Still-3-romulus

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

AMINTIRI DIN IAȘI – premieră în Moldova
ROMULUS BALACZ / 2015 / 56 min
Proiecție de film și discuție cu regizorul

31 august 2016, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

“În 2013 am descoperit o carte ce vorbea despre un eveniment istoric din România, ţara mea natală, despre care nu ştiam nimic: participarea ei la Holocaust. Scrisă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de Matatias Carp, un avocat evreu din Bucureşti, cartea a fost ascunsă timp de zeci de ani de către autorităţile comuniste din România. Când am răsfoit-o am găsit o serie de fotografii făcute în timpul pogromului în oraşul Iaşi din România (al doilea oraş ca mărime din ţară). Imaginile dezvăluiau masacrul urban şi metodele folosite pentru a deporta şi a extermina evreii. La 74 de ani după eveniment am mers în România pentru a găsi locurile în care fuseseră făcute fotografiile. În doi ani am găsit aproape toate locurile şi am descoperit istoria acestei tragedii.”

filmul va fi în franceză cu subtitrări în română

intrarea este liberă

Acest film face parte din expoziția “Fragmente dintr-o Viață” care a avut loc la Iași între 27 iunie și 30 August 2016, și ca introducere la proiectul “Viitorul Memoriei” care se lansează la București în ianuarie 2017, ambele proiecte fiind curatoriate de Olga Stefan în colaborare cu partenerii locali.

Still-2-romulus

EN
– – – – –

SOUVENIRS DE IASI – premiere in Moldova
ROMULUS BALACZ / 2015 / 56 min
Film screening and discussion with the director

August 31, 2016, 7 pm
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

“In 2013, I discovered a book highlighting an historic event in Romania, my native country, which I knew nothing about : its participation in the Holocaust. Written during WWII by Matatias Carp, a Jewish lawyer in Bucharest, the book was hidden for decades by the Romanian communist regime.
Browsing through it, I came across a series of photographs taken during a pogrom in the Romanian city of Iasi (the 2nd biggest city in the country). The pictures reveal urban killings and the method used to deport and exterminate the Jews.
73 years after the event, I went to Romania looking for the locations of these photos. In 2 years, I have found almost all of them and discovered the history of this tragedy.”

the film will be in French with Romanian subtitles

the entrance is free

This film is part of the exhibition “Fragments of Life” which took place in Iasi between June 27 and August 31, 2016, and as an introduction to the project “The Future of Memory” which will be launched in Bucharest, January 2017, both curated by Olga Stefan in collaboration with local partners.

web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN – performance

13 – 14 august 2016 / ora 17:00 – 21:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Privind la durere și suferință cu ochii pacientului.

IASP (Asociația Internațională pentru Studiul Durerii) definește durerea drept o ”Experiență senzorială și emoțională dezagreabilă, asociată cu o leziune tisulară reală sau potențială, sau descrisă în termeni ce se referă la o asemenea leziune” .

Tu cum ai descrie senzația de durere?

Participă la prima manifestare de artă & știință.

”intrarea” este liberă

Acest performance face parte dintr-un proiect artistic ce urmează a fi prezentat în cadrul Conferinței Internaționale a Societății din Moldova pentru Studiul și Managementul Durerii. Scopul acestui performance este de a identifica impresiile subiective asupra durerii, privită nu doar ca un fenomen fiziopatologic, dar și ca o senzație a fiecărei ființe umane.

EN
– – – – –

SHOW ME YOUR PAIN – performance

August 13 – 14, 2016 / 5 – 7 pm
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Watching the pain and suffering through the patient’s eyes.

IASP (International Association for the Study of Pain) pain definition is “An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage.”

How would you describe the feeling of PAIN?

Participate at first art & science performance.

the ”entrance” is free

This performance is a part of art-project that will accomplish X International Conference of Moldovan Society of Study and Management of Pain. Aim of this performance is to show subjective impression about pain, not just like pathophysiological phenomenon, but also like a feeling of every human.

IMG_0016

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

ȘIVAIP: Un program de prezentări despre urbanism tactic și arhitectură participativă

30 iulie 2016, 16:00
Parcul Zaikin / Complexul Sportiv ASEM (sala de tenis)
str. Albișoara 86/4, Chișinău

În Acţiune: în căutarea oraşului intermediar de studioBASAR [RO]

Spaţiile intermediare, împreună cu utilizările lor, sunt unele dintre cele mai importante resures în activarea spaţiilor publice prin implicarea comunităţii. Uitându-ne la intermediar din diferite unghiuri, a generat o practică nouă, pe care am investigat-o prin câteva tipologii de unelte şi proceduri.

IMG_6680

”Construind fericirea” de Pylorama [UA]

Prezentarea are ca scop să exploreze comunitățile locale, care influențează procesele urbane prin intervenții micro-arhitectonice. Participanții vor afla ce înseamnă un ”mediu depresiv”, cine sunt ”războinicii pasivi”, cît de mult costă ”urbanismul tactic”, ce metode de ”lucru în teren” există în Ucraina și altele. Membrii colectivului Pylorama vor oferi o scurtă analiză a propriilor lor proiecte. Pe lîngă prezentarea teoretică, un atelier practic va urma timp de o săptămînă în Parcul Zakin.

Pylorama-Chișinău-2

Acțiunile spațiului public de Balint TOTH [HU]

Spațiu public e o etapă comună în viețile noastre, care ne determină în fiecare zi. Îmbunătățirea calității acestuia e o provocare pentru designerii urbaniști, iar schimbările importante pot fi cauzate printr-o prezentă și acțiuni simple. În această prezentare, prin intermediul cîtorva exemple din Budapesta, vom analiza diferite instrumente de intervenție în spațiu public.

d-(15)

prezentările vor fi în limba engleză

Aceste prezentări sunt parte a programului Școlii Internaționale de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”. Școala de Vară este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ, în colaborare cu alte colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), Asociația Ahitecților Peisagiști din România, precum și participanți din România, Ucraina și Ungaria.

web

EN
– – – – –

SIVAIP: A series of presentations about tactical urbanism and participative architecture

July 30, 2016, 4 pm
Zaikin Park / ASEM Sport Complex (tennis room)
Albisoara str. 86/4, Chisinau

In action: searching for the Intermediary city by studioBASAR [RO]

Intermediary spaces, along with their related uses, are one of the most important resources in the activation of public spaces through community engagement. Looking at the intermediary from different angles generates a new urban practice, which we investigate through several typologies of tools and protocols.

”Building the hapiness” by Pylorama [UA]

The lecture is going to explore local communities, which influence urban pro¬cesses through micro-architectonic interventions. Participants will learn what “depressive environment” is, who the “passive warriors” are, how much the “tactical urbanism” costs, which methods of “field work” exist in Ukraine etc.
Members of the collective will give a brief analysis of theirs own projects. Besides theoretical lecture, a joint practical workshop in Zaikin Park will be taking place for one week.

Public space acts by Balint TOTH [HU]

Public space is the common stage of our lives, which determines our everydays. Improving its quality is a challenge for urban designers, but important changes can be caused by simple presence, and acts. In this presentation we look into different tools of public space interventions through Budapest examples.

all presentation will be in English

These presentations are part of International Summer School „Arhitecture – Installations – Landscaping”. The summer school is organized by Oberliht Association, the Association of Architects “Archilitic” (Chisinau, Moldova), MIEZ Architecture Lab, in collaboration with other international architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), Romanian Landscape Architects Association, participants from Romania, Ukraine and Hungary.

IMG_9772

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

ȘIVAIP: Un program de prezentări despre urbanism tactic și arhitectură participativă

26 iulie 2016, 14:00 – 15:30
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Orașele: Oameni vs. Natură de Diana CULESCU [RO] – prezentare

Această prezentare urmărește să ofere o scurtă introducere cu privire la activitatea peisagistului în mediul urban. Astfel, această expunere aduce participanților câteva informații referitoare la constrângerile întâlnite în lucrul cu elemente vii care au mai degrabă un comportament imprevizibil. În plus, aceasta evidențiază și motivele pentru care, în cazul în care acest demers este abordat ca o luptă între om și vegetație, natura va ieși (aproape) întotdeauna învingătoare în oraș.

20160701_141803

Plan de integrare urbană, Caracas (Venezuela) de Aura PELLICCIONE [IT/VE] – prezentare

Domeniul meu de cercetare investighează dinamicile sociale ale orașului Caracas. Aceste dinamici răspund nu numai condițiilor planificării centralizate ale orașului, dar inclusiv și consecințelor unei planificări urbane spontane. Un exemplu evident este modul în care zonarea orașului prin activități a forțat cetățenii să călătorească zilnic cu mașina, generînd o nouă relație om – oraș care este foarte superficială. Dinamicile care rezultă din această nouă relație degradează calitatea vieții urbane. Am decis să studiez în detalii una dintre cele mai importante axe ale orașului, Franca (Caracas, Venezuela).
Analiza diverselor dinamici urbane va contribui la formularea unor strategii speciale de ocupare care nu corespund concepției de spațiu privat, dar care integrează diverse utilizări publice.

Foto1

Tehnologii digitale și spațiul public de Ale GONZALEZ [ES] și David JUAREZ [ES] – prezentare

În această prezentare vom vedea cîteva proiecte a căror scop este de a dezvolta și regîndi spațiu public cu concepte și instrumente ale tehnologiilor digitale.

public-space-tools

prezentările vor fi în limba engleză

Aceste prezentări sunt parte a programului Școlii Internaționale de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”. Școala de Vară este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ, în colaborare cu alte colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), Asociația Ahitecților Peisagiști din România, precum și participanți din România, Ucraina și Ungaria.

EN
– – – – –

SIVAIP: A series of presentations about tactical urbanism and participative architecture

July 26, 2016, 2 – 3:30 pm
Zpace (The House of Gubernial Zemstva)
Al. Sciusev str. 103, Chisinau

Cities: people vs. nature by Diana CULESCU [RO] – presentation

This presentation aims to provide a short introduction regrading the landscape architects’ work within the urban environment. Thus, it is bringing for the participants some information about the constraints of working with living elements that have a rather unpredictable behaviour. Furthermore, it is emphasising the reasons why, if this demarche is tackled as a battle between man and vegetation the nature (almost) always will be victorious in the city.

Plan of urban integration, Caracas (Venezuela) by Aura PELLICCIONE [IT/VE] – presentation

I research of the social dynamics of Caracas as city, these dynamic respond not only to the morphological conditions of the city, but also of the consequences of a spontaneous urban planning. An obvious example is as zoning by activities has forced the citizen to travel by car from day to day, generating a relationship man – city very superficial. As a product of this relationship will have developed certain dynamics that in some way have favored the degradation of this relationship
I decide to focus my investigation in some of the most important axs of the city of Caracas (Venezuela) specifically given its status of road axis east-west with a vocation clearly Franca, utterly to pedestrian.
After analyzing various dynamic, posing special occupation strategies that do not respond to the conception of private space, but that integrate various public uses.

Digital technology and the public sphere by Ale GONZALEZ [ES] and David JUAREZ [ES] – presentation

In this presentation we’ll see some projects that propose to enhance and
rethink public space with concepts and tools that come from digital
technologies.

all presentation will be in English

These presentations are part of International Summer School „Arhitecture – Installations – Landscaping”. The summer school is organized by Oberliht Association, the Association of Architects “Archilitic” (Chisinau, Moldova), MIEZ Architecture Lab, in collaboration with other international architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), Romanian Landscape Architects Association, participants from Romania, Ukraine and Hungary.

web

Raportul întîlnirii scenei culturale independente din 8 aprilie 2016

Pe data de 8 aprilie 2016, în baza unei invitații publice, la Zpațiu a avut loc o întîlnire dedicată scenei culturale independente din Republica Moldova și a problemelor cu care aceasta se confruntă. În cadrul acestei întîlniri au participat reprezentanții unor organizații și inițiative culturale independente, artiști și persoane interesate.

Scopul acestei întîlniri a fost stabilirea unor eforturi comune în vederea consolidării scenei independente și obținerea unor schimbări structurale – politici culturale incluzive și transparente, concursuri pentru bugetele din cultură etc.

În acest sens a fost distribuit și un chestionar (link), pe marginea căruia au fost abordate următoarele subiecte:
1. Ce reprezintă scena culturală independentă ?
2. Care sînt cele mai importante probleme cu care se confruntă ?
3. Considerați necesară consolidarea scenei?
4. Cu ce puteți contribui la formarea unei scene culturale active în Chișinău / regiune?

Rezultatele chestionarul le puteți vizualiza în format PDF

La compartimentul consolidării scenei culturale independente și felul cum fiecare o definește, au fost expuse următoarele păreri:
– scena independentă înseamnă un grup de organizații care se regăsesc într-o imagine comună
– o scenă funcționează ca o rețea de organizații care se susțin reciproc și acționează comun în sectorul cultural pentru beneficiul tuturor
– promovarea noilor actori ar contribui la dezvoltarea sectorului cultural
– consolidarea scenei presupune atingerea unui scop comun. Abordarea unor principii care ar defini scena independentă ar putea facilita consolidarea ei

Despre statutul de independență a unei inițiative / organizații culturale, menționăm următoarele păreri:
– independența înseamnă că statul sau nici o altă autoritate nu intervine în termeni de conținut
– independența presupune mai multe dimensiuni, una din ele se referă la libertatea editorială
– independența unei inițiative este definită de dorința de a experimenta, asumarea unui rol și calitatea produsului artistic
– criteriul de independență abordează și caracterul comercial / non-comercial al produsului artistic: dacă contează sau nu calitatea produsului
– necesitatea stabilirii unor principii care definesc o activitate comercială de una necomercială
– găsirea unor metode alternative de întreținere și susținere financiară a propriilor activități ar proteja statutul non-comercial al produsului artistic, acesta fiind independent față de piață.

Deasemenea în cadrul discuției, participanți au venit cu o serie de recomandări pentru dezvoltarea sectorului cultural:
1. nevoia de a crea un centru care sa asigure cu spații de lucru inițiativele și organizațiile culturale independente
2. necesitatea unor politici publice clare și echitabile pentru toți actorii culturali, o infrastructură durabilă care ar facilita în viitor atît dezvoltarea inițiativelor cu experiență, cît și cele aflate la debut.
3. revendicarea unui statut de artist împreună cu uniunile de creație, în vederea asigurării artiștilor (neangajați în sectorul cultural guvernamental) cu protecție socială, medicală, pensii, etc.
4. despre importanța dimensiunii comerciale a activităților culturale: este necesară stabilirea unor politici publice echitabile de gestionare a fondurilor publice. În acest sens organizațiile culturale care activează în baza principiului de profit și care obțin o finanțare publică, ar putea restitui sau direcționa un procentaj din venit său la constituirea unui fond social, de interes public. De exemplu, Industria Cinematografică Franceză funcționează în baza unui procent alocat din veniturile unei companii de publicitate, acest lucru fiind stipulat în cadrul legal

La final s-a decis ca următoarele întîlniri să abordeze o anumită tematică. Subiectele propuse sunt următoarele:
– modele de finanțare a sectorului cultural,
– dimensiunea comercială în activitățile noastre,
– principiul care definește o activitate comercială de una necomercială.

liczy-sie-miasto

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Atelier de transparență bugetară în domeniul culturii la nivel local

13 mai 2016, 10:00 – 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Asociația Oberliht împreună cu inițiativa Liczy sie Miasto (Kalisz, Polonia) lansează un apel de participare la un atelier legat de creșterea transparenței privind bugetul public local, care se va desfăşura pe 13 mai 2016, între orele 10:00 – 18:00 la Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Șciusev 103, Chișinău, conform următorului program:
10:00 – 13:00 Prezentare generală a procesului de monitorizare bugetară: principii, instrumente, concepte
15:00 – 18:00 Atelierul metodologic

Atelierul este adresat managerilor culturali, directorilor de instituții de artă, operatorilor culturali independenți, artiștilor și altor actori interesați.

Atelierul are drept scop prezentarea unor modele de monitorizare a bugetului public local (în baza experienței poloneze), familiarizarea participanților cu instrumente de vizualizare a cheltuielilor bugetare în diverse sectoare precum și utilizarea acestor date de către operatorii culturali și publicul general.

Pentru a lua parte la Atelierul metodologic (13 mai 2016, ora 15:00-18:00) vă rugăm să transmiteți o scrisoare de intenție, prin email, la adresa: vladimir(a)oberliht.org.md, însoțită de un scurt CV și datele dvs. de contact pînă la data de 12 mai 2016, ora 18:00.

Atelierul va fi organizat în limbile Poloneză și Română.

participarea este gratuită *

Acest atelier este organizat cu suportul financiar al Fondului de Solidaritate Polonez / Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale și este susţinut de Fundaţia Cultural Europeană în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

* în limita locurilor disponibile

EN
– – – – –

Workshop on transparency of the budget in the field of culture

May 13, 2016, 10 am – 6 pm
Zpace (The House of Gubernial Zemstva)
Al. Sciusev str. 103, Chisinau

Oberliht Association, in collaboration with Liczy sie Miasto (Kalisz,Poland), calls for participation in a workshop on transparency of the local budget for culture, that will take place on May 13th, 2016, between 10 am – 6 pm at Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau). The workshop will be structured in 2 parts:
10:00 – 13:00 General presentation of the process of monitorization of the budget: main principles, tools, concepts
15:00 – 18:00 Methodological workshop

The workshop is intended for cultural managers, leaders of cultural initiatives, independent cultural organizations, artists and other interested actors.

The workshop aims to present various models of monitoring local budgets, instruments to visualize budget spending in different sectors and ways of using the date by cultural operators and the general public.

If you are willing to take part in the Methodological workshop (May 13, 2016, 3-6 pm) please send us an expression of interest, short CV and contact details via email to: vladimir(a)oberliht.org.md, by May 12, 2016, 6 pm.

The workshop will be held in Polish and Romanian languages.

participation is free *

This workshop is organized with the financial support of the Polish Solidarity Fund in Moldova and is supported by the European Cultural Foundation as part of Collective Action for the Commons program.

* considering the available places

logo

Connected_action_logo_logo_black_small

parkour-web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Proiecția filmului ”Parkour Jam Chișinău”

10 mai 2016, ora 19:30
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Între 14 și 16 aprilie 2016, în Chișinău și Orheiul Vechi a avut loc evenimentul Parkour Jam Chișinău 2016 – Arta deplasării în spațiul public. În cadrul acestuia au participat co-fondatorii francezi Belle Chau și Laurent Piemontesi – ”Art du Déplacement“, Matthias Mayer și Silke Sollfrank din Germania, precum și 30 de atleți moldoveni.
Acest eveniment a fost desfășurat pentru prima dată în Moldova, vor fi prezentate rezultatul a trei zile intensive de training. Filmul propune o înțelegere mai bună ce înseamnă ”Parkour”.

Vă așteptăm cu drag !

Acest eveniment este organizat de Akzente.

EN
– – – – –

Screening of film ”Parkour Jam Chișinău”

May 10, 2016, 7 pm 30
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Sciusev 103, Chisinau

From 14th to 16th April 2016 a Parkour Jam took place in Chisinau and Orhei Vechi with the French co-founders of „Art du Déplacement“ Belle Chau and Laurent Piemontesi, Matthias Mayer and Silke Sollfrank from Germany as well as 30 Moldovan parkour athletes.
These very intense three days of training were filmed and will now be screened for the first time. The film promises an insight in the deeper meaning of “Parkour” as urban art, but will also display an interesting mix of intensive physical training and fun. Let’s have a look!

This event is organized by Akzente.

welome3_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Shanghai – Martin ZET [CZ] – prezentare de artist

26 aprilie 2016, ora 18:00 – 20:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

În cadrul programului de rezidență pentru artiști CHIOȘC, artistul ceh Martin ZET se va afla la Chișinău timp de 3 săptămîni pentru a produce o lucrare în spațul public al orașului. Cu această ocazie vă invităm să-i vedeți lucrările și să-l cunoașteți personal.

Mail multe detalii aflați aici: http://chiosc.oberliht.com/2016/04/24/air-martin-zet/

„Prezentarea va fi bazată pe un interviu acordat unei reviste din Shanghai în 2015”

”intrarea” este liberă

Acest eveniment este parte a programului de rezidență artistică CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action. Adițional proiectul este susținut de Centrul Cultural Ceh din București: http://www.czech-it.ro/

neberys3_web

EN
– – – – –

Shanghai – Martin ZET [CZ] – artist talk

April 26 aprilie 2016, 6 pm – 8 pm
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

In the frame of the KIOSK artist in residency program Martin ZET, a Czech artist, will spend 3 weeks in Chisinau working on project for public space. We invite you to discover his works and to get to know him personally on Tuesday, April 26, 2016, starting with 6 pm.

More details find here: http://chiosc.oberliht.com/2016/04/24/air-martin-zet/

“Presentation of my work based on the interview made by one Shanghai magazine.”

the ”entrance” is free

This event is part of KIOSK AIR program and is organized in the frame of the Collective Action for the Commons project, supported by the European Cultural Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/connected-action. Additionally, the project receives support from the Czech Cultural Centre in Bucharest:  http://www.czech-it.ro/

pasa-pagina_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Pasa Página: Zilele Carții de Artist la Chișinău, 21 – 30 aprilie 2016

21 aprilie 2016 – deschiderea expoziției “Pasa-Página” și petrecere de lansare ‘PhotoMusic Night’ muzica și fotografie slideshow
Tipografia 5 Art Cluster
(Str. Vlaicu Pârcălab 45)

26 – 30 aprilie 2016 – atelier cu T.A.B. Travelling Art Books
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Program complet: http://pasapaginachisinau.blogspot.md/p/program_3.html

Fotografie de Sergey Melnitchenko (Odessa), Yoshinori Mizutani (Tokyo), Carlos Ventos (Barcelona), Maria Gutu (Chișinău) și alții.

Muzica: Codek, Sonix, Hermano, Shturman

Centrul pentru Artă Contemporană KSA:K (Chișinău, Moldova) prezintă evenimentul cultural PASA-PAGINA: Zilele Carții de Artist în Chișinău. Acesta va avea loc în diverse spații expoziționale alternative ale Chișinaului: Tipografia 5 Art Cluster (Str. Vlaicu Pârcălab 45) și Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str.Al. Sciusev 103), pe parcursul săptămînii 21-30 aprilie 2016, care coincide cu 23 aprilie Ziua Internațională a Cărții.
Pasa Página este un eveniment cultural care promovează artiși contemporani, în același timp prezintă o gamă largă de tipologii ale Cărții de Artist din Chișinău. Ce este o Carte de Artist? Dintre toate activitățile care vă voi aștepta zilele curente, veți urmări diverse abordări, influența acestora asupra disciplinei de Artă și rolul acestei în sfera Artei Contemporane.

”intrarea” este liberă

Informatii de contact:

Beatriz Calafell. EVS la Centrul pentru Artă Contemporană [Ksa:k]
e-mail : abcalafell@gmail.com
Telephone : +373 (0) 69216156

marinasulima_thecube_web

EN
– – – – –

Pasa Página: Days of the Artist´s Book in Chisinau, April 21 – 30, 2016

April 21 aprilie 2016 – opening “Pasa-Página” and opening Party “PhotoMusic Night” music and photography slideshow
Tipografia 5 Art Cluster
(Str. Vlaicu Pârcălab 45)

April 26 – 30 aprilie 2016 – workshop with T.A.B. Travelling Art Books
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Full program: http://pasapaginachisinau.blogspot.md/p/program_3.html

Photography by Sergey Melnitchenko (Odessa), Yoshinori Mizutani (Tokyo), Carlos Ventos (Barcelona), Maria Gutu (Chisinau) and more.

Music: Codek, Sonix, Hermano, Shturman

Center for Contemporary Art, Chisinau, Moldova-[KSA:K] presents the cultural event PASA-PAGINA: days of the Artist’s Book in Chisinau. It will take place at different alternative exhibition spaces of Chisinau: Tipografia 5 Art Cluster (Str. Vlaicu Pârcălab 45) and Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103), within the week 21-30 April 2016, coinciding the 23th April with the International Day of the Book.
Pasa Página is a cultural event to promote contemporary artists, as well as to present a wide range of typologies of Artists’ Books in Chisinau. What is an Artist´s book? Through the activities that will be waiting for you these days, we will see different approaches, explore and reflect on this Art discipline and its role in the Contemporary Art sphere.

the ”entrance” is free

Contact information:

Beatriz Calafell. EVS at [Ksa:k] Center for Contemporary Art
e-mail : abcalafell@gmail.com
Telephone : +373 (0) 69216156

Connected_action_logo_logo_black_small

flamenco-web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Feria de Abril 2016, Chișinău

17 aprilie 2016, ora 12:00 – 18:00

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Aprilie a început și «Feria» este plină de viață, corturile sunt pline de flori si culori, caii fermecați alearga prin parc. Dansatori de flamenco, cu pieptene în par și cu fata strălucind în soare, pregătiți-vă pentru zilele lungi și intense de dans, cântece și bucurie …
Comunitatea spaniolă de voluntariat, împreună cu Erasmus + / Tineret în Acțiune dorește să ofere posibilitatea fiecărui moldovean și persoanelor interesate de a împărtăși cu noi o zi de ”Feria”. Aici ai putea afla mai multe despre originea «Feria» din Sevilla, în sensul său în societatea Andaluziana, sa te bucuri de un documentar despre flamenco, precum și o expoziție de fotografie, împarțită în mai multe workshop-uri între diferite tipuri de flamenco si oameni din Sevilla, sa guști din mâncăruri spaniole tipice și cel mai important sa petreci o zi plină de culoare și veselă în comunitate care se bucură de «Feria» în Moldova.

Programul evenimentului:

12.00 – Deschidere. Ce înseamnă ”Feria de Abril” ?
12.30 – Trei modalități de a aplauda în stilul Flamenco
13.00 – Film documentar despre Flamenco
13.30 – Expoziția de fotografie și muzică Flamenco
13.40 – Atelier de dans ”Sevillanas”
14.00 – Servicii culinare spaniole
17.00 – Performance Flamenco
18.00 – Închidere

”intrarea” este liberă

Acest eveniment este organizat în urma apelului de participare pentru artiștii și inițiativele care activează în mod independent APEL ZPAȚIU (2016). Activitatea de la Zpațiu este susținută de Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

photo-web

EN
– – – – –

FERIA DE ABRIL – Flamenco exhibition and music

April 17, 2016, 12 am – 6pm

Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Al. Sciusev St. 103, Chisinau

April started and the Feria arrived to the city full of life. The lights are ready, flowers and colours are ubiquitous, charming horses are walking in the park, the flamenco dancers are moving gently, with the comb furnishing their hair and the sun shining in their face, getting ready for the long and intense days of dance, songs and enjoying the pure happiness it spreads.
The Spanish volunteer community together with Erasmus + programme wants to offer the chance to every Moldovan and all the other people around who are interested to share with us a day of Feria! With us, you will learn about the origin of the Feria of Seville, and its meaning in the Andalusia society. You will have the unique chance to enjoy not only a documentary about Flamenco and a photography exhibition, but be able to experience in several workshops the differences between diverse types of Flamenco and sevillanas. You will taste several delicious typical Spanish dishes – and the most important part: You will spend a colorful and cheerful day in our lively community, enjoying our small spot of the Feria in Moldova.

Event program:

12.00 – Opening. What does ”Feria de Abril” mean?
12.30 – Three types of flamenco clapping styles
13.00 – Flamenco documentary
13.30 – Flamenco photo exhibition
13.40 – Sevillanas dance workshop
14.00 – Spanish Meal Service
17.00 – Flamenco performance
18.00 – Closure

the ”entrance” is free

This event is organized as a followup of the open call launched for independent artists and initiatives CALL ZPACE (2016). The activity of the Zpace is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova and the European Cultural Foundation in the frame of Conected Action for the Commons program.

Connected_action_logo_logo_black_small

Next Page »Follow

Get every new post delivered to your Inbox.