

– – – scroll down for English – – –

Curatoriatul în afara contextului instituțional – 3 prezentări publice cu participarea Natašei Bodrožić (Zagreb), Majei Ćirić (Belgrad) și a lui Anders Härm (Tallinn)
26, 27 și 28 februarie 2020, ora 19:00
locație: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Vă invităm la o serie de prezentări publice dedicate practicii curatoriale în afara contextului instituțional, cu participarea Natašei Bodrožić (Zagreb), Majei Ćirić (Belgrad) și a lui Anders Härm (Tallinn). Curatorii invitați își vor împărtăși experiența proprie de lucru obținută în cadrul diverselor proiecte internaționale, cum ar fi Bienala de Artă de la Veneția, Bienala Tinerilor Artiști din regiunea Mediteraneană etc., își vor prezenta contextele în care activează și subiectele de interes public, aducând exemple de noi platforme puse la dispoziția artiștilor și a publicului interesat de arta contemporană.

Entrance to the Zone from the film “Stalker” (1979, by Andrey Tarkovsky), current building of EKKM on the left

26 februarie 2020, 19:00
Activând Muzeul prin Instituționalizare
Cazul Muzeului Autoproclamat de Artă Contemporană din Estonia (EKKM) – discuție publică cu Anders Härm (Tallinn)
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Nu există un slogan mai potrivit pentru EKKM decât „fake it ‘till U make it”. Înființat în noiembrie 2006 ca un squat, condus de patru artiști / curatori (Neeme Külm, Marco Laimre, Elin Kard, Anders Härm) și o gașcă de studenți entuziaști de la diferite facultăți de artă ale academiei, muzeul de artă organizat după în baza principiului „fă-o singur” este în prezent una dintre cele mai importante non-instituții de artă din Estonia. Născut din nemulțumirea față de scena artei locale și din dorința sinceră de a face lucrurile diferit, EKKM s-a creat din senin ca un gest punk, aproximativ în același timp în care Muzeul de Artă din Estonia și-a deschis noul sediu în primăvara lui 2006. Noul și extravagantul muzeu de artă Kumu nu a satisfăcut fondatorii EKKM din punct de vedere conceptual și ideologic, astfel au decis să ofere un alt tip de platformă curatorială și artistică pentru operatorii de artă internaționali și locali, ca o non-instituție în serviciul contra-publicului, folosind cu nerușinare titlul deturnat de muzeu de artă și capitalul său simbolic venit pe neașteptate.

S. Denny, Theme parks for extraction, MAK

27 februarie 2020, 19:00
Instituția Art Et Cetera – prelegere publică cu Maja Ćirić (Belgrad)
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Prelegerea va porni de la vasta moștenire a curatoriatului, ca o formă de instituire a valorilor prin intermediul unor metode curatoriale și sociale specifice, dar se va concentra pe narațiunile și atitudinile actuale care extind inevitabil și progresiv rolul unei instituții de artă în cadrul societății contemporane. Posibilitatea unei instituții idealiste, non-toxice, non-corupte, sensibile la context, eco-conștiente, nedependente și hiperactive va fi discutată din punct de vedere curatorial.

Centrul sportiv și comercial Koteks Gripe, Split, Croația

28 februarie 2020, 19:00
Peisajele Culturii de Consum în Iugoslavia Socialistă – prezentare de carte și discuții cu Nataša Bodrožić (Zagreb)
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

„Peisajele Culturii de Consum în Iugoslavia Socialistă” (publicată de Loose Associations/Onomatopee, Zagreb, Eindhoven, 2018) este cea mai recentă publicație produsă în cadrul proiectului Motel Trogir, care din 2013 și-a propus să reinterpreteze critic, evalueze și salvgardeze modernismul arhitectural de la mijlocul secolului XX din Croația și din regiunea fostei Iugoslavii. Iugoslavia socialistă a fost un experiment unic cu forme sociale progresiste la care s-a corelat dezvoltarea urbană și cea spațială. De la sfârșitul anilor ’60 până la dezintegrarea țării în anii ’90 a fost o perioadă caracterizată de ambiguitate: în timp ce, după unii cercetători, reformele economice orientate spre piață au adus o deschidere și o liberalizare foarte necesare, potrivit altora, acestea au marcat începutul sfârșitului unei cereri revoluționare de egalitate. Astfel, anti-utopismul bunăstării consumatorilor s-a reflectat în creșterea clasei de mijloc cu obiceiurile și gusturile sale ușor de recunoscut.
Cartea abordarea în profunzime această perioadă, care a adus schimbări sociale și economice semnificative, urmărind o tipologie arhitecturală specifică. Ea se concentrează pe centrul sportiv și comercial Koteks Gripe din Split și complexe arhitecturale similare din Sarajevo, Novi Sad și Pristina, toate proiectate de arhitectul din Sarajevo, Živorad Janković și asociații, și include, treptat, considerații mai largi asupra practicii arhitecturale, disputelor și fuziunilor din cadrul proiectul modernist iugoslav.
De asemenea, prin intermediul proiectului Motel Trogir, Nataša va încerca să reflecteze asupra activității sale de aproape un deceniu în domeniul din ce în ce mai mult etichetat drept „activism de patrimoniu”.

Acest program este organizat în cadrul Cursului Curatorial de Iarnă adresat studenților și educatorilor, artiștilor și curatorilor emergenți și celor stabiliți, interesați de practica curatorială în domeniul artei contemporane: http://www.oberliht.com/curs-curatorial/

Curatorship outside the institutional context – 3 public lectures with Nataša Bodrožić (Zagreb), Maja Ćirić (Belgrad) & Anders Härm (Tallinn)
February 26, 27 and 28, 2020, 7 pm
place: Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Sciusev str., Chisinau)

Feel invited to join the series of public lectures dedicated to curatorial practice outside the institutional context with participation of Nataša Bodrožić (Zagreb), Maja Ćirić (Belgrad) and Anders Härm (Tallinn).
The invited curators will share their own work experience gained in various international projects, such as The Venice Biennale, Mediterranea Young Artists Biennale, etc., will present the contexts in which they operate and topics of public interest, bringing examples of new platforms made available to artists and audience interested in contemporary art.

February 26, 2020, 7pm
Performing the Institutional, Becoming the Museum
The Case of the Self-Appointed Museum of Contemporary Art of Estonia (EKKM) – public talk with Anders Härm (Tallinn)
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Sciusev str., Chisinau)

There is no better catchphrase for EKKM than “fake it ‘till U make it”. Started in the November 2006 as a squat run by four artists/curators (Neeme Külm, Marco Laimre, Elin Kard, Anders Härm) and a bunch of enthusiastic art students from different faculties of the academy, the do-it-yourself art museum is now one of the most important non-institutions of art in Estonia. Born out of the dissatisfaction with the local art scene and the sincere wish to do things differently, EKKM created itself out of the blue as a punk gesture approximately at the same time when the Estonian Art Museum opened its new headquarters in the spring of 2006 – the new and fancy Kumu art museum did not satisfy the establishers of EKKM conceptually nor ideologically, so they decided to provide a different curatorial as well as artistic platform for the international and local art workers as a counter-public non-institution using impudently the detourned title of the art museum and the symbolic capital, that quit unexpectedly, came with it.

February 27, 2020, 7pm
The Institution of Art Et Cetera – public lecture with Maja Ćirić (Belgrade)
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Sciusev str., Chisinau)

The lecture draws from the vast legacy of curating, as a form of instituting values by the means of specific curatorial and social methods but focuses on the current narratives and attitudes that inevitably and progressively expand the role of an art institution within the contemporary society. The possibility of an idealistic, non-toxic, non-corrupt, context-responsive, eco-conscious, non-dependable and hyper-active institution will be discussed from the curatorial point of view.

February 28, 2020, 7pm
Consumer Culture Landscapes in Socialist Yugoslavia – book presentation & talk with Nataša Bodrožić (Zagreb)
Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Sciusev str., Chisinau)

„Consumer Culture Landscapes in Socialist Yugoslavia” (publishers: Slobodne veze/Loose Associations (Zagreb) and Onomatopee (Eindhoven) is the latest publication produced within the Motel Trogir project, which since 2013 deals with critical reinterpretation, evaluation and preservation of the mid 20th century architectural modernism in Croatia and wider region of ex Yugoslavia. Socialist Yugoslavia was a unique experiment with progressive social forms that were matched by specific urban and spatial development. Since the end of the 1960’s until the country’s disintegration in the 1990’s is a period of ambiguity: while according to some researchers, the market-oriented economic reforms brought a much needed opening and liberalization, according to others it marked the beginning of an end of the revolutionary demand for equality. Thus, the anti-utopianism of the consumer welfare reflected in the rise of the middle class with its recognisable habits and taste.
Following a specific architectural typology, this book delves into this period which brought along social and economic changes. It focuses on the sports and shopping centre Koteks Gripe in Split and similar architectural complexes in Sarajevo, Novi Sad, and Prishtina all designed by the Sarajevo based architect Živorad Janković and associates, gradually expanding towards broader considerations of the architectural practice, contention and coalescence within the Yugoslav modernist project.
Also, Nataša will try to reflect on the last (almost a) decade of being active in the field more and more labeled as „heritage activism“ through the Motel Trogir project.

This program of public lectures is organized in the frame of the Winter Curatorial Course addressed to students and educators, emerging and established artists and curators, interested in curatorial practice in the field of contemporary art: http://www.oberliht.com/curs-curatorial/

– – – scroll down for English – – –

RO

Oleksiy RADYNSKI [UA] – proiecție de scurtmetraje

19 februarie 2019, ora 19:00
locație: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Invităm amatorii de filme documentare la proiecția de scurtmetraje ale regizorului și eseistului ucrainean Oleksiy Radynski, care se va desfășura în cadrul workshop-ului în domeniul filmului documentar „Storytelling experimental”. Filmele abordează teme precum conflictele urbane, urbanism și politica spațiului. Continue Reading »

РУ

«Скажи жизни, Да!» – форум театр – спектакль
15 декaбря 2019, 15:00
120 минут | язык русский
Zpaţiu / Прозтранство (Музей Земства, ул. А. Щусева, д. 103, Кишинёв)

Приглашаем вас принять участие в спектакле Форум -театра, который является результатом тренинга в рамках проекта «Скажи жизни “Да!”».
Проект ведет свою работу с 2018 года. Целью проекта является Разрушение стереотипов о сексуальном насилии через диалог переживших сексуальное насилие с обществом, формирование заинтересованности к данной проблеме. Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO

SIGNERS KOFFER – proiecție de film
un film de Peter LIECHTI [CH]
1995 | 88 min. | limba: germană | subtitre: engleză

3 decembrie 2019, ora 18:00
locație: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

“Sign Here” (cu titlul original: “Signers Koffer”) este un fel de road movie care prezintă o călătorie prin peisaje magice de-a lungul Europei. Din Alpii Elvețieni până în estul Poloniei, de la Stromboli până în Islanda, filmul este, de asemenea, o călătorie prin stări mentale și emoționale. Este oare Roman Signer, eroul „Sign Here”, un provocator? Nicidecum, mai degrabă un soi de poet-filozof căruia îi plac doar „instalațiile” sale temporare care se găsesc adesea a fi expuse prognozelor și pericolelor de incendiu și apă.

Continue Reading »

Festivalul Internațional de Film Queer Voices | Ediția II
13–16 noiembre 2019
Zpațiu / Zpace

Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău

NARAŢIUNI CONCURENTE
6 noiembrie 2019, ora: 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Manuel Mireanu – Marea Unire și Discursul Anticomunist
Andrei Timofte – Arhitectura Mobilă, Iași (2019)

Vă invităm la o prezentare publică cu participarea lui Manuel Mireanu, cercetător și politolog (Cluj) urmată de proiecția unei lucrări video a lui Andrei Timofte, artist (Iași)

Prezentarea de față propune două cercetări – una de ordin istorico-politic și alta de ordin vizual-artistic, aflate la o distanță de un secol și aparent distincte – Marea Unire produsă în 1918 și procesul agresiv de transformare urbană prin care trece orașul Iași în prezent. Împreună cu invitații noștri vom încerca să identificăm similitudini și paralele între amblele evenimente/fenomene și să identificăm mecanismele ce au stat / stau la baza lor.

Continue Reading »


RO

ZAAS: Arta Angajată Social  – masă rotundă
15 octombrie 2019, ora: 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Ce este Arta Angajată Social? Vă invităm să cunoaștem studii de caz și de implicare a artiștilor, curatorilor și muncitorilor din sfera culturii în situații ce vizează transformările sociale de la noi și din regiune, să discutăm despre temele și modalitățile lor de lucru. Discuția va avea în calitate de participanți activiști, artiști, cercetători și arhitecți din Chișinău, și invitați din orașele Bișkek, Kiev, Minsk, Moscova și din alte orașe, participanți la programul Art Prospect Intensive în Arta Angajată Social.

Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO

AUTOPCITY – proiecție de film
un film documentar de Stefan RUSU [MD]
2015 | 73 min. | limba: română, rusă, engleză | subtitre: engleză

15 octobrie 2019, ora 20:00
locație: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Filmul este un documentar investigativ ce exploră un oraș în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, sociologi, activiști urbani și artiști vizuali am investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței în 1991. De-a lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care le-ar avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa arhitectului A. Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general (PUG) din 2007.
Continue Reading »

RO

Limba noastră-i foc ce arde de Artiom Zavadovsky [MD] – performance
20 septembrie 2019, ora: 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Cuvintele te pot răni, te pot ucide. Cuvintele te pot umili, te pot face să te urăști pe tine însuți. Ca flăcările toride, ele pot lăsa urme netrăcătoare. Taxonomia asta socială și politică te definește ca om. Ce faci cu ea?

Performance-ul lui Artiom Zavadovsky explorează modul prin care discursul instituțional și cel individual afectează personalitatea în contextul statal și cel social.
Continue Reading »

Next Page »