Colectivul de artă Kolxoz, Zpațiu / 3rd Space Studio, 2020

– – – читайте ниже на русском – – –

RO

Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM și cu suportul CEC ArtsLink vă invită la o masă rotundă dedicată temei solidarității cu membrii comunității culturale independente din Republica Moldova, la care vor participa artiștii/ele și lucrătorilor/oarelor independenți/e din sfera culturii, beneficiari/e a Fondului Solidarității pentru Artiști/e Independenți/e din acest an.

Participanții/ele sunt invitați să-și expună părerea despre situația anului 2020 și modul în care au fost afectați/e de situația pandemică. În acest context, ne dorim o discuție despre rolul autorităților și mecanismele de suport de care dispun ele pentru a susține comunitatea de artiști independenți în situații de criză (similară cu cea provocată de COVID19). Totodată, vă invităm să analizăm posibilele modalități de suport reciproc identificate în sânul comunității culturale independente.

Discuția va avea loc sâmbăta, 19 decembrie 2020, începând cu ora 15:00. Detalii vor fi publicate în evenimentul FB: fb.com/events/897007981040002/

În urma campaniei organizate în luna noiembrie 2020, au fost acordate 48 burse pentru următorii artiști și membri ai colectivelor artistice:

Gutu Maria – fotografă, cineastă
Carolina Dutca / Valentin Sidorenko – artiști
Vadim Belocur – cineast
Ghenadie Popescu – artist vizual
Nicolai Ischimji – artist multimedia, arhitect
Veaceslav Fisticanu – pictor, profesor de artă
Victor Ciobanu – pictor, activist cultural
Anton Polyakov – fotograf
Alexandru Macrinici – dramaturg, activist cultural
Anna Bantiuc – artistă
Ramin Mazur / Ecaterina Șoșeva – fotografi
Maxim Polyakov – cercetător, curator, jurnalist cultural, artist

Teatrul Radical – 2 persoane
Cocoșul Roșu – 1 persoană
Asociația de Dezvoltare a Dansului Modern – 3 persoane
Azart – centrul de proiecte culturale – 3 persoane
Art-Labyrinth – 6 persoane
Moldox – 3 persoane
Art Platforma – 1 persoană
Teatru-Studio ritual-dramatic ZAO – 1 persoană
UR – Spațiu în Transformare – 2 persoane
Oberliht – 4 persoane
Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] – 3 persoane
teatru spălătorie – 3 persoane
Ritmurile Rezistenței / ROR – 2 persoane
Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova – 2 persoane

Despre campanie

Pe parcursul anului 2020, în contextul pandemiei COVID19, au fost expediate mai multe demersuri în adresa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM (MECC) privind nevoia implementării unor măsuri de protecție pentru artiști/ele independenți/e. În lipsa unui răspuns constructiv din partea MECC a fost lansată campania Fondul Solidarității pentru Artiști/e Independenți/e, cu scopul inițierii unei discuții publice pe marginea nevoii asigurării artiștilor/elor independenți/e cu un program de protecție socială. În cadrul campaniei se prevede organizarea unui concurs de granturi pentru artiști/e și lucrători/oare independenți/e din sfera culturii din Republica Moldova, a unei mese rotunde la tema nevoii adoptării un set de măsuri de protecție socială a artiștilor/elor (Legea Artistului) și crearea unei baze de date cu lucrări și proiecte de artă contemporană din Republica Moldova.

Susține campania!

Doritorii de a susține campania își pot direcționa suportul financiar pe contul Asociației Oberliht:
IBAN: MD05ML000002224425002678
Beneficiar: AO Asociaţia Tinerilor Artişti “Oberliht”
Codul fiscal: 1011620005103
Destinația plății: donație pentru campania Fondul Solidarității pentru Artiști/e Independenți/e

Bursele acordate în calitate de suport în cadrul acestei campanii satisfac doar într-o mică măsură nevoile curente ale membrilor comunității culturale independente și reprezintă mai curând un gest simbolic de atenție acordat comunității artistice pe fundalul absenței totale a unui sprijin din partea statului.

Organizator

Fondată în anul 2000 și bazându-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația „Oberliht” are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistică, utilizând spațiile publice. Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor profesională. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atât a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale și pledează pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune.

Parteneri

CEC ArtsLink promovează comunicarea internațională și proiectele inovative, axate pe colaborare și beneficiu mutual. Creăm și susținem programe care încurajează artiști în artele spectacolului, artiști vizuali, manageri culturali din Statele Unite și altele 37 de țări. În calitate de organizație internațională, credem că arta este cea mai cizelată și complexă cale de comunicare, și că munca artiștilor și a lucrătorilor în artă poate ajuta națiunile să treacă peste perioadele lungi de neîncredere, izolare și conflict.

Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, în calitate de organizație-umbrelă, reunește organizații neguvernamentale și inițiative necomerciale din sectorul culturii, care își desfășoară activitatea într-un mod autonom, fără imixtiunea statului sau sectorului comercial în politica lor curatorială și editorială.

Informație pentru contact
tel: 022 286317
email: info(a)noberliht.org
http://oberliht.org


Colectivul de artă Kolxoz, Zpațiu / 3rd Space Studio, 2020

РУ

Фонд Поддержки Независимых Художников/-ц – круглый стол

Ассоциация «Оберлихт» в партнерстве с Коалицией Независимого Культурного Сектора РМ, при поддержке CEC ArtsLink, приглашает на круглый стол, посвящённый солидарности с членами независимого культурного сообщества Республики Молдова. В событии примут участие независимые художники и работники культуры, бенефициарии программы Фонда Поддержки Независимых Художников этого года.

Участникам/цам предлагается выразить свою точку зрения о ситуации, сложившейся в 2020 году, и рассказать, как пандемия затронула лично их и их творчество. В обсуждении пойдёт речь и о роли властей, и о механизмах помощи с их стороны для поддержки независимого культурного сектора в кризисной ситуации (спровоцированной COVID-19), а также о способах взаимопомощи между членами независимого культурного сообщества.

Встреча пройдет в субботу, 19 декабря 2020, в 15:00.
Детали в мероприятии на Фейсбуке: fb.com/events/897007981040002/

В результате кампании, организованной в ноябре 2020 г., было выделено 48 стипендий следующим художникам и членам творческих коллективов:

Мария Гуцу, фотограф, деятель кино
Каролина Дутка / Валентин Сидоренко, художники
Вадим Белокур, кинорежиссёр
Геннадий Попеску, визуальный художник
Николай Искимжи, мультимедиа художник, архитектор
Вячеслав Фистикану, художник, преподаватель
Виктор Чобану, художник, творческий активист
Антон Поляков, фотограф
Александру Макринич, драматург, культурный активист
Анна Бантюк, художница
Рамин Мазур / Катерина Шошева, фотографы
Максим Поляков, исследователь, куратор, журналист, художник

Tеатр Radical: 2 человека
Cocoșul Roșu: 1 человек
Ассоциация Развития Современного Танца: 3 человека
Azart, центр культурных проектов: 3 человека
Art-Labyrinth: 6 человек
MOLDOX: 3 человека
Art Platforma: 1 человек
Ритуально-драматический театр ZAO: 1 человек
UR — Трансформация Пространства: 2 человека
Oberliht: 4 человека
Центр Современного Искусства [ksa:k]: 3 persoane
театр spălătorie: 3 человека
Ритмы Сопротивления / ROR: 2 человека
Коалиция Независимого Культурного Сектора РМ: 2 человека

О кампании

В течение 2020 года, в контексте пандемии, вызванной вирусом COVID-19, было отправлено несколько заявлений в адрес Министерства просвещения, культуры и исследований РМ (MECC) о необходимости применения некоторых мер поддержки для независимых художников/-ц. В отсутствии конструктивного ответа со стороны министерства была запущена кампания «Фонд солидарности с независимыми художниками/цами» с целью начала общественного обсуждения необходимости социальной поддержки независимых художников/-ц. В рамках кампании предусмотрена организация конкурса грантов для независимых художников/-ц и работников/-ц культурной сферы Молдовы, а также круглого стола на тему необходимости принятия пакета мер социальной поддержки художников/-ц (Закон художника) и создание базы данных работ и проектов молдавского современного искусства.

Поддержите кампанию!
Желающих поддержать кампанию просим направлять финансовую поддержку на счёт ассоциации «Оберлихт»:
IBAN: MD05ML000002224425002678
Бенефициар: AO Asociaţia Tinerilor Artişti “Oberliht”
Фискальный код: 1011620005103
Назначение платежа: donație pentru campania Fondul Solidarității pentru Artiști/e Independenți/e

Предоставленные в рамках этой кампании стипендии, удовлетворяют только часть текущих потребностей членов независимого культурного сообщества, и представляют собой символический жест внимания художественному сообщество ввиду отсутствия такового со стороны государства.

Организатор
Ассоциация «Оберлихт», основанная в 2000 году и зарекомендовавшая себя как независимый актор культурной сферы, ставит перед собой цель связать разобщённые художественные сцены и сформировать сообщество художников, используя публичное пространство. Ассоциация задаётся целью поддержать начинающих художников и способствовать их профессиональному развитию. Она развивает и поддерживает междисциплинарные платформы и проекты, которые создают связь как с местными художественными инициативами современного искусства, так и с международными, и выступает за устойчивый и независимый культурный сектор в Молдове и регионе.

Партнёры
CEC ArtsLink — международная организация, служащая целям развития культуры и искусства. На протяжении 50-ти лет CEC ArtsLink способствует международному сотрудничеству и взаимопониманию, осуществляя инновационные художественные проекты. Организация поддерживает программы, содействующие культурному обмену среди художников и арт-менеджеров из 37-ми стран мира. CEC ArtsLink искренне верит в способность искусства быть многогранным и продуктивным способом коммуникации, формирующим ценности знания, профессионализма и творчества.

Коалиция Независимого Культурного Сектора из Республики Молдова, в качестве объединяющей платформы, объединяет неправительственные организации и некоммерческие инициативы культурного сектора, которые действуют автономно без вмешательства государства или коммерческого сектора в их редакционную политику и кураторскую практику.

Контакты
тел.: 022 286317
e-mail: info@oberliht.org
http://oberliht.org

Asociația Oberliht în parteneriat cu CEC ArtsLink și Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova anunță un concurs de granturi pentru sprijinul artiștilor/elor și lucrătorilor/oarelor independenți/e din sfera culturii din Republica Moldova, care au fost afectați/e de situația pandemică declarată în legătură cu virusul COVID19.

Prin acest apel vor fi distribuite în jur de 30 de granturi în mărime de 5000 lei fiecare, drept suport financiar acordat artiștilor/elor și lucrătorilor/oarelor din sfera culturii, care nu au putut să își exercite activitatea profesională integral sau parțial, fiind limitați/e de restricțiile impuse în urma declarării Stării de urgență urmată de Starea de alertă în sănătate publică, începând cu 17 martie 2020.

La apel sunt invitați/te să răspundă artiștii/ele, curatorii/oarele, criticii/le, jurnaliștii/ele și activiștii/ele culturali/e, care activează autonom și care produc conținut artistic într-un mod independent, indiferent de comanditar (fie el public sau privat), și care au întâmpinat dificultăți financiare sau de alt ordin create de situația pandemică (au activat în lipsa unui contract de muncă pentru perioada martie-octombrie 2020 etc.). Continue Reading »

– scroll down for English –

RO

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE

Tururi de gunoi și misiuni de salvare a mâncării – apel de participare
Un atelier de 4 zile ținut în cadrul Cursului de artă contemporană și curatoriat de Clara Abdullah [MD/RO] (EcoVisio) – activistă de mediu și Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy) – artistă și activistă
21-24 octombrie, 2020
Locații: Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei, str. Șciusev 103, Chișinău) / Rugina & Co (Bariera Sculeni, str. Ghidighici 3) / Diverse piețe și magazine din Chișinău / online

Pe parcursul celor 4 zile, vom explora împreună modalități de a salva mâncarea neiubită, nevândută, respinsă, urâtă, strâmbă, aproape de data expirării, dar încă gustoasă și bună pentru consum. Uneori asta înseamnă pur și simplu o privire mai atentă în propriul frigider, alteori e vorba de interacțiuni cu diverse comunități și agenți economici, precum și perindări urbane minuțioase. Experiențele obținute ne vor ajuta să dezvoltăm un discurs artistic în jurul unor subiecte din sfera ecologiei. Continue Reading »

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE

Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – apel de participare
un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
29 septembrie, 6, 20 octombrie, 3 noiembrie 2020, ora 17:00-20:00
Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

formular de înregistrare: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Seminarul va consta din patru întâlniri / discuții de grup, fiecare dintre ele utilizând ca punct de pornire un obiect de artă. Discursul obișnuit despre un obiect de artă este ancorat fie în practica academică a criticii de artă, pornind de la presupoziții teoretice nechestionate, fie în practica artistică însăși, fiind relevant mai curând pentru comunitatea de artiști-producători. Dar modul în care vorbește un critic sau un artist despre o operă de artă are, deseori, foarte puțin de a face cu materialitatea obiectului și cu percepția lui actuală. Continue Reading »


fotografie de Ramin Mazur

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE

Oraș Iluminat – apel de participare
Atelier în domeniul fotografiei experimentale, condus de Ruben Hollinger [CH] și Ramin Mazur [MD], cu participarea lui Maxim Polyakov [MD]
12 – 26 septembrie 2020
Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103) / Apartamentul Deschis (str. București 68/1), Chișinău

Invităm studenți și artiști din toate domeniile să exploreze periferiile sociale sau geografice cu ajutorul camerelor foto. Participanții vor face fotografii la tema „periferiei” și vor lucra la reprezentarea conceptelor cu ajutorul unor obiecte care vor fi ulterior fotografiate. Participanții vor beneficia de instruire de bază în tehnica fotografiei, lucrul cu lumina în aer liber și în studiou, care pot fi utile în lucrul artistic. Totodată, vom amenaja un simplu studiou pentru fotografie, care va putea fi folosit pentru viitoarele proiecte. Pe final vom încerca să materializăm eforturile într-un set digital de stickere sau gif-uri animate, care vor fi prezentate sub forma unei expoziții într-un spațiu urban și pe un site web comun. Continue Reading »

RO

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE

3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă
un atelier de 10 sesiuni condus de colectivul de artă KOLXOZ (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD]), cu participarea lui Vladimir Us [MD] – apel de participare
1 septembrie – 31 octombrie 2020
Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei, str. Șciusev 103) / Apartamentul Deschis (str. București 68/1) în Chișinău

Atelierul 3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă își propune să dezvolte o înțelegere a muncii colective în raport cu un subiect social localizat în contextul urban al Chișinăului. Scopul atelierului este de a cunoaște diferite metode de autoorganizare și conducere a unor acțiuni colective, dar și de a înțelege relația lor cu mediul urban prin cercetare artistică. Continue Reading »

Organizațiile culturale care activează din anul 2012 în clădirea fostei Case a Zemstvei Guberniale, administrate de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, s-au pomenit într-o situație paradoxală și injustă în ultimile luni: în timpul pandemiei COVID-19, când este interzisă organizarea evenimentelor cu participarea publicului, acestora li se cere să achite categoric chiria. În loc să fie propuse soluții de susținere a sectorului cultural independent, administrația MNEIN și autoritățile responsabile aleg să înrăutățească și mai mult situația acestuia. Continue Reading »

– – – scroll down for English – – –

RO

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE – apel de participare

Capsula Timpului – atelier deschis cu Anna Bantiuc [MD] și Anasasia Osoianu [MD]

Ce? un laborator de creație
Când? 5 sesiuni (offline și online) planificate între 25 iulie și 23 august 2020 (25-26.07; 01-02.08; 08-09.08; 15-16.08, 22-23.08)
Unde? Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău) + sesiuni online

***

Cine suntem? Cum trăim, în ce condiții? Ce ne inspiră și care ne sunt nevoile? Care acțiuni își vor păstra valoarea timp de o jumătate de secol? Prin ce se va deosebi omul din anul 2070 de omul din prezent? Putem aduna fragmente într-o istorie colectivă, care ar descrie perioada prin care trecem? Continue Reading »

Publicăm textul solicitării din 16 iunie 2020 adresate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM (MECC) din partea Coaliției Sectorului Cultural Independent (CSCI), prin intermediul căruia solicităm să fie identificate cât mai urgent soluții de susținere a sectorului cultural independent din Republica Moldova, având în vedere contribuția semnificativă adusă de acest sector la dezvoltarea culturii în Republica Moldova și ținându-se cont de circumstanțele nefavorabile din prima jumătate a anului 2020. Continue Reading »

EKKM in 2019 with works on permanent display by Neeme Külm “House”, 2015, Kirill Tulin “IDA “(East), 2017 and Sigrid Viir “Holiday”, 2019

– – – scroll down for English – – –

Curatoriatul în afara contextului instituțional – 3 prezentări publice cu participarea Natašei Bodrožić (Zagreb), Majei Ćirić (Belgrad) și a lui Anders Härm (Tallinn)
26, 27 și 28 februarie 2020, ora 19:00
locație: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Vă invităm la o serie de prezentări publice dedicate practicii curatoriale în afara contextului instituțional, cu participarea Natašei Bodrožić (Zagreb), Majei Ćirić (Belgrad) și a lui Anders Härm (Tallinn). Curatorii invitați își vor împărtăși experiența proprie de lucru obținută în cadrul diverselor proiecte internaționale, cum ar fi Bienala de Artă de la Veneția, Bienala Tinerilor Artiști din regiunea Mediteraneană etc., își vor prezenta contextele în care activează și subiectele de interes public, aducând exemple de noi platforme puse la dispoziția artiștilor și a publicului interesat de arta contemporană. Continue Reading »

Next Page »