Ukraine Month in Europe / Casa Zemstvei, Chișinău, 24.02 – 25.03.2023

– scroll down for Russian –
– scroll down for English –

RO

În perioada 24 februarie – 25 martie 2023, Luna Ucrainei în Europa comemorează un an de la invadarea Ucrainei și se va desfășura simultan în șapte țări est-europene, printre care și Moldova. În cadrul acestui proiect, Casa Zemstvei la Chișinău va găzdui un program de o lună, organizat cu participarea artiștilor ucraineni și locali, constând din proiecții de filme, urmate de discuții cu invitați, ateliere, o rezidență de artă și o expoziție.

În decursul ultimului an, Moldova a resimțit puternic repercusiunile războiului din Ucraina. Războiul a adus strămutarea și fragmentarea societăților noastre, fapt care în schimb perpetuează antagonismul și suferința. Aflat în plin proces de desfășurare, războiul încă nu a dat formă unor narațiuni colective. Să ne opunem acestei forțe distructive și să căutăm alternative este poate cel mai necesar efort pe care îl putem asuma, fie prin implicare activă directă, fie prin angajament dialectic cu poporul ucrainean.

Acest proiect reprezintă o oportunitate de a ne exprima solidaritatea cu artiștii ucraineni și de a reflecta asupra modului în care războiul ne afectează viețile. Prin urmare, ne propunem să deschidem un spațiu colectiv, în care diferite narațiuni și perspective pot converge într-un montaj eclectic, în care toți să ne putem regăsi și întâlni, împărtăși experiențe, participa la discuții, forma conexiuni, reflecta prin intermediul artei asupra războiului, cu originile și  consecințele lui și, în cele din urma, a ne aprofunda înțelegerea asupra prezentului care evoluează atât de rapid din jurul nostru.

Programul nostru va consta dintr-o selecție de documentare axate pe subiectul colectivității – apropiind grupuri, povești, ideologii și istorii disparate, ca mijloc de a face față războiului și de a atenua forțele sale implicite de fragmentare. De interes sunt filmele care oferă o relatare istorică a războiului, explorând evenimente cheie recente, precum Independența, Revoluția Oranj și Euromaidan, care ajută la localizarea invaziei actuale într-un context al unei lupte îndelungate pentru autodeterminare. Un alt interes prezintă filmele care reflectă prezentul dintr-un punct de vedere personal și sensibilizat – portrete ale vieții cotidiene care continuă în ciuda distrugerilor din jur, experiențe la persoana întâi ale refugiaților care fug de război și a persoanelor strămutate, exemple de organizare a societății civile etc. Acest program va fi extins printr-o expoziție, o rezidență de artă și ateliere, acestea având ca scop angajarea publicul prin diferite mijloace, abordări și simțuri, dincolo de implicarea mai cerebrală solicitată de filmul documentar, urmărind totuși îndeaproape tema proiectului.

Întregul program al Lunii Ucrainei va fi completat de o serie de proiecții de filme care îi vor oferi un context mai larg. Această secțiune va fi destinată publicului nostru local și axată pe deschiderea unei conversații pe plan internațional. Ea va include lungmetraje care abordează critic războiul în sine dar și documentare care investighează perspectiva Rusiei, ideologia războiului și relația sa cu NATO.
Luna Ucrainei ne oferă un prilej de a reflecta asupra schimbărilor aduse de invazia Rusiei asupra comunității ucrainene, comunității locale și celei internaționale, dar și de a învăța despre rolul pe care arta și cultura îl pot avea în procesul  re-evaluării istoriei coloniale pe continentul european. Este, în egală măsură, o oportunitate de a stabili legături mai strânse cu artiștii ucraineni și de a-i ajuta să obțină mai multă vizibilitate și voce în societatea noastră. În cadrul acestui program, sperăm să contribuim la eliminarea unor diviziuni și la consolidarea unei mișcării locale de anti-război, critice față de instituțiile politice internaționale care nu sunt capabile să oprească atrocitățile în curs de desfășurare în Ucraina și în alte părți ale lumii.

Luna Ucrainei în Europa este organizată  de Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM drept parte din Resurce! Ukraine, și este găzduită de Zpațiu cu sprijinul Institutului Suedez și Trans Europe Halles.

РУ 

С 24 февраля по 25 марта 2023 года в семи восточноевропейских странах, в том числе в Молдове, состоится «Месяц Украины в Европе», служащий напоминанием о годовщине военного вторжения России на территорию Украины. В течение месяца в Кишиневе на площадке Дома Земств будет реализована программа с участием как украинских, так и местных художников, в которую войдут кинопоказы с последующими дискуссиями с режиссерами и экспертами, а также мастер-классы, арт-резиденции и выставки.

За последний год Молдова ощутила на себе серьезные последствия войны в Украине, которые еще не обрели форму осмысленных нарративов. Война привела к фрагментации нашего общества, что, в свою очередь, влечет за собой боль, утраченные связи и непримиримость. Противостоять этой разрушительной силе и искать альтернативы — это, пожалуй, самое необходимое усилие, которое мы можем сделать, будь то прямое активное участие или диалектическое взаимодействие с народом Украины.

Этот проект — возможность выразить нашу солидарность с украинскими деятелями культуры и искусства и поразмышлять о том, как война повлияла на нашу жизнь. Мы стремимся создать коллективное пространство, в котором разные нарративы и точки зрения могут сходиться в эклектичном монтаже; место, где все мы можем собраться, поделиться опытом и рефлексией на тему войны, предшествующих ей событий и возможных последствий, принять участие в дискуссии, наладить связи, учиться и углублять наше понимание быстро меняющегося контекста вокруг нас. Посредником в этих процессах выступит искусство.
Основная программа будет состоять из подборки документальных фильмов, посвященных теме коллективности — сближению разрозненных групп, идеологий, историй как средству справиться с войной и ослабить ее неявный эффект фрагментации. Представляют интерес фильмы, которые вводят в исторический дискурс вокруг войны, исследуя ключевые события, такие как обретение независимости, Оранжевая революция и Евромайдан, позволяющие определить нынешнее вторжение как давнюю борьбу за самоопределение. Интерес также представляют фильмы, отражающие настоящее с личной точки зрения: опыт войны от первого лица, полный драматических переживаний, повседневная жизнь на фоне разрушений, истории вынужденных переселенцев и беженцев, спасающихся от войны, примеры самоорганизации гражданского общества. Кинопрограмма будет расширена за счет художественной выставки, арт-резиденции и мастер-классов, направленных на взаимодействие с аудиторией с помощью различных средств и подходов, помимо более интеллектуальной интеракции посредством документального кино, но при этом тесно связанных с темой проекта.

Программу «Месяца Украины в Европе» дополнят несколько кинопоказов, которые позволят расширить контекст. Данная спецпрограмма, предназначенная для местной аудитории и выводящая дискуссию на международный уровень, будет включать в себя как фильмы, подвергающие критике саму войну, так и работы, исследующие перспективу России и ее военную идеологию.
 «Месяц Украины в Европе» дает хороший повод поразмышлять об изменениях, которые принесло российское вторжение в украинское, местное и международное сообщества, а также понять, какую роль искусство и культура могли бы сыграть в переоценке колониальной истории на европейском континенте. Это также возможность наладить более тесные связи с украинскими художниками, помочь им стать более заметными и обрести право голоса в нашем обществе. Реализуя данный проект, мы стремимся внести свой вклад в устранение некоторых разногласий и консолидацию местного антивоенного движения, критически важного для международного политического истеблишмента, который не в состоянии остановить продолжающиеся зверства в Украине и в других частях мира.

«Месяц Украины в Европе» организован Ассоциацией «Оберлихт» в партнерстве с Коалицией Независимого Культурного Сектора на площадке Zpațiu в рамках проекта Re-source! Ukraine, при поддержке Шведского Института и Trans Europe Halles.

cover fb _2

EN

From February 24 to March 25, 2023, Ukraine Month in Europe commemorates a year since the invasion of Ukraine and will be held simultaneously in seven Eastern European countries, Moldova among them. Within the framework of this project, the House of Zemstvo in Chisinau will host a month-long program organized with participation of Ukrainian and local artists consisting of film screenings, followed by discussions with invited guests, workshops, an art residency and an exhibition.

During the past year Moldova has felt great repercussions of the war in Ukraine, which haven’t yet taken the shape of meaningful narratives. The war has brought displacement and fragmentation of our societies, which in return perpetuates antagonism and pain. Opposing this destructive force and looking for alternatives is perhaps the most necessary effort we can partake in, either through direct active involvement or dialectical engagement with the people of Ukraine. 

This project presents an opportunity to express our solidarity with fellow Ukrainian artists and reflect on the way the war has impacted our lives. Hence, we aim at opening up a collective space, where different narratives and perspectives can converge into an eclectic montage, where all of us can meet, share experiences and reflections about the war and its origins or consequences through the means of art, engage in discussions, build connections, learn and deepen our understanding of the quickly evolving context from around us.

Our program will consist of a selection of documentaries focusing on the theme of collectivity – bringing closer disparate groups, stories, ideologies, histories, as means of coping with the present war and attenuating its implicit forces of fragmentation. Of interest are films which give a historical account of the war, exploring recent key events like the Independence, the Orange Revolution and Euromaidan, which help situate the current invasion into a longer-standing struggle for self-determination. Another interest is in films that reflect on the present from a personal standpoint – first person experiences of the war full of sensibility, portraits of daily life continuing amidst destruction, displaced people and refugees fleeing war, civil society organizing itself etc. The core film program will be expanded through a visual art exhibition, an art residency and workshops, aiming to engage with the audience through different means, approaches and senses, beyond the documentary’s more cerebral engagement, yet following closely their theme.

The entire program of the Ukrainian Month will be complemented by several film screenings that will provide it a wider context. Intended for our local audience and expanding the conversation to an international plane, this section will include feature films that critique and question the war itself and documentaries that investigate Russian perspective, war ideology and its relation to NATO.

Ukrainian Month offers a great occasion for us to recollect and reflect about the changes brought by the Russian invasion upon the Ukrainian, the local and the international communities, but to also learn about the role, which art and culture could have in order to re-evaluate the colonial history on the European continent. It is equally an opportunity to forge stronger connections with Ukrainian artists, help them gain more visibility and voice in our society. Within its frame we hope to help mend some of the divisions and consolidate the local anti war movement, critical to the international political establishment that is unable to stop the ongoing atrocities in Ukraine and other parts of the world.

Ukraine Month in Europe is organized by Oberliht Association in partnership with the Coalition of the Independent Culture Sector as part of Re-source! Ukraine, and is hosted by Zpace with the support of the Swedish Institute and Trans Europe Halles.

Advertisement


%d bloggers like this: