SPACES: Hotel Charleroi – o prezentare de Hannes ZEBEDIN [AT] / presentation by Hannes ZEBEDIN [AT], 11 august 2014, ora 18:00

MG_8939-Kopie_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

SPACES: Hotel Charleroi – o prezentare de Hannes ZEBEDIN [AT]

11 august 2014, ora 18:00
locaţie: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

HOTELUL CHARLEROI este un proiect de cercetare iniţiat de Adrien Tirtiaux (BE), Antoine Turilon (FR) şi Hannes Zebedin (AT) în 2009 prin burse pentru artişti şi expoziţii în Charleroi. Situat la 60 km la sud de Brussels, Charleroi este un orăşel industrial în decădere, cu toate simptomele asociate – rată de şomaj înaltă, criminalitate în creştere, afaceri de corupţie, etc. Panorama sa urbană suprarealistă, o reminiscenţă a unui trecut industrial intens (grămezi de zgură, uzine metalurgice), alături de numeroasele infrastructuri iraţionale planificate în anii 60 (metrou, autostradă circulară pe viaduct), nu se înscriu deloc în dimensiunile sale relativ reduse (pop. 400.000). De fapt, Charleroi oferă o viziune generală foarte concentrată asupra modului în care Modrernitatea s-a dezvoltat în Europa şi prezintă problemele sociale şi economice rezultate din acest proces. Oraşul a rămas aproape neschimbat pe parcursul ultimilor 30 de ani şi aceasta ne oferă un câmp de investigaţie foarte interesant, fiindcă deschide spaţiu unei noi generaţii de artişti care să se poziţioneze în raport cu moştenirea sa modernă şi postmodernă.

Împărtăşim interesul comun asupra oraşului, organizând spaţii de dormit în Charleroi şi invitând alţi artişti şi profesionişti să urmeze burse neformale. Propunem locuitorilor să folosească oraşul ca un studiou sau un laborator pentru cercetare şi pentru intervenţii artistice, şi le cerem acestora să mediteze asupra sensului de a se lansa într-o călătorie iniţiatică printr-un oraş, în perspectiva producţiei de artă contemporană. Locaţia fizică a HOTELULUI CHARLEROI se schimbă în fiecare an, la fel ca şi instituţiile locale cu care colaborăm şi temele asupra cărora ne concentrăm. Înţelegem statutul nostru non-instituţional ca un avantaj pentru crearea unei platforme dinamice, capabile să se adapteze la fiecare oportunitate pe care o întâlneşte.

Hannes ZEBEDIN [AT], un călător experimentat, este deseori invitat la spații și instituții internaționale pentru a crea intervenții temporare care răspund la un anumit context politic, redefinite și interpretate prin ochiul pătrunzător a unui “străin” sau “necunoscut”.

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

portesouvertes3_web

EN
– – – – –

SPACES: Hotel Charleroi – a presentation by Hannes ZEBEDIN

August 11, 2014, 6 pm
location: Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

HOTEL CHARLEROI is a research project initiated by Adrien Tirtiaux (BE), Antoine Turillon (FR) and Hannes Zebedin (AT) in 2009 through artist residencies and exhibitions in Charleroi. Located 60 km south from Brussels, Charleroi is a decaying industrial town with all associated symptoms – high unemployment rate, raising criminality, corruption affairs, etc. Its surrealistic urban landscape, reminiscences from an intense industrial past (slag heaps, steel factories) along with numerous irrational public infrastructures planned in the sixties (subway, ring road on viaduct), don’t fit at all with its relatively small scale (pop. 400 000). In fact, Charleroi offers a very condensed overview of how Modernity developed in Europe and which social and economical problems resulted from it. The city nearly didn’t change since 30 years, and this makes it a very interesting investigation field for us, as it leaves everything open for a new generation of artists to position itself on its modern -and postmodern- heritage.

We share our interest in the city by organising sleeping facilities in Charleroi and inviting other artists and professionals for informal residencies. We propose the residents to use the city as a studio or laboratory for research and artistic interventions, and ask them to question the meaning of going as a guest to a city in terms of contemporary art production. The physical location of HOTEL CHARLEROI changes every year, so do the local institutions with whom we collaborate and the topics on which we focus. We understand our non-institutional status as an advantage to create a dynamic platform, able to adapt itself to every occasion it encounters.

Hannes ZEBEDIN, a seasoned traveler, is often invited to international spaces and institutions to create temporary interventions that respond to particular political contexts, redefined and interpreted through the discerning eye of the ‘foreigner’ or ‘stranger’.

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Forumul Cultural Austriac din București și de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din aceste țări.

http://www.spacesproject.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from Austrian Cultural Forum in Bucharest and European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.net

EuroEastCulture_SPACES_web2

Forumul-Cultural-Austriac_web

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: