Omul merge după soare, expoziție de fotografie documentară – apel de particiare / Человек идёт за солнцем, выставка документальной фотографии – принимаются заявки на участие

mihai_web
foto: Mihai Moldovanu

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

Omul merge după soare – expoziţie de fotografie documentară
3-19 decembrie 2014
Zpaţiu (str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Asociatia Tinerilor Artisti Oberliht cu sprijinul Institutului Goethe invită spre participare fotografi si artisti pentru expoziţia de fotografie documentară Omul merge după soare.
curatorul expoziţiei: Fiodorova Tatiana

Numele expoziţiei face referinţă la cunoscutul film artistic al regizorului Mihail Calic, a cărui acţiune are loc în Chişinăul postbelic aflat în proces de reconstrucţie, în anii ’60 ai secolului trecut. Prin povestea lirică despre un băiat care merge prin oraşul său iubit, urmând soarele, se dezvăluie o viziune poetică a autorului asupra Chişinăului, în care pot fi recunoscute şi contururile havuzului din grădina publică Ştefan cel Mare, şi străzile reconstruite ale Chişinăului, şi fântâna în cascadă din Valea Morilor.

Cum este oraşul astăzi?

Chişinăul, la fel ca şi oricare alt oraş, reprezintă un organism viu, care se află în continuă mişcare, dezvoltare şi transformare. Aceasta se observă în mod special pe parcursul ultimililor ani, când, după o lungă stagnare, a început să se dezvolte şi să se înnoiască. Se acordă o atenţie tot mai mare construcţiei şi transformărilor în spaţiul public urban.

În ultimii 20 de ani transformarea spaţiului postsocialist sub influenţa culturii globale a consumului a condus la schimbarea mediului urban printr-o comercializare şi privatizare totală a spaţiilor publice de către mediul de afaceri privat. Tot mai des spaţiile publice sunt utilizate pentru construcţii nesancţionate şi devin mai puţin deschise şi accesibile. Monumentele arhitecturale istorice sunt demolate, sunt înlocuite prin centre comerciale, în parcuri, pe terenurile de joacă pentru copii şi în alte locuri publice sunt constuite clădiri cu multe etaje. Pe de o parte, oraşul creşte şi se lărgeşte, pe de altă parte, apare problema rolului şi locului individului în mediul urban. (Tatiana Fiodorova)

Artiștilor li se propune să cerceteze, prin mijloace vizuale (cu ajutorul fotografiei sau altor tehnici apropiate) realităţile vieţii urbane a Chişinăului, precum şi transformările vieții culturale, sociale, economice care se reflectă direct și influențează spațiile publice de azi, în care, pe de o parte, în centrul atenţiei şi a criticii se află omul şi locul său în mediul urban, iar pe de altă parte însăși Chișinăul ca un organism în creștere și dezvoltare.

Vă rugăm să transmiteți o propunere de proiect (200 cuvinte) însoțită de 3-5 fotografii (în format jpeg, în rezoluţie web) pe adresa tfiodorova@gmail.com pînă la data de 17 noiembrie 2014. Rugăm să menționați data și localitatea unde au fost făcute. De asemenea includeti CV-ul autorului. Aplicaţiile pot fi depuse între 12-17 noiembrie 2014.

Propunerile selectate vor fi dezvoltate între 19-30 noiembrie iar cele mai reușite lucrări vor fi expuse în cadrul expoziției de fotografie documentară la Zpațiu, pe 3 decembrie 2014.

Cheltuielile legate de tiparul lucrărilor vor fi acoperite de organizatori.

– – –

Asociația Oberliht are plăcerea să o invite pe Tatiana Fiodorova (artist media, fotograf) în calitate de co-curator al proiectului Chișineu – oraș în transformare, care se prezintă sub seria unor expoziții cu participarea tinerilor artiști din Moldova și din regiune. Tema proiectului, așa cum e reflectată în titlul lui, problematizează modul în care s-a format spațiul urban în ultimii ani și în care chișinăuienii locuiesc, își petrec timpul și participă la diferite activități, și cum acest spațiu influențează relațiile sociale și practicile cotidiene – cum el ne formează ca colectivitate și cum ne raportăm la el ca indivizi. (Us Vladimir)

partenerii proiectului:
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala
Centrul pentru Artă Contemporană [ksa:k]
Art Platforma
Platzforma

finanțatori:
Institutul Goethe din București
Ministerul Afacerilor Externe din Germania
Fundația Culturală Europeană

MAR-8448_web
foto: Ramin Mazur

РУ
– – – – –

Человек идёт за солнцем – выставка документальной фотографии
3-19 декабря 2014
Zpatiu (Музей Земства, ул. Щусева, 103, Кишинев)

Ассоциация молодых художников Оберлихт при поддержке Гетте Институт приглашает к участию фотографов в выставке документальной фотографии Человек идет за солнцем.
куратор выставки: Федорова Татьяна

Название выставки отсылает к известному художественному фильму режиссера Михаила Калика, где разворачивающиеся действия происходят в строящемся послевоенном городе  Кишиневе в 60е годы прошлого столетия. Через лирический рассказ о мальчике, идущем по любимому городу за солнцем, раскрывается поэтический авторский взгляд на Кишинев, где узнаются в своих очертаниях  и фонтан в центральном парке «Штефан чел Маре», и обустроенные улицы Кишинева,  и каскадный фонтан в парке Валя Морилор.

Какой город сегодня?

Кишинев, как и любой другой город – это живой организм, который находится в постоянном движении, развитии и преобразовании. Особенно это заметно в последние годы, когда после длительной и продолжительной стагнации, город стал вновь застраиваться и обновляться.  Все больше уделяется внимание обустройству и видоизменению городских публичных пространств.

За последние 20 лет трансформация постсоциалистического пространства под влиянием  глобальной  культуры потребления повлекла за собой видоизменения  городской среды через тотальную коммерциализацию и приватизацию общественных пространств частным бизнесом. Все чаще общественные пространства не санкционированно застраиваются и становятся менее открытыми и общедоступными.  Архитектурные исторические памятники сносятся, застраиваются торговыми центрами;  в парках, на детских площадках или в других общественных местах возводятся многоэтажные здания. С одной стороны город растет и расширяется, c другой стороны возникает вопрос о роли и месте индивидуума в городской среде. (Федорова Татьяна)

Фотографам и художникам  предлагается эстетическими средствами через фотографию исследовать реалии урбанистической жизни города Кишинева и изменения визуального облика города, а также переосмыслить  новые городские пространства и  современную городскую повседневность Кишинева, где центром внимания и критики человек и его место в городской среде, а также сам город в трансформации и развитии.

Просим выслать описание проекта (200 слов) включая 3-5 фотографий (в формате jpeg, в веб резолюции) на адрес tfiodorova@gmail.com до 17 ноября 2014. Во вложенном файле с фотографиями необходимо указать место, год съемки, описание проекта или фотографии. Также необходимо выслать СV автора. Заявки принимаются с 12 по 17 ноября 2014.

Выбранные проекты можно будет развить и доработать с 19-30 ноября, лучшие работы будут представлены на выставке документальной фотографии 3 декабря в выставочной пространстве Zpațiu.

Организаторы берут на себя покрытие расходов на печать фотографий.

– – – –

Ассоциация Оберлихт имеет честь пригласить Федорову Татьяну (медиа художника и фотографа) в качестве со-куратора проекта Кишинев – город в трансформации, который представляет собой серию выставок с участием молодых художников из Молдовы и других стран региона. Тема проекта, заявленная в названии, раскрывает проблемы формирования и развития  городского пространства последних лет. Каким образом кишиневцы живут, проводят время, участвуют в различных видах деятельности. Как это пространство влияет на социальные отношения, повседневные практики, как оно формирует нас как сообщество, и как относимся к нему мы как индивидуумы. (Владимир Ус)

Партнеры проекта:
Национальный Музей Этнографии и Естественной Истории
Центр Современного Искусства [ksa:k]
Art Platforma
Platzforma

Финансовая поддержка:
Институт Гете, Бухарест
Министерство Инностранных Дел Германии
Европейский Культурный Фонд

GI_Logo_horizontal_green_sRGB_web

AA_Office_Farbe_en_web

60_years_formatsRGB_ECF_60_combi
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: